Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Бандити атакуват охранявани обекти

[post-views]
Бандити атакуват охранявани обекти

kamionПрез 2015 г. отчетохме тенденция за увеличаване броя на инцидентите с проникване или опит за проникване в охраняваните обекти, казва командирът на бригада „Логистика“ полковник Иван Сотиров. От направения анализ на инцидентите предприехме действия за осъществяване на ефективна контролна дейност, допълва той. 

Командирите и началниците засилват практическата си помощ за изпълнението на задълженията от дежурните длъжностни лица. Акцентът е върху ежемесечни занятия, ежедневните инструктажи, подобряването на пропускателния режим, осигуряването на сигурността на охраната на войсковите райони и обекти.

Въпросът е важен за бригадата, чиито военни формирования са разположени на големи по площ територии,  извън населени места, в планинско-гористи местности и с ограничени пътища. Това затруднява, особено нощем, надеждната охрана и отбрана на войсковите райони и обекти.

Монтирахме  сигнализационно-алармени системи, осигуряващи звукова и светлинна сигнализация на дежурния по формирование (началника на караула), казва полковник Сотиров. Изграждат се и допълнителни сигнално-охранителни и наблюдателни системи.

Във в. ф. 52370 – Негушево, е монтирана съвременна комбинирана видеосистема. Така се повиши сигурността и се намали броят на личния състав, необходим за охрана, като тази система в следващите три години ще възвърне вложените средства за изграждането й, изтъква полковник Сотиров. „Мога смело да заявя, че това е пътят за бъдеща охрана на формированията и обектите на БА. Нещо повече, по такъв начин, в условията на хибридна война, нарастващ ислямистки терористичен натиск в Европа и надвисналата бежанска вълна на южната ни граница ще се осигури надеждна охрана на военните формирования на бригадата, особено на тези, които съхраняват взривоопасни и пожароопасни материални ресурси, каквито са повече от 60 на сто от тях“, категоричен е той. По думите му в бригадата са положени и значителни усилия за подобряване на цялостното състояние на войсковия ред и дисциплината.

Ежегоден списък определя излишъците
Ежегодно по команден ред се изготвят „Списък на излишните ДА и МЗ с общо предназначение за снемане от употреба“ и „Списък на излишните за БА и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, които не са самостоятелни юридически лица, продукти, свързани с отбраната, които не са оръжия, боеприпаси, взривни вещества, пиротехнически изделия и изделия и технологии с двойна употреба, за снемане от употреба“, посочва полковник Сотиров. Във всяко ниво на военната йерархия се прави задълбочен анализ на потребностите и обобщените данни се изпращат в по-горното звено, допълва той. Утвърдените списъци от министъра на отбраната се връщат по обратен ред и командирите/началниците на военни формирования предават материалните средства за реализация на оторизирани организации или ги бракуват на място в съответствие с установените правила.

През последните години значително се  увеличава количеството боеприпаси с изтекъл срок на годност, които се нуждаят от утилизация. Основната задача на бригадата е да ги съхранява при минимални  рискове за населението, околната среда и изградената инфраструктура и да ги  предава на оторизирани фирми съгласно  графици, изготвени на основание сключените договори за утилизация от министъра на отбраната, подчертава полковник Сотиров.

Той напомня, че производствените фирми определят срокове за годност на предлаганата от тях продукция на пазара, а БА като потребител на такива материални ресурси има разработена нормативна база за провеждане на процедурите.

През годините в резултат на комбинирано действие на различни фактори като свиване на числеността на личния състав и въоръжението на армията, намаление на потребностите от  материални ресурси, приемане на въоръжение на по-ефективни системи оръжие и модерна техника, ергономично оборудване и облекло създадоха предпоставки за натрупване на значителни количества материални ресурси, които не могат да се усвоят на 100% в рамките на армейската общност, казва полковник Сотиров. Ръководството на МО своевременно разреши този проблем, като издаде нормативна уредба за процедиране с негодните и излишните за БА материални ресурси, изтъква командирът на бригада „Логистика“.
 

Logo_of_Ministry_of_Defense_of_Bulgaria.svg

Андрей Рангелов

Най-ново

Единична публикация

Избрани