Информационен център на Министерство на oтбраната

Генерал-майор д-р Груди Ангелов: Не спираме учебния процес и в най-трудните времена за страната

Генерал-майор д-р Груди Ангелов: Не спираме учебния процес и в най-трудните времена за страната

Раковски е колективната идентичност на нашата военна Алма матер, твърди началникът на ВА „Г. С. Раковски“

-Г-н генерал-майор, на 14 април Военна академия „Г. С. Раковски” чества своя патронен празник, какъв ден е това за Вас и за военноакадемичната ни общност?

-Всяка година през месец април общността на Военна академия отдава специална почит на своя патрон Георги Стойков Раковски – основоположник и стратег на организираното националноосвободително движение на българския народ през XIX в. По този начин ние изграждаме нашите ценности и съхраняваме паметта за него. Наречени от Вазов „образ невъзможен“, Раковски представлява „колективната идентичност” на нашата военна Алма матер. През 2019 г. Европейският парламент прие резолюция за запазване на европейската историческа памет за бъдещето на Европа. Като почитаме делото и живота на Георги Раковски, ние във Военната академия сме горди да изграждаме, поддържаме и усъвършенстваме нашите способности върху високоценностна платформа, доказала своята адаптивност и стремеж към усъвършенстване през изминалите години. Затова рождената дата на нашия патрон Раковски – 14 април, е повод за самочувствие и гордост на всички служители, преподаватели, слушатели и студенти във Военна академия.

Генерал-майор д-р Груди Ангелов: Не спираме учебния процес и в най-трудните времена за страната

През тази година честваме 200 години от рождението на Георги Раковски. Какви мероприятия са планирани във връзка с тази годишнина, кои вече бяха реализирани? Как Академията ще участва в различните прояви?

-През 2021 г. се навършват редица важни за нашата история годишнини и събития, които се подготвяме да отбележим подобаващо – 200 години от рождението на Георги Стойков Раковски, 75 години, откакто с Регентски указ № 6 от 5 март 1946 г. на академията се дава да носи името на видния деец на българското националноосвободително движение, но и 100 г. от смъртта на народния поет Иван Вазов. Военната академия с гордост носи името на своя патрон и е естествено да поеме организацията на събитията, посветени на един от най-великите българи. По този повод инициирахме учредяването на Инициативен комитет за тържествено отбелязване на 200 г. от рождението на Раковски. За популяризирането на тази инициатива призовахме институции, организации и родолюбиви граждани да се присъединят и да подпомогнат нейното реализиране, което ще направи обществено достояние живота и делото на идеолога, организатора и ръководителя на националноосвободителното движение в България, посветил себе си в служба на Отечеството. Предвидени са множество събития в сътрудничество с различни институции, като част от националния План за подготовката и тържественото отбелязване на 200-годишнината. Предвиждаме редица мероприятия, по-важните от които са: Научна конференция с международно участие „Георги Стойков Раковски – 200 години безсмъртие“; изработване на военно-учебен и документален филм за Раковски; дни на отворени врати във Военната академия; военно-спортни турнири, конкурси и др.

-Наложи ли се да препланирате някои учения и занятия заради пандемията и как ще бъде компенсирано това по-късно?

-Естествено, че в условията на усложнена епидемиологична обстановка се наложи да се предприемат определени действия за намаляване на рисковете от разпространението на COVID-19. Учебните занятия продължиха да се провеждат по график онлайн. Провеждането на учебната практика за слушателите от специалност „Организация и управление на военните формирования на оперативно ниво“ (редовна форма на обучение) беше препланирано от първи във втори семестър на учебната 2020-2021 г. Учебното пътуване във формирования от Въоръжените сили със „Стратегически курс“ (редовна форма на обучение) беше заменено с видеоконферентна връзка със структури на НАТО в България (NFIU BGR и CMDR СОЕ), посредством виртуалната конферентна зала на академията. Щабна тренировка на тема „Вземане на решение за разрешаване на военнополитическа криза“ със слушателите от специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и ВС“ и специализантите от „Стратегически курс“ (редовна форма на обучение) беше проведена в пълен обем от преподавателите на катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“ с помощта на платформата MS Teams. Командно-щабно учение на отбранителна тематика със слушателите от специалност „Организация и управление на военните формирования на оперативно ниво“ (редовна и задочна форма на обучение), както и тези по §100 беше препланирано от периода 15.03-19.03.2021 г. за периода 21.06- 25.06.2021 г. Курсовете, които не могат да бъдат провеждани онлайн, бяха отложени и ще бъдат планирани в зависимост от епидемиологичната ситуация в страната.

Генерал-майор д-р Груди Ангелов: Не спираме учебния процес и в най-трудните времена за страната

-Как се реализира международното сътрудничество на академията в условията на пандемия?

-Академията участва активно в международното академично сътрудничество в интерес на развитието на военното образование.             Тя представлява Република България в Консорциума на военните академии и институтите за изследване на сигурността и отбраната, както и в Конференцията на началниците на военни академии от държавите-членки на НАТО. Всичко това безспорно определя и водещото първо място в професионално направление „Военно дело“, което Академията заема в Рейтинговата система на висшите училища в Република България през последните години. С оглед на извънредната обстановка, която продължава повече от година, се наложи препланиране на учебния процес и участието на представители на академията в международни форуми. Новите реалности наложиха редица ограничения за пътуване, обучение и обмяна на опит, но ВА „Г. С. Раковски“ беше подготвена за отговор на това предизвикателство – посредством платформите за дистанционно обучение и комуникация BLACKBOARD и MS Office 365, което е много важна инвестиция в бъдещото развитие на образователния процес.

Къде е мястото на академията в системата на военното ни образование и как се отстояват позиции в условията на такава силна конкуренция?

-Академията заема водещо място в системата на военното образование, като доразвива три взаимосвързани тенденции: традиции, постоянство и иновации. В качеството си на най-старо висше военно училище в България, тя е символ на постиженията на националната военна наука, пазител на националните ценности и дух, възпитаваща едновременно лидерство и гражданска отговорност. Традиция е Военната академия да не прекратява учебния процес и в най-трудните времена за страната – от предизвикателството на Втората световна война, или пък до влиянието на пандемията от COVID-19 през последните години. Нещо повече, ВА „Г. С. Раковски“ беше сред първите висши учебни заведения, които въведоха хибридно обучение. Високата конкурентост на академията се гради с провеждането на целенасочена политика за въвеждане на иновации в обучението, управлението и лидерството във военното образование, за повишаване на постиженията и качеството на научните изследвания. Резултатите се потвърждават от успехите в непрекъснатото разрастване на целевата група на обучаемите, в актуализираното разширяване на областите за предоставяне на знание и повишаването на квалификацията не само на кадри за Министерството на отбраната, но и за системата за защита на националната сигурност. Академията следи съвременните тенденции на пазара на труда и реагира с актуализиране и разнообразяване на програмите си. Това особено силно важи за целенасоченото образователно и научно взаимодействие и сътрудничество при изграждането на дигитални и киберкомпетенции. Това става с участие в актуални, значими, национални и международни проекти. Процесът на обучение протича с използване на съвременна система за академична комуникация. Функционалните ни лаборатории осигуриха успешното планиране, организиране и провеждане на Стратегическия преглед на системата за защита на националната сигурност и подпомогнаха провеждането на Стратегическия преглед на отбраната. Искрено вярваме, че придържането към нашите ценности е залог за запазване на водещите позиции, за постигане на бъдещи успехи и за повишаване на конкурентоспособността на Военна академия „Г. С. Раковски“.

Предстоящи събития до края на годината

1. Участие в Курса на високо ниво „Обща политика за сигурност и отбрана” през април, в онлайн формат;

2. Участие в Конференцията на началниците на военни академии на страните-членки на НАТО – през май, също в онлайн формат;

3. Участие в European Union Military Academies Commandants’ Seminar в Лисабон през май;

4. Участие в  10-ата годишна отчетна среща (10th Functional Clearing House) на програмата на НАТО DEEP (Defence Education Enhancement Programme) в Краков, Полша през юни;

5. Участие в годишната конференция на Консорциума на военните академии на страните от НАТО през юни;

6. Участие в 21-та годишна конференция на Международния институт по контратероризъм в Херцлия – Израел през септември;

7. Участие на представители от Академията в годишната конференция на Центъра на НАТО по противодействие на тероризма в Анкара, Турция –  през октомври и ноември;

8. Участие в 50-а ежегодна Конференция на началниците на военни академии на страните-членки на НАТО през октомври в Копенхаген;

9. Участие в Международната годишна научна конференция по логистика на “War Studies University” – Варшава, Полша през ноември;

10. Участие на обучаеми от Университета по отбрана „Карол I“ – Букурещ, Румъния, в КПКЩУ „Решителна сила-2021“ във Военна академия през май;

11. Тържествени актове за връчване на дипломите на слушателите от „Випуск 2021“ I и II смяна през юли и октомври;

12. Участие в ежегодното политическо учение на ЕС „СМЕ 21” за експериментиране и проверка на системата за командване и управление на Въоръжените сили в национален и съюзен мащаб през октомври;

13. Годишна научна конференция на Военна академия през ноември;

14. Стартирано е реализирането на проект за оборудване на кабинет за провеждане на курсове за усвояване на инструменти от системата TOPFAS.

Академията беше сред първите, въвели онлайн обучение

Военна академия е сред първите висши училища в страната, които въведоха дистанционно онлайн обучение. Това стана със заповед на началника генерал-майор д-р Груди Ангелов, дори няколко дни преди въвеждане на извънредното положение от 13.05.2020 г. По такъв начин, учебният процес и всички академични мероприятия своевременно бяха организирани посредством Системата за академична комуникация (САК), базирана на уебсайта на Академията и приложенията на MS Office 365 Education.

„Много бързо беше усъвършенствана действащата платформа за дистанционно обучение BLACKBOARD, при което най-важното е, че не допуснахме да отпаднат учебни занятия. Освен нея и приложенията на MS Office 365 Education, беше осигурен достъп и до други полезни ресурси, например – достъп до академичната библиотека; Външната част на Системата за академична комуникация е уеб сайтът ни rndc.bg, който е видим и достъпен от целия свят. Имаме и вътрешна страница, също достъпна, но само с акаунт за служители, преподаватели и обучаеми в академията. Те могат да извършват различни научни и учебни дейности, да имат достъп напълно безплатно до всички приложения, предоставяни от Microsoft, академичната библиотека, базите данни на Scopus и Web of Science, Blackboard Learn, издавания от академията дигитален бюлетин с полезни материали за COVID-19 и различни явни учебни документи, събрани в общо облачно пространство“, твърди началникът на академията. 

Как се отразява тази организация на учебния процес в условията на пандемия, най-добре личи от проведена анонимна анкета за оценка на системата с отговори от 234 потребители. От тях се вижда, че 75% я оценяват като много успешна, а 23% я оценяват по-скоро като успешна. Трябва да се отчете, че ежедневно в системата има над 2000 активни потребители, което говори за нейната значимост.

„В крайна сметка смятаме, че Академията успя своевременно да организира цялостния си живот в условията на пандемия и продължава да дава висококачествено образование на своите възпитаници – при пълно спазване на противоепидемичните мерки, но и без това да се отразява негативно на учебния процес. Разбира се, личното физическо присъствие в обновените ни учебни зали липсва и на преподавателите, и на обучаемите“, отбеляза генерал-майор д-р Груди Ангелов.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top