Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.
Подготвяме нова отбранителна стратегия

2a
– Г-н полковник, вижда ли се вече краят на работата, свързана със Стратегическия преглед на отбраната (СПО), след като парламентът прие Програма 2032?
– Да, СПО на практика завърши. Безспорно, пандемията малко наруши ритъма на работа по прегледа, но Програма 2032, както казахте, е факт. Тя е политическият документ, който определя стратегическата рамка и основните параметри на отбранителната политика с перспектива да осигури изграждането на необходимите отбранителни способности на ВС, адекватни на съвременните рискове и заплахи. Програмата ще послужи за основа за разработването на Плана за развитие на ВС на Република България и на Инвестиционен план-програма на МО – съществен документ за обвързване на приоритетите и политическите амбиции с реалните финансови ресурси, които може да осигури държавата. За първи път програмата е разработена за доста по-дълъг период, за да се даде максимален срок за изграждане на необходимите отбранителни способности от ВС. В рамките на СПО бяха идентифицирани 188 способности, които ВС е необходимо да изграждат и поддържат. Анализите посочиха, че за тяхното реализиране ще бъдат необходими над 30 млрд. лв., което е непосилно за страната ни за такъв кратък период от време. Затова бяха определени 38 критично необходими способности, които приоритетно трябва да бъдат изграждани. Фокусът ще е върху тяхното изграждане до 2032 г.

– Кога ще бъде готов План 2026 и какви ще са основните новости в него?       
– Разглеждаме плана като своеобразна пътна карта за трансформацията на ВС. Работата по плана продължава. Указанията и амбицията са до края на март да бъде внесен в Министерския съвет за разглеждане. Планът е естествено продължение на Програма 2032. Двата документа вървят ръка за ръка. Планът допълва програмата и детайлизира нейното изпълнение. Дирекция СП съвместно с дирекция „Правно-нормативна дейност в отбраната”, подготви пакет от законодателни промени, които да способстват за неговата реализация. Искам да акцентирам на 4 основни момента в плана. Първо, СПО показа, че е необходимо да се адаптира системата за командване и управление на стратегическо и оперативно ниво, като административната дейност, с която се занимават щабовете, бъде сведена до минимум, а се засили функцията им за изпълнение на задачи и дейности, свързани с преминаването им от мирновременна към кризисна ситуация. Тоест да изпълняват предимно чисто военните си функции, за които са предназначени. Второто е въвеждането на нова функционална структура на ВС. Това произтича от промените, които настъпиха в НАТО след приемането на новата военна стратегия на Алианса. Фокусът в НАТО е върху изграждането на капацитет за възпиране и отбрана вместо предимно провеждането на експедиционни операции извън член 5. Затова нашите ВС ще се трансформират в Сили за сдържане и Сили за отбрана. Третият съществен елемент от плана е, че върху сега действащата структура на оперативно ниво ще бъдат изградени две нови командвания – Командване за логистична поддръжка и Командване за комуникационна, информационна поддръжка и киберотбрана. Последното, което можем да маркираме като съществен елемент от плана, е необходимостта от увеличаване на числеността на ВС с около 1400 длъжности. Това е във връзка с изграждането и развитието на 38-те приоритетни отбранителни способности, за които говорихме.

– Ще се наложи ли обновяване на доктриналната база?
– Определено ще се наложи. Нашата доктринална база е изключително гъвкава. Тя така е създадена, че да може да реагира при промени в стратегическата среда на сигурност. Съвсем скоро ще предприемем стъпки по разработване на новаотбранителна стратегия. Тя е документът, който ще трансформира политическите задачи и отбранителната политика във военностратегически цели и задачи. Това ще доведе до преглед и актуализиране на доктриналните документи, като ще започнем с Доктрината на ВС на РБ, която стои най-високо в архитектурата на доктриналните документи. Ще последват актуализация и преглед на базовите доктрини, след тях – и на поддържащите доктрини. Предстои и разработването на редица концепции. Те са съществен инструмент, които на основата на задълбочен анализ посочват варианти за попълване на недостига на способности в определени направления.

– Адекватна ли е доктриналната база на рисковете и заплахите в съвременната среда на сигурност?
– Моята оценка е, че, да, ние сме адекватни на това, което се случва около нас. Като страна от НАТО полагаме усилия да сме в крак с тенденциите и да се адаптираме максимално към новите условия. Динамиката в средата на сигурност е изключително голяма. През последните години нарасна изключително много използването на иновативни технологии с разрушителен характер, включително и системи с дистанционно управление, безпилотни апарати и изкуствен интелект. Всичкото това ни изправя пред съвсем друга реалност. Трябва да започнем да мислим по напълно различен начин, за да намерим адекватни решения за справяне с тези предизвикателства. Но сме на прав път. Опитваме се да бъдем в крак с времето и се надявам, че го правим по най-добрия начин.

Logo_of_Ministry_of_Defense_of_Bulgaria.svg

Андрей Рангелов

Най-ново

Единична публикация

Избрани