Информационен център на Министерство на oтбраната

Войниците ще служат до 46 години

voenni_marshВъзрастта за прием на войниците да се намали от 32 на 28 години, пределната възраст също – от 50 на 46 години и да се въведе ограничение в продължителността на сключваните от тях договори. Това е една от новостите, предвидени в проектозакона за изменение и допълнение в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ). Документът е публикуван за обществено обсъждане в сайта на Министерския съвет. 

Идеята е войнишкият състав във Въоръжените сили (ВС) да бъде подмладен с цел по-ефективно изпълнение на задачите му, но и за създаване на възможност за попълване на запаса след приключване на военната служба. Същевременно на тази категория военнослужещи се създава възможност да придобият необходимите 18 години, действително изслужени на военна служба, с цел реализиране на правото им на ранно пенсиониране по чл. 69 от КСО.

Предвижда се отложеното действие на новите редакции на чл. 141, ал. 1, т. 2 и чл. 144, ал. 4 да се прилага за военнослужещите, приети на военна служба след 1 януари 2017 г. Чрез предлаганата преходна разпоредба ще се осигури и възможност за законосъобразното провеждане на откритите към настоящия момент процедури за приемане на военна служба на войници, които ще приключат към края на годината. 

Редактира се чл. 71, ал. 1, като се определя по-дълъг срок за командироване на военнослужещите за участие в операции и мисии извън територията на страната, но само при заемане на отделни длъжности или длъжности в щабовете на операции или мисии (според съответната международна договореност, но не по-дълъг от 1 година). 

Определя се по-дълъг срок за следващо участие в мисия – от 6 на 12 месеца (чл. 71, ал. 2), като за военнослужещите-лекари срокът от 6 месеца се запазва. По-дългият срок е необходим, за да се осигури на военнослужещите време за отдих, възстановяване и полагаем отпуск след завръщане от операции и мисии. При определяне на даден военнослужещ за следващо участие, времето за подготовката му е от 3 до 5 месеца, което изисква същият да започне подготовка почти веднага след завръщането си, той няма да изпълнява задълженията си на заеманата длъжност в страната в период по-голям от 1 година, което ще се отрази на натовареността на другите военнослужещи.

Премахва се рестрикцията от въведения максимален срок за престояване във военно звание и в длъжност на военнослужещите по чл. 154 поради липсата на реална възможност за неговата практическа реализация. Това от своя страна води до заличаване и на разпоредбите за прекратяване на договорите за военна служба, свързани с изтичането на тези срокове и с отказа на военнослужещия да заеме предложената му длъжност в чл. 165, т. 8 и 9.

С предложената редакция на чл. 156 се отменя задължението за ротация при изпълнение на военната служба на старшите офицери. Това произтича от обстоятелството, че при силно редуцираната численост на ВС и на тяхната структура (всяко военно формирование е уникално по вид и род), ротацията, такава каквато е заложена в разпоредбата на чл. 156 от закона не може да се изпълни.

С допълнението в чл. 178 се въвежда изискване към военнослужещите за спазване на Етичен кодекс за поведение, който ще се утвърждава от министъра на отбраната. Неспазването на етичните правила за поведение на военнослужещите се предвижда като вид нарушение на военната дисциплина.

Предлага се увеличение на пределната възраст на сержанти, офицерски кандидати, младши офицери, офицери със звание „майор“ и „подполковник“ на 55 години с цел осигуряване стабилност във ВС чрез дългосрочна възможност на всички категории военнослужещи (с изключение на войниците) за ранно пенсиониране по новите изисквания на чл. 69 от КСО – наличие на възраст с поетапното й нарастване. Разширява се кръгът на лицата, които по решение на министъра могат да продължат да заемат длъжност, изискваща хабилитация, до навършване на 60 години, а именно и лица с висши офицерски звания.

С друга промяна се предлага при отнемане или отказ от издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация военнослужещият да бъде отстранен от длъжност, като по аналогия със ЗМВР и ЗДАНС се предвижда, че освобождаването от военна служба ще става само ако военнослужещият откаже да заеме длъжност за която не се изисква достъп до класифицирана информация или такава не може да му бъде предложена.

Въвежда се ново основание за прекратяване на договорите за военна служба – упражнено право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от военнослужещия (чл. 165а). В действащите разпоредби на чл. 164, т. 5 и чл. 169 от закона е дадена възможност както на министъра на отбраната, така и на военнослужещия да инициират освобождаване от военна служба поради придобито право на пенсия от военнослужещия по условията на чл. 69 от КСО. В тези случаи военнослужещият има право на курс, а ако прекратяването е по инициатива на министъра – то се осъществява с 6-месечно предизвестие
С влизането в сила на промените в КСО военнослужещите могат да упражнят правото си на пенсия, без да се освобождават от военна служба. Това поражда необходимостта да бъде дадена възможност на министъра на отбраната да инициира освобождаване от военна служба и на военнослужещ, който е упражнил правото си на пенсия и продължава да служи, без да му се отправя предизвестие, което би съкратило значително времето за прекратяване на правоотношението.

С нов текст се регламентира статутът на военнослужещ, назначен за министър-председател, министър или заместник-министър в служебно правителство поради празнота в законовата уредба. Същият ще се смята в неплатен отпуск и след прекратяване на пълномощията му ще следва да му се осигури заемането на същата или друга длъжност в съответствие с притежаваното военно звание и квалификация.

В проектозакона се прецизират случаите, при които военнослужещите могат да използват оръжие като крайна мярка. Променя се уредбата на служебното време на военнослужещите, като се регламентира неговата компенсация над нормалната му продължителност с намалено служебно време. Прецизират се текстове, отнасящи се до несъвместимостта с военната служба, хипотезите за ползване на платен годишен отпуск, кадровото развитие на академичния състав във висшите военни училища, базата за определяне на основното месечно възнаграждение за военнослужещите и други.
 

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top