Информационен център на Министерство на oтбраната

Бригаден генерал Пламен Ангелов: Дългът ни зове да бъдем на бойния си пост в трудни времена

Brig_gen_Pl_AngelovРоден е през 1966 г. в Сливен. През 1988 г. завършва ВНВУ „В. Левски“ със специалност „войсково разузнаване“. През 1995 г. се дипломира във ВА „Г. С. Раковски”, а три години по-късно в УНСС със следдипломна квалификация по специалността „Международен бизнес“. Има стратегически курс във ВА „Г. С. Раковски“ и курс в Академията на Агенцията за военно разузнаване на САЩ за управление на разузнаването в борбата с тероризма.
Започва кариерата си през 1988 г. като командир на парашутно-разузнавателна група със специално назначение в 3-ти армейски парашутно-разузнавателен батальон. Впоследствие е командир на разузнавателна рота и помощник-началник щаб по разузнаването на мотострелкови полк. През 1995 г. постъпва в служба „Военна информация“, като постепенно преминава през длъжностите оперативен работник, началник на сектор, началник на отдел, директор на дирекция и зам.-директор на Службата. От 22.05.2018 г. е директор на служба „Военна информация“.

– Г-н бригаден генерал, каква беше 2018 г. за служба „Военна информация”?
– През 2018 г. поех служба „Военна информация“ (СВИ) в добра кондиция, като знаех, че пътят няма да е лек. Тогава заявих на колегите ми, че ни очаква много и усърдна работа. От позицията на сегашния момент ситуацията не се е променила. Дългът ни зове да бъдем на бойния си пост в трудни времена. През изминалата година стратегическата среда за сигурност и международният ред останаха в динамично състояние. Глобалните сили се препозиционираха, стремейки се да усвоят по-широки зони на влияние. Регионалните сили надграждаха амбициите си и се опитваха да действат като надрегионални, с претенции да следват свой собствен дневен ред в глобалните международни отношения. Свръхдинамиката в средата на сигурност в глобален и регионален аспект наложи Службата да прилага изключително гъвкав модел за управление на разузнавателните способности. Стремежът беше да гарантираме високо качество и максимална ефективност на информационните продукти, като отчитахме потребностите и предизвикателствата, пред които се изправят потребителите на разузнавателна информация – както национални, така и съюзни. Усилията ни през изминалата година бяха фокусирани върху мониторинга на кризисни и конфликтни процеси чрез утвърдена система от критични индикатори за своевременна и точна оценка на динамичните изменения. Стратегическата среда е доминирана от безпрецедентно през последните десетилетия акумулиране на кризи на сигурността – от нарастване на неопределеността и нивото на риска по източните граници на НАТО през конфликтите в Близкия изток и Северна Африка, генериращи заплахи за европейската сигурност от миграционен натиск и терористични атаки, до хибридните въздействия във всички нюанси на политическия, икономическия и социалния дискурс на съвременното общество. Извеждането на сигурността на българските контингенти в международни операции и мисии като приоритет намери своето отражение в предоставената изпреварваща информация относно заплахи за военнослужещи особено в Мисията на НАТО в Афганистан „Решителна подкрепа“. Постигнатите през 2018 г. резултати и високи оценки за дейността ни показват, че Службата успешно е изпълнила планираните задачи въпреки резките изменения в международната среда на сигурност и нововъзникналите рискове и заплахи за България. 

– Какво е кадровото състояние на службата? Има ли, както в Българската армия, некомплект на личен състав?
– За да отговори на съвременните предизвикателства в средата на сигурност, в Службата се извърши преглед и анализ на разузнавателните способности. През миналата година бяха предложени промени в Правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация“ (ПУДСВИ), които позволиха да се извърши реорганизация в структурно и функционално отношение. Целта на реорганизацията беше да се създадат оптимални условия за адекватна реакция на динамично изменящата се среда на сигурност, оптимално и ефективно управление и използване на ресурсите на Службата и за развитие и придобиване на нови разузнавателни способности. Съгласно Закона за военното разузнаване и ПУДСВИ Службата се попълва с личен състав от контингента военнослужещи от структурите на въоръжените сили и цивилни лица, преминали процедурата за подбор и получили достъп за работа с класифицирана информация. За съжаление военното разузнаване няма как да остане незасегнато от общата тенденция за некомплект с личен състав в Българската армия. Основните причини, поради които и ние изпитваме затруднение с набирането на кадри, са сниженият престиж на военната професия и дефицитът на интерес от страна на младото поколение към професията „военнослужещ“. Смятам, че въпреки кадровия недокомплект Службата е в състояние да изпълнява качествено, отговорно и с висок професионализъм възложените й задачи. 

– Хора с какви качества търсите за работа в службата?
– Като част от българската система за ранно предупреждение, от една страна, и като интегриран елемент от системата за разузнаване на НАТО и ЕС, от друга, Службата има широкоспектърни задачи и отговорности за осъществяване на непрекъснато наблюдение, своевременно откриване и предупреждение за външните заплахи и рискове за националната сигурност и колективната отбрана. Ето защо и изискванията към кандидатите за работа винаги са били по-високи от обичайните, прилагани за желаещите да служат във въоръжените сили. Работата при нас дава възможност за реализация на експерти в различни професионални сфери. Кандидатите да постъпят във военното разузнаване трябва да отговарят на специфични интелектуални и психологически критерии, които са различни за отделните приложни системи на Службата, но при всички положения следва да притежават висока обща и езикова култура, да имат интереси и познание в областта на международните отношения и сигурността, както и отлични умения за писмена и вербална комуникация.

– На 15-ата година от членството на България в НАТО заело ли е българското военно разузнаване своето пълноценно и равноправно място в системата на Алианса? Какво е отношението на съюзническите служби към Служба „Военна информация”?
– Военните разузнавачи продължават да поддържат много високи стандарти в своята дейност. Колегите, работещи в Брюксел, са разпознаваеми като експерти. Техните анализи се оценяват високо в разузнавателните структури в НАТО и ЕС. Повярвайте ми, аз притежавам необходимата оптика, за да разгранича куртоазните хвалби от професионално мотивираните комплименти за постиженията на моите офицери. СВИ продължава да бъде една от водещите в разузнавателната общност на НАТО по информационен принос. Високата репутация, с която се ползваме сред партньорските служби, от една страна, е силен стимул, но, от друга, е предизвикателство – да се посрещнат достойно отговорността и очакванията.  

– Всички виждаме, че военно-политическата обстановка в света е динамична, разнопосочна и рязко променлива. Какви са основните външни заплахи за България в момента?
– Безспорно. Свидетели сме на безпрецедентно за последните десетилетия акумулиране на кризи, с рисков потенциал за националната и съюзната сигурност, които налагат своевременна и точна разузнавателна експертиза. Процесите на дестабилизация в Черноморския регион и Източното Средиземноморие, конфликтността в Близкия изток и Северна Африка, генерираща заплахи с асиметричен характер, включително терористични атаки, за европейската сигурност, хибридните въздействия срещу целеви политически, икономически и/или социални сегменти са сред основните рискови фактори. Киберпространството устойчиво се оформя като нов домейн за водене на война, а в тази среда може да бъдат нанесени сериозни поражения, вкл. парализа на държавно управление. Мониторингът на ситуацията в Черноморския регион е сред главните ни приоритети. Кризата в Азовско море от края на ноември 2018 г. показа критично висок потенциал за ескалиране на напрежението, което е предизвикателство за съюзната архитектура за сигурност. Нерешените конфликти в кризисните региони и нестабилните тенденции в икономически аспект създават предпоставки за запазване на миграционния натиск към Европа и водят до нарастване на подкрепата за евроскептични и популистки политически формации, които обслужват реализирането на дезинтеграционни интереси. В този аспект стабилността и евроатлантическото интегриране на Западните Балкани е от съществено значение за националната и съюзната сигурност. Отвъд политическата коректност бих искал да отбележа, че евроатлантическата интеграция на региона, макар и да няма алтернатива като механизъм за стабилизирането му, не е панацея за решаване на натрупаните проблеми, включително в сферата на сигурността. Оставаме бдителни по отношение на динамиката в Западните Балкани, защото не подценяваме вероятността някои от политическите елити да възприемат членството на държавите си в НАТО като геополитически имунитет, който да им позволи да водят враждебна политика срещу свои съседи. Обстановката в Близкия изток остава нестабилна и заредена с висок кризисен потенциал. Сложната военнополитическа констелация в Сирия се запазва. Въпреки че интензитетът на конфликта спадна, все още е рано за оптимистична прогноза за бърза политическа развръзка – и то такава, че да балансира устойчиво интересите на вътрешните и външните фактори. Т.нар. Ислямска държава понесе съкрушителни поражения в Сирия и Ирак, но е твърде рано и крайно неуместно да се поздравяваме с победа над нея. 

– Какви са прогнозите Ви за развитието на ситуацията в света, която би имала отражение върху България?
– За съжаление нямаме основания да считаме, че динамичните тенденции от последните години ще претърпят съществени позитивни изменения през 2019 г., главно поради липсата на устойчиви в глобален мащаб политически и икономически механизми за въздействие. Кризиснисните зони в Сирия, Йемен, Либия и Източна Украйна ще останат терен за сблъсък на интереси и конкуренция за влияние между регионални и глобални сили. От друга страна, неопределеността в отношенията на ЕС с Великобритания и на САЩ с Китай, както и напрежението между НАТО и Русия ще доминират пряко международния дневен ред и ще затрудняват формирането на ефективен дипломатически инструментариум за превенция и решаване на кризи и конфликти. 

– Какви са очакванията Ви за развитието на Службата през 2019 г.?
– Процесите в света са изключително сложни и динамични и ако ние, като държава, искаме да сме адекватно ориентирани в тях, за да защитим националните си интереси, трябва да разполагаме с изпреварваща достоверна информация. Работата на разузнавачите е да „захранят“ с такава информация държавното и военно ръководство и на тази основа да се формира външната политика и политиката за сигурност на страната ни. Днес светът е многополюсен, рисковете и заплахите са все по-трудно предвидими. Трябва да имаме адекватен отговор на предизвикателствата, пред които сме изправени. А ще постигнем такъв, като продължим да поддържаме и развиваме надеждни и ефективни разузнавателни способности.  Именно в тази насока ще бъдат насочени главните усилия на Службата. 

– Какво ще пожелаете на хората от Служба „Военна информация” за празника на военното разузнаване – 12 януари? 
– За военните разузнавачи дългът пред Отечеството е първостепенен. Семействата им просто трябва да приемат този факт. Ето защо използвам празника да благодаря на най-близките им хора, затова че споделят тяхната съдба и без да се оплакват, съпреживяват трудностите на нашата професия. 
Желая на колегите преди всичко добро здраве! Нека бъдат уверени в себе си, както съм уверен аз в техните способности и морални ценности.

Logo_RazuznavaneАлбанският случай не засегна България
Случаят с изнесената на интернет страницата на Министерството на финансите на Албания информация, разкриваща принадлежност на албански граждани към Държавната информационна служба (SHISH) на страната, е отпреди близо месец. Неотдавна обаче той беше направен публично достояние, заяви бригаден генерал Пламен Ангелов, коментирайки това изтичане на данни и възможните негативи за България.
„Между другото, преди около 2–3 години имаше друго такова изтичане на информация в Албания. Тогава бяха изнесени чрез Министерство на външните работи сведения (включващи заплащане на здравни и пенсионни осигуровки) за принадлежност към SHISH на 10 лица, намиращи се на работа в задгранични представителства на страната – двама служители в Сърбия, трима или четирима в Брюксел и т.н., но нито един в България. Безспорно и двата случая са крайно неприятни. Силно се надявам албанските колеги да са извлекли необходимите поуки, макар че в тези случаи не става дума за умишлен пробив в системата за защита на класифицираната информация – просто лоша регламентация на прозрачността в системата за държавно управление”, заяви директорът на СВИ.
Що се касае до пряк негативен ефект върху българските специални служби, такъв няма, категоричен е той. „Имам всички основания да уверя вашата читателска аудитория, че действащият Закон за военното разузнаване, свързаните с него подзаконови нормативни актове и дейността на отговорните служители дават основание да бъде заявено категорично, че информационните масиви на българското военно разузнаване са надеждно защитени. Мерките в тази насока обаче непрекъснато се надграждат”, обобщи бригаден генерал Пламен Ангелов.

Афганистан: Високо ниво на терористична активност
Обстановката в Афганистан продължава да е нестабилна вследствие на високото равнище на терористична активност, каза бригаден генерал Пламен Ангелов в отговор на въпрос за ситуацията в местата, където служат български контингенти. И продължи: „В хода на настоящия боен сезон ръководството на Движение „Талибан“ извърши преглед на стратегическите си цели до края на годишната операция „Ал Хандак“ с идеята да бъде възприето от международната общност като незаобиколим фактор за бъдещето на страната. Приоритети на талибаните остават провеждането на терористични атаки в столицата и разширяването на териториалния контрол. Те успяха да постигнат търсения от тях психологически ефект сред местното население и да дискредитират в достатъчна степен официалните власти. Обстановката по сигурността в Афганистан допълнително се усложнява и от нарастващото влияние на групировката „Вилаят Хорасан“, местният клон на т.нар. „Ислямска държава”. Стремежите на ръководството й за превръщане на региона в основен оперативен център на „Ислямска държава“ след загубата на позициите в Близкия изток намират израз в прехвърляне на опитни бойци и командири от Сирия и Ирак и остра въоръжена конфронтация с движение „Талибан“.
Рискът за сигурността в южните провинции и особено в Кандахар, където е дислоциран основният компонент от българския военен контингент, остава относително висок. Показателен за значителния боен потенциал на талибаните е атентатът (18.10.2018 г.) в Кандахар, при който беше убит началникът на Афганистанската национална полиция в провинцията генерал-лейтенант Абдул Разик и тежко ранен командващият на Командването за обучение, подпомагане и съветване „Юг“ бригаден генерал Джефри Смайли. 
Гарантирането на сигурността в Косово продължава да е обвързано с присъствието на международните сили. Предвид управленските приоритети за членство в ЕС нивото на заплаха за чуждестранните контингенти в страната е ниско. Главното предизвикателство обаче остава възможността за инструментализиране на етническия конфликтен потенциал в региона. Успоредно с това в диалога между Прищина и Белград е налице решимост за утвърждаване на европейската перспектива. Въпреки тежките наслагвания в отношенията и двете страни отчитат като благоприятен външнополитическия контекст за постигането на окончателно споразумение и търсят механизми за реализирането му. 
Вътрешнополитическата ситуация в Босна и Херцеговина (БиХ) е политически и икономически нестабилна, което я прави уязвима за външни влияния. Успоредно с това БиХ се наложи като алтернативно разклонение на Балканския мигрантски маршрут, а сложната обстановка в комбинация с исторически обусловени фактори създава благоприятна среда за разпространението на радикална идеология. 
Поради естеството на изпълняваните задачи рискът за сигурността на групата български медици от ВМА в мисията на ЕС в Мали (EUTM) е нисък. Същевременно през 2018 г. наблюдавахме влошаване на цялостната среда на сигурност в страната. 
Липсват индикации за враждебни намерения на противостоящи сили срещу плавателни съдове на НАТО, включително от състава на българските ВМС, и техните екипажи в зоната на съвместната операция на Алианса в Средиземно море Sea Guardian. Въпреки тази оценка не трябва да се подценява опасността от извършване на терористична атака от отделен терорист или група, внедрени сред бежанците”. 

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top