Събиране на оферти с обява

26. 09. 2016 г.

„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА, ОХРАНА С ПОМОЩТА НА ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ НА СГРАДИ И ИМУЩЕСТВО В ТЯХ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ,,ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал 3 от ЗОП

2. Документация

3. Техническа спецификация

4. Отговор на поставени въпроси

5. Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

6. Протокол от работата на комисията

7. Договор


22. 06. 2016 г.

Отпечатване на вестник „Българска армия”

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал 3 от ЗОП

2. Към обявата в АОП

3. Техническа спецификация

4. Договор

5. Оферта

6. Информация за удължаване срока за получаване на оферти

7. Протокол от работата на комисията

8. Договор