Информационен център на Министерство на oтбраната

Воините длъжни да дават личен пример за законност

Воините длъжни да дават личен пример за законност

Министърът на отбраната утвърди Етичен кодекс за поведение на военнослужещите

Военнослужещите пазят доброто име на институцията, която представляват, и насърчават хората да спазват законите на България, като дават личен пример с поведението си. Това се предвижда в Етичния кодекс за поведение на военнослужещите, които министърът на отбраната утвърди със заповед на 27 септември.

Документът определя етичните принципи за поведение на военнослужещите при изпълнение на служебните им задължения и в обществения живот. Сред тези норми са законност, лоялност, добросъвестност, безпристрастност, политически неутралитет, конфиденциалност.

Освен опазването на доброто име на институцията и личния пример от военнослужещите се изисква да изпълняват стриктно и безпристрастно своите професионални задължения, като носят отговорност за действията или бездействията си. Хората под пагон трябва да са във външен вид, който не уронва престижа на институцията, която представляват. При изпълнение на служебните си задължения те не трябва да употребяват алкохол и не трябва да са под въздействието на наркотично или друго упойващо вещество. Военнослужещите са длъжни да се грижат за униформата си и да я поддържат чиста и в изряден вид.

Според кодекса хората под пагон трябва да се отнасят с уважение към всички членове на обществото, да оказват помощ на всяко лице в опасност, да съдействат за предотвратяване или пресичане на противообществени прояви, да защитават гражданите при пожари, бедствия, аварии и извънредни ситуации. При това военнослужещите трябва да зачитат правото на живот на всеки човек и неговото достойнство, като не извършват, провокират или толерират какъвто и да било акт на нечовешко и унизително отношение или поведение. Когато човекът под пагон е на ръководна позиция, той не трябва да използва йерархичното си положение за натиск върху подчинени.

Военнослужещият е неподкупен и не се възползва от правомощията си и служебното си положение с цел лично облагодетелстване или с друга користна цел, се казва в кодекса, като изрично са посочени 9 случая, които могат да се считат за корупционно поведение. Сред тях са искане или приемане за себе си или за другиго на облага, за да бъде извършено или да не бъде извършено действие по служба, посредничество за получаване от другиго на облага, която не му се следва, приемане на обещание за облага, за да бъде извършено или да не бъде извършено действие по служба, и т. н. Документът изрично разпорежда, че военнослужещите не могат да бъдат санкционирани поради факта, че са докладвали за случай на нарушение на кодекса.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top