Информационен център на Министерство на oтбраната

Идеи за модернизацията на бойната техника


TYPHON
Eurofighter е една от възможните опции за нов изтребител.
На конференция на тема „Адекватност на българската отбранителна политика в национален и съюзен контекст и необходимо развитие на въоръжените сили на страната до 2025г.“, организирана от СОР „Атлантик“ бяха представени някои технологични решения за придобиване на ключови способности за въоръжените сили на страната ни. Форумът разгледа какви допълнителни военни способности ще са нужни на страната ни в средносрочен план до 2025 г., за да бъдем максимално адекватни на влошаващата се среда за сигурност, като се гарантира по-надеждно националната отбрана и се предостави по-забележим принос към колективната отбрана.
В изпълнение на Програма 2020 като начален етап за технологичната модернизация на ВС на България и перспективи до 2025 г. полковник Андрей Немцов от Дирекция „Стратегическо планиране“ посочи осигуряването на въздушния ни суверенитет в NATINAMDS чрез преодоляване на дефицита от способности, освобождаване на честотен спектър за граждански цели, прекратяване на зависимостта за поддръжка на изтребителната авиация от страни извън НАТО и ЕС. Предвижда се 
броят на самолетите да се увеличи до 16
закупени на два етапа. Първият посочен етап за закупуване на първите 8 изтребители е от 2018 г. – 2021г., а вторият до 2023 г. Финансова рамка за първия етап е от 1,5 млрд. лева като предвидените варианти за реализация на проекта включват новопроизведени или употребявани самолети от Швеция (Gripen C/D), Италия (Eurofighter Tranche 1) или Португалия (с логистичен пакет и въоръжение от САЩ)  –  F-16 MLU (Third Party Transfer)
Според полковник Немцов, тази тема придобива все по-актуално звучене, особено в светлината на вече приети основополагащи документи за определяне на стратегическата рамка на отбранителната политика като Програма за развитие на отбранителните способности на ВС 2020 и Плана за развитие на ВС до 2020 г., приет с постановление на МС. Именно за осигуряване развитието на способностите на Въоръжените сили и двата документа бяха съобразени с поетия политически ангажимент на срещата на върха на НАТО в Уелс за постепенно увеличаване на разходите за отбрана и достигане в рамките на следващото десетилетие на 2 % от БВП.
Динамичният и все по-непредсказуем характер на съвременната среда на сигурност и приближаването на зоните на несигурност до нашите граници, плюс поетият политически ангажимент на срещата на върха в Уелс дават основните насоки за изграждане на отбранителните способности на ВС до 2020 г. и финансовата рамка за по-добрата оперативна съвместимост със съюзниците. По-конкретно това са комуникационно-информационните системи на силите за развръщане и за участие в операции и мисии зад граница, повишаването на мобилността на формированията от сухопътни войски, способностите на военоморските сили за борба с морски мини, морски и въздушен противник, системите за самозащита на летателните апарати, способностите за водене на разузнаване, наблюдение и целеуказване, изграждането на невоенни способности.
Сред посочените от полковник Немцов основни инвестиционни проекти за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизираните бригади до придобиването на нов тип боен самолет, нови трикоординатни радари, автоматизирани системи за командване и управление, 
DRAZKI
Очаква се да продължи работата по модернизацията на фрегатите клас Е-71.

модернизация на фрегатите 
клас E-71

придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб, изграждане на батальонни бойни групи, създадаване на проектно портфолио в единна интегрирана рамка на капиталовите разходи и с точно определени времеви и финансови параметри, като капиталовите разходи трябва да се равняват на 20% от общите бюджетни разходи.
На конференцията бяха поканени и представители на създадената през 2005 г. Национална академия по разработка на софтуер (НАРС), която предлага разнообразие от специализирани курсове по програмиране и съвременни софтуерни технологии. От НАРС изразиха амбицията си за участие в строителството на новите ММПК (OPV/CORVETTE), модернизацията на  фрегатите  Е 71 и изразиха вижданията си  за доизграждане на C4ISR и системата на ВМС. 
Д-р Свилен Александров, кап. I р. (OР), предложи архитектурни и технологични решения при модернизация и строителство на нови патрулни кораби за ВМС, които да поддържат способности за водене на бойни действия срещу надводен, подводен и въздушен противник, контрол на корабоплаването и борба с асиметрични заплахи на море, както и  да се подобрят способностите за водене на минна война и за провеждане на специални операции.
От Командването на Сухопътните войски предложиха доклад за основните изисквания и ключовите характеристики на новата бойна бронирана машина за СВ. Полковник  Николай Антонов, началник-сектор в отдел „Логистика“ предложи инвестиционния проект за бъдещата бойна бронирана машина.
С наличното въоръжение, бойна техника, оборудване и екипировка, възможностите за постигане на необходимите и декларирани способности са ограничени, сподели той. Наличното въоръжение и бойна техника
не отговаря на изискванията за съвместимост
GARDIAN
Българската армия разполага с неголям брой бойни машини ,,Гардиън”

по стандартите на НАТО. Изразените от СВ потребности са за окомплектоване на три батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада, изграждане на утвърдени в Концепцията отбранителни способности, 238 броя бойни и специални бронирани машини (бойни бронирани машини – 100 бр.; специални и осигуряващи – 138 бр.; инженерни, химически, разузнавателни, за ПВО за управление, за медицинско и логистично осигуряване и др.). За допълнително оборудване (за ПВО и Комуникационна и информационна система на ББГ, Тилова техника) е необходима интегрирана логистична поддръжка през целия жизнен цикъл за трите батальонни бойни групи.
Оперативни, функционални и технологични изисквания на СВ са за Мобилна платформа тип „колесна“, която осигурява не по-малко от 2-ро ниво на защита срещу балистични заплахи и не по-малко от 3а/3б ниво противоминна защита по STANAG 4569 и възможност за монтиране на допълнителна броня. Фирмата – изпълнител и доставчик, трябва да осигурява кооперирано участие на български фирми от военната индустрия в изпълнение на проекта и логистична поддръжка територията на България и извън нея.
Колесна бронирана бойна плаваща машина трябва да е въоръжена с оръдие и сдвоена с него картечница, като трябва да отговаря на следните оперативни изисквания: експлоатация в диапазона от – 30°С до + 50°С; да транспортира 11 души (3+8). Технологичните изисквания са общото тегло да е под 25 тона, полезният товар над 6 тона, общата дължина под 8 метра и широчина под 3, височината на корпуса да не надвишава 2,30 м. Функционалните изисквания към бойната машина са да е достатъчно маневрена и лека  за управление, да осигурява висока надеждност и експлоатационни характеристики, съответствуващи или по-добри от изискваните, да е перспективна  за следващия период от 20-25 години, да е високотехнологична, произведена от производители – лидери в областта на военната техника.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top