Информационен център на Министерство на oтбраната

Процедурата за доставка на горива отговаря на закона

voenni_kamioni_gorivoВъв връзка с публикации в медиите за процедурата за доставка на горива за нуждите на Българската армия Министерството на отбраната разпространи следната информация.
Процедурата за доставка на гориво за БА е протекла в съответствие със Закона за обществените поръчки, в който са разписани редът и начинът за протичане на процедури с предмет на поръчка – доставка на стоки, по-конкретно „Борсова сделка за доставка на горива“. В тези случаи възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез договаряне без обявление (чл. 90, ал.1, т. 11 от ЗОП) само когато предметът на поръчката е доставката на стоки, определени по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и одобрен от Министерския съвет в правилника за прилагане на закона (чл. 90, 11. изм. – ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.).
Процедурата за доставка на гориво се осъществява съгласно сключен договор между МО и Търговско дружество „Снабдяване и търговия – МО“ ЕООД по реда на чл. 12, ал.1, т. 13 от ЗОП. От своя страна „Снабдяване и търговия –МО“ ЕООД е член на „Софийска стокова борса (ССБ)“ АД (бързоликвиден борсов посредник) и има сключен договор с акредитиран брокер, който представлява търговското дружество на борсата.
За законосъобразното осъществяване на процедурата и спазването на реда и начина за прилагането й в продължение на два месеца са проследени от „Снабдяване и търговия-МО“ ЕООД и от сформираната по процедурата комисия в МО ценовите предложения и условията за доставка на горивата, предлагани на ССБ.
След проучване на предложенията, съобразно заложените критерии в поръчката – спецификация са сключени три договора с участници в процедурата, отговарящи напълно на условията: най-ниска ценова оферта, вида и качеството на доставяното гориво, мястото на доставка във военните формирования, сроковете на доставка и т.н. За доставката на автомобилен бензин F-67 и дизелово гориво F-54 е сключен договор с „Бент Ойл“ АД, а за доставката на авиационен керосин Jet A-1 – със „Сакса“ ООД.
Борсовите договори по вече приключилата процедура са публикувани в интернет страницата на МО през май 2015 г. Цялата документация по процедурата е публикувана и е достъпна за всички.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top