Закони и правилници

zakoni_

Устройствен правилник на Информационен център на Министерство на отбраната


Правилник за набиране, съхраняване и използване на материалите от аудиовизуалния архив на Информационен център на Министерството на отбраната

                Тарифа за използване на технически мощности и услуги на ИЦ на МО


Вътрешни правила за достъп до обществена информация

               – Спиък на категориите информация, подлежаща на публикуване за сферата на дейност на ИЦ на МО


Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България


Закон за военноинвалидите и военнопострадалите


Закон за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили


Закон за държавния служител


Закон за администрацията


Заповед за подържане Профила на купувача