Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Бих искал да благодаря на представителите на парламентарно представените политически сили за национално отговорното отношение. Имаме един успешен КСНС, при който постигнахме пълен консенсус, с резервирано отношение единствено на ПП „Атака“, но въпреки това част от решението. Институциите от сектор „Сигурност“ получават много ясен сигнал за единство и подкрепа.

КСНС обсъди промените в геостратегическата среда за сигурност и произтичащите от това рискове и заплахи, както и способностите на държавните институции ефективно да им противодействат.

Системата на международните отношения е изправена пред нови предизвикателства. Свидетели сме на процес на глобално противопоставяне, на засилване на досегашните и възникване на нови рискове и заплахи за стабилността в света. Наблюдаваните процеси са в резултат на промяната в поведението, значимостта и тежестта на основните глобални и регионални фактори.

Засилват се заплахите от асиметричен транснационален характер. Наблюдаваме експанзия на тероризма, основаващ се на религиозен и етнически екстремизъм вследствие на разпадащата се държавност в редица страни от Близкия Изток, Северна Африка и др. Дългосрочен негативен ефект оказва феноменът чуждестранни терористични бойци. Масовите бежански и миграционни потоци и диспропорциите в социално-икономическото развитие заплашват да прераснат в хуманитарни кризи. Бежанският натиск и нелегалната миграция се превърнаха в основен рисков фактор за ЕС.

Проблемите с миграцията, трафика на хора и тероризма ще продължат да бъдат сериозна заплаха за националната ни сигурност. Провалените държави и рекордният брой конфликти в Афганистан, Близкия Изток и Северна Африка, както и появяването и възходът на т.нар. „Ислямска държава“ в Ирак и Сирия, предизвикаха безпрецедентен миграционен натиск към Европа, чиято външна граница е и България…

Големият брой мигранти натовари изключително много социалните системи и службите за сигурност на страната и налага отделянето на сериозен и допълнителен финансов ресурс. МВР е разработило и прилага необходимите планове и комплексни мерки по защитата на държавната граница от нелегално преминаващите; сега е важно да се ускори изпълнението им. Приоритетно значение придобива и активното противодействие на каналите и схемите за трафик на хора. 

На този етап най-непосредствен и актуален за страната ни, без да подценяваме всички останали рискове, е рискът от продължаване или нарастване на миграционния поток към и през България. Ситуацията би се влошила в резултат от продължаваща неспособност на ЕС да защити ефективно външните си граници, да изработи общи правила за справедливо решаване на миграционния проблем, както и да спомогне за трайно решаване на първопричините за миграционната криза.

Опасността от терористични действия в Европа се засилва в резултат на все по-осезаемото радикализиране на групи от обществото – особено в западноевропейските държави. Това е нов, но много сериозен проблем за страните от нашия континент. Европейски граждани вземат участие във военните действия на страната на „Ислямска държава“ и други терористични групи. Те пренасят своя опит и радикални идеи в родните си страни, а това засилва допълнително заплахите от тероризъм.

Членовете на КСНС констатират, че наблюдаваме засилваща се тенденция на глобално политическо противопоставяне между ЕС, НАТО, от една страна, и Русия, от друга. Кризата в Украйна продължава. Налице са значителен брой замразени конфликти в близост до нашите граници. Наличието на конфликти в непосредствена близост до границите ни и промяната на баланса на силите в Черноморския регион предизвиква допълнително напрежение. Проблемите и опасностите за сигурността в страните от Западните Балкани остават нерешени.

Членовете на КСНС считат, че за България тези кризи се допълват и от липсата все още на ефективни гаранции за енергийната ни сигурност. Зависими сме от един доминиращ доставчик на газ, а свързаността ни със съседните страни е недостатъчна.

Констатираме, че страната ни все още не е изградила необходимата система и не разполагаме с достатъчно ресурси, за да се справим ефективно със засилващите се киберзаплахи. В условията на изборен процес станахме свидетели на най-голямата досега кибератака срещу България. Фактът, че тя бе направена в деня на избори и референдум, показа, че тя има ясна цел и е провокация към обществото и държавата. Тя демонстрира сила в киберпространството, която много малко държави притежават, но и показва уязвимостта на страната ни…

Трябва да инвестираме в сигурност и отбрана. Кризите взаимодействат помежду си, което води до ново невиждано досега ниво на непредсказуемост в международната среда за сигурност. Само заедно с нашите партньори и чрез членството на България в Европейския съюз и НАТО можем да се справим с предизвикателствата.

Konsultativen suvet za nacionalna sigurnostЧленовете на КСНС считат, че характерът и остротата на всички политически, асиметрични и икономически рискове и заплахи за нашата страна в средносрочен план ще се запазят. Необходимо е мобилизиране на целия кадрови, финансов и технологичен потенциал на страната за тяхното неутрализиране. Необходими са допълнителни стъпки по отношение на засилването на функционалността на всички служби от сектор „Сигурност“, преодоляване на вътрешното напрежение, което се забелязва в някои от звената на сектора и осигуряването на необходимите ресурси.

Въз основа на изнесените доклади и изразените становища  Консултативният съвет за национална сигурност отправя следните препоръки:

1. Министерският съвет да предложи мерки, насочени към оптимизиране на дейността на структурите в сектор „Сигурност“ и подобряване на способностите им съобразно променената среда за сигурност.

2. Съветът по сигурността при МС да приеме план за действие в ситуация на мащабна бежанска и миграционна вълна, на която и да било външна граница на България, който да бъде осигурен финансово и технически. 

3. МС да разработи и внесе в Народното събрание проект на Закон за противодействие на тероризма.

4. МС да осигури кадрово, финансово и технологично звената за киберсигурност за изграждането на способности за ефективно и своевременно противодействие на кибератаките. МС да  приеме Стратегия за киберсигурност и план за нейното изпълнение. Да се създаде подходяща структурна организация, която под ръководството на национален координатор да осъществява непосредствено дейностите по изпълнение на Стратегията за киберсигурност.

5. МС да инициира законодателни промени с цел хармонизиране на нормативната база с тази на ЕС и НАТО по отношение на защитата на комуникационните и информационните системи. Да се използват пълноценно международните механизми и програми за изграждане на общ капацитет и способности за киберзащита.

6. Всички компетентни институции активно да работят за формиране на единна европейска позиция, насочена към постигането на трайно решение на конфликтите в Близкия Изток и Северна Африка и миграционния натиск.

7. Българските институции и политическите партии да работят активно за формиране на единна европейска позиция за разширяване на зоната за сигурност чрез ускоряване на евроинтеграцията на страните от Западните Балкани при спазване на критериите за членство и гарантиране на българските национални интереси.

8. В своята дейност българските институции и политици да участват активно в процеса на намиране на трайни решения за справяне с причините за миграционната криза в няколко направления:

– премахване на причините, пораждащи засиления миграционен натиск;

– стабилизиране на политическата и икономическата обстановка в конфликтните региони и държавите на произход  и транзит;

– засилено сътрудничество със страните на произход и транзит и трайното им ангажиране в борбата с нелегалната миграция;

–  повишаване нивото на гранична сигурност;

–  прилагане на ефективна политика на връщане и изпълнение на спогодбите за реадмисия;

–  подпомагане на изграждането на капацитет и предвиждане на достатъчно финансови ресурси за най-засегнатите от миграционен натиск държави.

Най-ново

Единична публикация

Избрани