Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Военният архив вече е изцяло дигитализиран

[post-views]

Държавен военноисторически архив във Велико Търново вече е изцяло дигитализиран, наред с подразделенията на Държавна агенция „Архиви” (ДАА) в Монтана, Смолян и Сливен. Тази новина съобщи д-р Иван Комитски, председател на ДАА, по време на представяне на заключителния етап от проект за дигитализация на архивите, представен в изложбената зала на агенцията.
Пълното име на проекта е „Подобряване качеството на комплексното административно обслужване чрез въвеждане на електронни услуги за предоставяне на специализирани услуги на потребителите на архивна информация – администрацията, физически и юридически лича чрез надграждане на съществуващата информационна система на държавните архиви (ИСДА).
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд..
Общата цел на проекта е разширяване на функционалностите на единния портал за електронни административни услуги като точка за достъп до Единното звено за контакт (ЕЗК) чрез въвеждане на електронни услуги за предоставяните специализирани услуги с цел подобряване качеството и разширяване на обхвата на достъп за потребители на архивна информация (администрацията, физически и юридически лица).
Специфичните цели на проекта са предоставяне на качествени специализирани услуги чрез разширяване на възможностите за достъп до националния фонд чрез разработване на модул за е-услуги към уеб-базираната Информационна система на държавните архиви (ИСДА). Друга специфична цел е провеждането на обучения на ДА „Архиви” за внедряване на модула за предоставяне на е-услуги, повишаване ефективността при събиране на приходите от предоставяните специализирани е-услуги, включване чрез въвеждане на онлай-заплащане, изграждане на съвременна, модерна и гъвкава администрация чрез усъвършенстване на ИСДА.
Целевите групи, които ще се възползват от дигитализацията на архива, са както служители на ДА „Архиви” и потребители на архивна информация.
Дейностите, които са извършени или предстоят да бъдат извършени, са анализ на действащата нормативна уредба и архивна практика в областта на е-услугите, синхронизация с техническата й рамка, разработване на модул за е-услуги, обучение по тях и предоставянето им, осигуряване на информация и публичност по проекта, одит на проекта и управление.
Институтът за съвременни дигитални архиви (ИСДА) е създаден през 2008 г. като независима фондация с нестопанска цел, базирана в София.
Държавна агенция „Архиви” (ДАА) е държавната институция в Република България, която осъществява в национален мащаб политиката по събирането, съхраняването, организирането и използването на архивните документи с историческо значение.
ДАА е институцията, която провежда държавната политика в областта на организацията на управлението на Националния архивен фонд, непосредственото функционално, административно, кадрово и методическо ръководство над държавните архиви и цялостен контрол над дейността на всички архивни институции по издирването, събирането, опазването и използването на архивните документи.
Институтът за съвременни дигитални архиви (ИСДА) е създаден през 2008 г. като независима фондация с нестопанска цел, базирана в София. Основна негова задача е да издирва, дигитализира и предоставяне на публичен достъп до значими документи (институционални и частни), диагностициращи съвременността. С тази дейност ИСДА допринася не само за разширяване на обхвата на достъп до различни документи, но и насърчава анализа и обсъждането им.
От създаването си ИСДА е работила по три проекта: Граждански архив на прехода, Подготовка на сборник с интервюта с ключови фигури от българския неправителствен сектор след 1989 г., Подготовка на сборник с интервюта с ключови фигури от българските либерални политически формации след 1989 г.

Най-ново

Единична публикация

Избрани