Информационен център на Министерство на oтбраната

Бригаден генерал Тодор Димитров Тодоров е роден на 01.12.1968 г. в с. Трояново, област Бургас. Завършил е специалност „Автомобилна техника“ във ВВОВУ „В. Левски“ през 1992 г., ВА „Г. С. Раковски“ през 2002 г. и Военния колеж на СВ на САЩ, Карлайл – Пенсилвания, през 2017 г. През годините на своята служба е преминал през различни командни длъжности. Участвал е в мисия – Щаб на многонационална дивизия (MND CS), отдел „Логистика“, Ирак – 2004 г. От 1 септември 2021 г. е назначен за командир на новото Командване за логистична поддръжка.

– Г-н бригаден генерал, какви са първите стъпки пред новото Командване за логистична поддръжка?
– Анализите от Стратегическия преглед на отбраната показаха, че за осъществяването на големия обем от дейности при планиране и управление на текущото логистично осигуряване на формированията от Българската армия (БА), съчетано с планирането на операциите, е необходимо създаването на нова структура в състава на БА – Командване за логистична поддръжка (КЛП) и военни формирования на пряко подчинение на командира на Командването. За формирането и по-нататъшното функциониране на КЛП беше разработен „План за изпълнение на поетапно въвеждане на КЛП във Въоръжените сили (ВС) до достигане на пълни оперативни способности за изпълнение на възложените мисии и задачи“. Планът определя дейностите и практическите стъпки във времето до 2026 г., с които ще се създадат условия за функционалното въвеждане на КЛП в структурата на БА, така че да се достигне пълната готовност за изпълнение на възложените му мисии и задачи. Планът очертава последователното и поетапното въвеждане на КЛП в структурата на БА и провеждане на редица дейности, за да бъдат постигнати пълни оперативни способности. Това, което предстои, е организационно и структурно доизграждане на КЛП, определяне на ресурсното осигуряване на КЛП, актуализиране на регламентиращи документи, свързани със своевременното функционално въвеждане на КЛП в структурата на ВС. Щабът на КЛП ще организира своята работа и създаде необходимите правила, процедури и други документи, които ще осигурят изпълнението на вменените му функции и задачи. Ще продължава окомплектоването с материални ресурси, попълването на запасите от отделните класове материални ресурси и личен състав. В рамките на възложените дейности ще се провеждат индивидуална и колективна подготовка на формированията. След провеждане на подготовката по график ще се извършва оценка на способностите на формированията.

– Как събирате личния състав в колектив на новото Командване, как бяха сглобени отделните звена?
– Командването и щабът на КЛП се формират на базата на личния състав на командване и щаб на бригада „Логистика”, част от отдел „Логистика” и други експерти от състава на Съвместното командване на силите (СКС). На командването се преподчиняват военните формирования от състава на бригада „Логистика”, Центърът за осигуряване и Отрядът за контрол на придвижването от състава на СКС. Към 2026 г. организационната структура на КЛП ще включва: Командване за логистична поддръжка; бази за съхранение на материални ресурси; бази за ремонт на техника и контрол на качеството на ГСМ и техническото имущество за ГСМ, мобилни формирования за транспорт на товари и приемане, разполагане и последващо придвижване, както и Център за осигуряване.

– Какви са основните функции на новата структура?
– КЛП осъществява логистична поддръжка на БА в мирно време, на Въоръжените сили във военно време и поддръжка на съюзническите сили на територията на страната. За изпълнение на основната си роля КЛП изпълнява комплекс от задачи, произтичащи от трите мисии на ВС на Република България, заключаващи се в логистично осигуряване на БА чрез придобиване, приемане, водене на отчет, съхранение (включително и на излишните за БА въоръжение и бойни припаси). Тук влизат също и обслужване, ремонт и поддръжка, разпределение, доставка, транспортиране, разполагане и използване на материали, боеприпаси и оборудване, бракуване и организация на утилизацията на въоръжението, техниката и другите материални средства. В този порядък са и организиране и изпълнение на приемането, съхранението, обслужването и разпределението на материалните ресурси съгласно нормативната база, организиране на граничните и митническите процедури на завръщащите се формирования, участващи в мисии и операции извън страната, и на съюзните/коалиционните сили (НАТО и ЕС) при преминаването и пребиваването им на територията на страната. Освен това изпълнява задачи по доокомплектоване на отделните военнослужещи и военните формирования с материални ресурси при подготовката за участието им в операции/мисии извън територията на страната, осъществяване на контрол по разполагане, натоварване и разтоварване на личния състав и имуществата на контингентите на летища, пристанища и жп гари на територията на страната, поддържане в готовност на определените военни формирования за участие в овладяване и/или преодоляване на последиците от бедствия на територията на страната, при необходимост – раздаване на материални ресурси за подпомагане на населението, местните и централните власти при природни бедствия, промишлени аварии и екологични катастрофи, както оказване на съдействие на органите на гранична полиция по охрана на държавната граница.

– Какви предизвикателства стоят пред КЛП като нова логистична структура?
– Предизвикателствата, стоящи пред Командването за логистична поддръжка, наистина са много и в различни направления. От създаването на необходимите правила и процедури за работа на командването и щаба, попълването на запасите от отделните класове материални ресурси до провеждането на целенасочена подготовка на логистичните формирования от състава на КЛП. Това включва планиране и провеждане на разделни и съвместни щабни тренировки с командването и щаба на КЛП, подготовка и участие на КЛП в серия от съвместни подготовки и учения. Едно най-значимите предизвикателства е провеждане на подготовка с декларираните логистични формирования по Цели за способности – Пакет 2021 г., съгласно съответните програми и срокове за готовност, разработване на учения за проверка и оценка на бойните способности и сертифициране на новосформираните щабовете и формирования от състава на КЛП.

– Кога ще е първото учение или тренировка, в които ще участвате?
– Всяко учение на територията на България, както и извън нея, в което участват български военнослужещи, започва и се провежда с наше присъствие, с логистиката, лицето на формированията за контрол на придвижването. Планирането за 2022 г. се осъществява в момента, но вече е ясно, че ни предстоят организирането и провеждането на редица щабни тренировки за сглобяване на щабовете на Командването и подчинените военни формирования, провеждането на различни учения за проверка и оценка на бойните способности на декларираните формирования, участие в Национално тристепенно командно-щабно учение „Есен-22“, както и участие в серия от съвместни подготовки и учения с общ сценарий и замисъл под общото название „Балкан-22”.

– Какви хора са привлечени за работа в новото Командване?
– Военнослужещите и цивилните ни служители са хора с много знания, възможности и дългогодишен опит в направленията, в които работят. Благодарение на умелата и упоритата работа на всички нас задачите, стоящи пред КЛП, ще бъдат решени на 100%, при високо качество и високи резултати.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top