Информационен център на Министерство на oтбраната

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация

Всеки гражданин на Република България, чужденец, лице без гражданство и юридическо лице има право на достъп до обществена информация и право на повторно използване на информация от обществения сектор.

Коя информация се счита за обществена?

Обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение за дейността на задължените по закона субекти.

Информация от обществения сектор е всяка информация, обективирана върху материален носител, включително съхранена като документ, звукозапис или видеозапис, и събрана или създадена от организация от обществения сектор.

Повторно използване на информация от обществения сектор е използването й за търговски и нетърговски цели, различни от първоначалната цел, за която е била създадена.

Обществената информация, създавана и съхранявана от органите и техните администрации, е официална и служебна.

  • Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия, които се обнародват.
  • Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.

На основание чл.28, ал.2 от ЗДОИ директорът на ,,Информационен център на Министерството на отбраната‘‘ подписва решения за предоставяне на достъп или отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, както и да подписва уведомления по смисъла на чл.чл.29-33 от Закона за достъп до обществена информация по образувани производства за предоставяне на достъп до обществена информация.

Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на:

  • устно запитване/в административната сграда на Информационен център на МО се попълва се протокол за приемане на устно запитване/;
  • писмено заявление, изпратено на пощенския адрес – гр. София -1000, ул. „Г.С.Раковски” № 106, Информационен център на Министерството на отбраната;
  • писмено заявление, попълнено в Информационен център на Министерството на отбраната;
  • заявление, изпратено по електронната поща, на адрес: icmo.mod@gmail.com

Лица за контакт:

Георги Попов, началник отдел ”Административно обслужване, човешки ресурси, финансово-счетоводна дейност и мониторинг”, тел: 0882464337;

Достъпът до обществена информация е безплатен. Разходите по предоставянето на информацията се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето.

Не се заплащат разходи при:

  • предоставяне на информация по електронна поща;
  • предоставяне на информация под формата на устна справка;
  • предоставяне на информация под формата на преглед на оригинали или копия на документи.

Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по следните нормативи /с вкл. ДДС/- според вида на носителя на информация, определени в заповед №1472/29.11.2011 г. на министъра на финансите:

1. дискета – 1 брой – 0,50 лв.;

2. CD – 1 брой – 0,50 лв.;

3. DVD – 1 брой – 0,60 лв.;

4. разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.;

5. ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.;

6. факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.;

7. видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.;

8. аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.;

9. писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,59 лв.

Стойностите не включват ДДС.

Достъпът до заявената информация се предоставя след заплащане на дължимата сума, в ,,Информационен център на МО‘‘ или по банков път, на адрес:

УниКредит Булбанк

IBAN BG 73UNCR70003121763045

Работно време за административно обслужване и прием на гражданите: всеки работен ден без прекъсване, считано от 9.00 до 17.30 часа, включително. Телефон за връзка: 0882464337

В административната сграда на ,,Информационен център на МО‘‘ е определено специално място за преглед и прочит на информацията.

Ако информацията е предоставена на повече от трима заявители или може да представлява обществен интерес, същата се публикува на интернет страницата на ,,Информационен център на МО‘‘, включително в отворен машинно четим формат, предоставен от административното звено в ,,Информационен център на МО‘‘, притежател на информацията.

Процедура по предоставяне на информацията

Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на устно запитване  или писмено заявление.

Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е изпратено по електронен път и съдържа задължителните реквизити, съгласно чл.25, ал.1, т.1,2 и 4 от ЗДОИ: трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя; описание на исканата информация и адреса за кореспонденция със заявителя.

Устни запитвания

Устните запитвания се приемат и регистрират в административната сграда на ,,Информационен център на МО‘‘. Устните запитвания се приемат в ,,Информационен център на МО‘‘ от служителите по ЗДОИ, които попълват протокол за приемане на устно заявление /Приложение №2/ и при възможност, предоставят заявената информация веднага, ако същата е публикувана на интернет страницата или е подготвена, в отговор на друго регистрирано искане.

Писмени заявления

Образци на заявления се предоставят на електронната страница на ,,Информационен център на МО‘‘ – в рубриката за достъп до обществена информация, както и в административната сграда на ,,Информационен център на МО‘‘..

Заявлението се регистрира в деня на постъпването със самостоятелен регистрационен номер, изготвя се досие, в което се включва: кореспонденцията, водена в хода на процедурата; изготвеното решение; протокола за предаването на информацията, както и жалбата на заявителя срещу изготвеното решение.

Предоставяне на информация за повторно използване

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде писмено заявление за информация от обществения сектор за повторно използване. Искането се счита за писмено и когато е направено по електронен път или чрез платформата за достъп до обществена информация, която се поддържа от администрацията на Министерския съвет.

За постъпилите искания за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване се прилага реда на Глава четвърта от ЗДОИ.

Информационният център на МО предоставя за повторно използване информация в отворен машинночетим формат, заедно със съответните метаданни, в съответствие с изискванията на чл.41а, ал.1 от ЗДОИ. Информацията от обществения сектор се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на материалните разходи по предоставянето й, определени с тарифа, приета от Министерския съвет.

Документи:


 

Scroll to Top