Информационен център на Министерство на oтбраната

Воини трасират маршрутите на успеха

20140609_112353Без тях не минава занятие, учение или дори обичайно делнично придвижване на войските и силите. Транспортните формирования на Българската армия осигуряват не просто мобилността на войската. Те правят възможно придвижването на формированията по маршрута на успешното изпъление на задачите.
Създадени преди 110 години, Военнотранспортните органи в БА имат богата история. Но лаврите на славното минало не са само повод за гордост, а стимул за военнослужещите в наши дни да служат на родината поне на равнището на предците. Което съвсем не е лесно въпреки развитието на технологиите и модернизацията в областта на военната логистика. Днес Военнотранспортните органи в БА са представени от четири групи за контрол на придвижването, подчинени на 30-и щаб, който е част от Съвместното командване на силите (СКС). Щабът и една от групите са дислоцирани във войскови район „Илиянци”, София, а другите три групи са в Пловдив, Горна Оряховица и Бургас.
Дейността им е свързана с организиране на транспортирането на войските с железопътен, автомобилен, морски и въздушен транспорт, митническия и граничния контрол и извършването на различни транспортни и товаро-разтоварни дейности в помощ на формированията в БА и страните – членки на НATO. Изключително високи са изискванията, които се предявяват към подготовката, бойната сглобеност и доокомплектоването на транспортните формирования с личен състав и материални средства. Основен акцент е оперативната съвместимост а също натрупването на знания и опит за работа в многонационална среда.
Продължава участието на военнослужещи от Военнотранспортните органи в мисии зад граница. В началото на годината командирът на софийската група за контрол на придвижването майор Спиридонов приключи успешно мисията си в многонационалното интегрирано логистично формирование за контрол на придвижването (MovCon MILU) от състава на съвместната група за логистична поддръжка на КФОР (JLSG KFOR) в Косово. Предстои ротация на двама офицери от групите за контрол на придвижването –  капитан Ваня Миткова-Курташка и капитан Венцислав Венциславов на длъжността „Специалист по контрол на придвижването” в щаба на операцията на ЕС в Босна и Херцеговина АЛТЕА.

DSC_1035Наред с изпълнението на ежедневните задачи интензивността на военните транспорти е много висока. През последните години се наблюдава тенденция на увеличение на транспортите на подразделенията от БА и контингенти на страни – членки на НАТО, при провеждане на съвместни учения и операции по поддържане на мира, както и транзитното преминаване на жп ешелони и автоколони на съюзнически контингенти през територията на Република България. Увеличеният брой на специфичните задачи на основни транспортни възли и терминали, като летища, пристанища, жп гари и гранични контролно-пропусквателни пунктове, изисква поддържане на постоянна готовност, мобилност, бърза реакция и изпълнение по всяко време на денонощието, при всякакви метеорологични условия, в почивни и празнични дни.
Това налага създаване на необходимата организация за контрол по осъществяването на превозите и поддържането на силна координация между военните формирования, взаимодействие с ГД „Гранична полиция”–МВР, Агенция „Митници”–МФ, МВнР, координиране на придвижванията на извънгабаритна техника и товари, както и товаро-разтоварните дейности с националните и местните власти, Агенция „Пътна инфраструктура”–МТИТС, НКЖИ, БДЖ „Товарни превози” и кординиране със служба „Военна полиция” на ескортирането и охраната на транспорти с опасни товари, оръжие и бойна техника и въоръжен личен състав. От началото на 2017 г. до края на октомври бяха обработени общо 2059 транспорта от които 1791 автомобилни с 4943 автомобила, 38 железопътни транспорта със 790 вагона, 20 морски и 210 въздушни транспорта.
DSC00352Основен проблем в системата е недостатъчната кадрова осигуреност, породена от ниската цялостна окомплектованост в БА и необходимостта от добра чуждоезикова подготовка. Обучението на  кадри отнема значителен период от време, имайки предвид големия обем документи, регламентиращи правилата и процедурите за осъществяване на граничния и митническия контрол, превоза на опасни и извънгабаритни товари, пресичането на национални граници. Не на последно място е и задължителното владеене на английски език на добро ниво, който се използва при изпълнението на почти всички задачи. Въпреки предизвикателствата и многобройните задачи формированията на Военнотранспортните органи могат да се похвалят с добре подготвени, квалифицирани и мотивирани кадри, които успяват да изпълнят задълженията си в пълен обем.

4-VladovПолковник Пламен Владов: "Подготвяме се за учение в Норвегия и Финландия"
– Г-н полковник, каква е оценката ви за работата на Военнотранспортните органи в Българската армия през изминалата година?
– Искам да изкажа своята благодарност към личния състав от щаба и групите за контрол на придвижването, които изпълниха с висок професионализъм и чувство за отговорност поставените им задачи, свързани с планирането, координирането и контрола на придвижването на национални и съюзнически контингенти по време на множеството учения и съвместни подготовки на територията на страната през 2017 г. Оценявам високо работата на Военнотранспортните органи и техния принос за издигане ролята и авторитета на Българската армия пред съюзническите сили от другите страни – членки на НАТО. Не мога да скрия удовлетворението си от мотивацията на личния състав за качествено изпълнение на техните отговорности, свързани с изпълнението на задачи по транспортното осигуряване с автомобилен, железопътен, морски и въздушен транспорт.

– В кои основни прояви участваха военнослужещите през годината?
– През 2017 г. на територията на България се проведоха няколко многонационални учения и подготовки, към които бяха насочени основните усилия. В периода януари–март въпреки влошените метеорологични условия и затруднената пътна обстановка задачите, свързани с контрола на придвижването и извършването на гранични и митнически процедури на участниците в TRIDENT JAGUAR, бяха изпълнени с много усилия. През май беше извършена рекогносцировка на маршрути, места за почивки и дозареждане на машините от представители от щаба и групите за контрол на придвижването и Щабния елемент за интегриране на Силите на НАТО в България за учението NOBLE JUMP. През юни беше извършен контрол на придвижването на транзитно преминаващите автомобили и бяха организирани гранични и митнически процедури.
През юли се проведе многонационалното учение с висока видимост SABER GUARDIAN заедно с няколко свързани учения на териториите на няколко страни – членки на НАТО. Офицери и сержанти от щаба и групите за контрол на придвижването взеха дейно участие по време на учението със задачите по организирането на гранични и митнически процедури и контрола на придвижването. Имаше и представители в националната структура за ръководство и контрол на учението EXCON Forward, в многонационалната структура за ръководство и контрол MND-SG и в RSOM клетката, развърната в района на NSTA.

– Какви бяха основните предизвикателства през 2017 г.?
– През последните години се наблюдава тенденция на увеличение на транспортите на подразделенията от Българската армия и контингенти на страни – членки на НАТО, при провеждане на съвместни учения и операции по поддържане на мира, както и транзитното преминаване на жп ешелони и автоколони на съюзнически контингенти през територията на България. Увеличеният брой на специфичните задачи на основни транспортни възли и терминали, като летища, пристанища, жп гари и гранични контролно-пропускателни пунктове, изисква поддържане на постоянни готовност, мобилност, бърза реакция и изпълнение по всяко време на денонощието, при всякакви метеорологични условия.     През 2017 г. както всички формирования от БА, така и Военнотранспортни органи са изправени пред предизвикателствата с големия некомплект от личен състав и липсата на достатъчно финансови средства за осигуряване на нормални условия на работа. Въпреки това личният състав изпълнява поставените задачи в пълен обем с висок професионализъм.

20120916_145840– А какво предстои през 2018 г.?
– През 2018 г. предстои потвърждаване на сертификация на една от групите за контрол на придвижването и подготовка за застъпване в дежурство на VJTF-NRF 2019. Също така през следващата година военнослужещи от щаба и групите за контрол на придвижването ще вземат участиe в многонационалното учение Trident Juncture 2018, което ще се проведе на териториите на Норвегия и Финландия. За 2108 г. са планирани множество многонационални подготовки и учения, които ще се проведат на териториите на България и други страни – членки на НАТО. Приоритетни дейности за Военнотранспортните органи ще бъдат поддържането и повишаването на декларираните способности, като част от декларираните формирования по Цели на способностите – 2017, подготовка на група за контрол на придвижването към Силите за отговор на НАТО (NRF), организирането и извършването на гранични и митнически процедури при транспортиране на  подразделенията от Българската армия и контингенти на страни – членки на НАТО и на ЕС, при провеждане на съвместни учения и операции по поддържане на мира.Важни и отговорни са задачите по създаването на организация за осигуряване на транзитното преминаване на жп ешелони и автоколони на контингенти на страни – членки на НАТО и на ЕС през територията на България, както и координация на дейността по съгласуването на стратегическия транспорт с другите видове транспорт и спазване на приоритетите при превоза на пътници, поща и товари.

IMG_20150622_162631Амбиции по „Цели за способности 2017”
В края на този месец Щабът за контрол на придвижването (ЩКП) ще проведе тактико-специално учение MC EX TRANSPORTER – 2017 в пунктовете за постоянна дислокация и транспортните възли в зоните за отговорност на групите за контрол на придвижването (ГКП) в София и Бургас. Идеята и амбицията е да бъдат сертифицирани формированията за постигане и изпълнение на способностите, заложени в пакета „Цели за способности 2017” (ЦС-2017).
Щабът и групите бяха сертифицирани  през 2007 г. и  потвърдиха националната сертификация пред НАТО през 2008 г. Със заповед на началника на ГЩ на БА от 2009 г., ЩКП и ГКП са обявени за оперативно съвместими по стандартите на Алианса.
През юни 2016 г. в Горна Оряховица се проведе национална сертификация на Групата за контрол на придвижването (RSOM–MCT). В момента тя носи дежурство в състава на силите с много висока степен на готовност на Алианса.
Динамичната геополитическа обстановка в света налага да бъдат предприети адекватни мерки за повишаване на готовността на силите на НАТО за изпълнение на задачите по колективната отбрана и отговор на кризи, изтъкнаха от СКС. В резултат на това се увеличи броят на провежданите многонационални учения с участие на сили и средства на страните от Алианса на територията на България. През 2017 г. в транспортно отношение бяха осигурени множество учения и съвместни подготовки у нас, като PLATINUM LION 17–2; Air policing mission; PEACE SENTINEL; EAGLE SENTINEL; TOBRUQ LEGACY, TRACIAN STAR; BLACK SWAN; SWIFT RESPONSE; JOINT TRAINING, „ШАБЛА-17” и др.
Като най-интензивни могат да бъдат отличени TRIDENT JAGUAR 17 с 21 автомобилни, 21 въздушни и 9 железопътни транспорта, NOBLE JUMP с обработени 18 автомобилни колони, 745 автомобила и 983 души личен състав и SABER GUARDIAN 17 с 334 автомобилни, 53 въздушни и 15 железопътни транспорта.
Продължава работата по организиране на граничния и митническия контрол при транзитното преминаване през България на  жп ешелони с бойна техника след провеждането на учението NOBLE PARTNER по направлението Грузия–България–Германия. Проведени бяха и няколко международни многонационални учения с личен състав от нашите ВС: многонационално учение AGILE SPIRIT 17 в Грузия; съвместна ротационна подготовка SABER JUNCTION 17 и др.
Организирани бяха и подготовката за транспортирането на личен състав и материални средства, митническият и граничният контрол при изпращане и посрещане на българските контингенти, участващи в мисията на НАТО в Афганистан; националният модул за КИС на НАТО DCM-F от състава на в. ф. 28860 – Горна Малина; ротацията на военнослужещи в операцията на НАТО в Косово KFOR; ротацията на военнослужещи в операцията на ЕС „Алтея” в Босна и Херцеговина, мисията на ЕС в Мали, участниците в учението AGILE SPIRIT 17 в Грузия; съвместната подготовка SABER JUNCTION 17 и др. (БА)

 

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top