Информационен център на Министерство на oтбраната

Утре се навършват 73 години от създаването на Висшето артилерийско училище

Утре се навършват 73 години от създаването на Висшето артилерийско училище

С указ №1657 на Президиума на Великото народно събрание от 27 ноември  1948 г. се сформира Народно военно артилерийско училище „Георги Димитров“, разположено в гр. София. През 1951 г. училището се дислоцира в гр. Шумен. С Указ на президента на Република България от 1991 г. ВНВАУ „ Г. Димитров” се преименува във Висше военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана (ВВУАПВО) „Панайот Волов“. След структурни промени във военнообразователната система през септември 2002 г. се трансформира във Факултет „Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни информационни системи“ (А, ПВО и КИС) на Националния военен университет „Васил Левски“, като запазва местонахождението си в град Шумен.

С указ №1657 на Президиума на Великото народно събрание през 1948 г. се сформира Народно военно артилерийско училище „Георги Димитров“, разположено в гр. София. През 1951 г. училището се дислоцира в гр. Шумен, като през 1954 г., се формира първия тригодишен курс за обучение на артилеристи – команден профил. Следващата година е разформирована артилерийската офицерска школа в гр. Самоков и обучението преминава изцяло в Шумен. По този начин в средата на петдесетте години на XX век училището се превръща в единен център за подготовка на офицерски кадри за земната и зенитната артилерия в Българската армия.

През 1959 г. се разработват първите учебни планове в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование и се преминава към петгодишен курс на обучение, осигуряващ висше образование по гражданска и полувисше по военна специалност. Училището получава статут на Висше народно военно артилерийско училище (ВНВАУ) „Г. Димитров“. В зависимост от военния профил на курсантите обучението се извършва по три граждански специалности. Профилите „Земна артилерия” и „Артилерийско въоръжение” получават гражданска квалификация „технолог по машиностроене”, зенитният профил – „инженер по радиоелектроника”, а профилът „Артилерийско инструментално разузнаване” – „инженер по геодезия, картография и фотограметрия”. Създават се нови катедри, свързани с инженерно-техническата подготовка на обучаемите. Появяват се първите кандидати на науките и първите хабилитирани преподаватели.

С навлизането на ракетното въоръжение в армията през 1962 г. Министерството на отбраната поставя пред Артилерийското училище задачата да подготвя офицери за мобилните ракетни комплекси „земя-земя“ с оперативно-тактическо и тактическо предназначение, за зенитноракетните комплекси „земя-въздух“, а също така и за войските за радио-разузнаване и наблюдение и осигуряване полетите на авиацията. Командването на училището извършва реорганизация и се формират нови катедри, които водят военноспециалната подготовка на курсантите.През седемдесетте години се поставя началото на автоматизацията на управлението на войските със създаването на първия електронноизчислителен център. За осигуряване на високо квалифицирани специалисти автоматизатори през 1972 г. се формира катедра „Автоматика и кибернетика”.

През седемдесетте години се поставя началото на автоматизацията на управлението на войските със създаването на първия електронноизчислителен център. За неговото функциониране са необходими висококвалифицирани специалисти по изчислителна техника и през 1972 г. се формира катедра „Автоматика и кибернетика”.

Постепенно училището се превръща в единен учебен комплекс за подготовка, преподготовка и квалификация на офицерски кадри с висше инженерно-техническо образование и сержантски състав за артилерията, ракетните съединения, противовъздушна отбрана и радиотехнически войски. Тайните на високото професионално майсторство са в ръцете на мощен научен потенциал, който превръща училището в реномирано висше учебно заведение.

С Указ на президента на Република България от 1991 г. ВНВАУ „ Г. Димитров” се преименува във Висше военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана (ВВУАПВО) „Панайот Волов“.

Още първата година след създаването на Националната агенция за оценяване и акредитация, през 1997 г. се акредитира гражданската специалност „Комуникационна техника и технологии“ – първата в сферата на висшето военно образование. След по-малко от година Акредитационният съвет на Агенцията поставя висока институционална оценка на училището и ВВУАПВО „Панайот Волов” става първото акредитирано висше военно училище и второто измежду техническите висши училища в Република България. Акредитирани са специалности от професионални направления „Военно дело”; „Машинно инженерство“ – „Машиностроителна техника и технологии”; „Комуникационна и компютърна техника“ – „Компютърни системи и технологии”.

След структурни промени във военнообразователната система през септември 2002 г. Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „Панайот Волов“ се трансформира във Факултет „Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни информационни системи“ (А, ПВО и КИС) на Националния военен университет „Васил Левски“, като запазва местонахождението си в град Шумен.

През 2006 г.

 във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ е създадена нова специалност – „Административна и информационна сигурност“ в професионално направление „Национална сигурност“ с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, а през 2008 г. е сформирана катедра „Инфор-мационна сигурност“, с което се полага и началото на обучение по магистърски и докторски програми по тази специалност.

В средата на 2007 г.

приключва изграждането на Център за езиково, компютърно обучение и информационни технологии като структура на НВУ „Васил Левски“, който се намира на територията на Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ и подпомага чуждоезиковото обучение на курсантите и студентите. По-късно Центърът за езиково, компютърно обучение и информационни технологии е преименуван в Департамент „Чуждоезиково обучение“.

През 2009 г.

е реновирана спортната база на Факултета и е създаден уникален Спортен център, отговарящ на съвременните изисквания за спортуване на курсанти, специализанти и студенти.

В резултат на изградените традиции в научноизследователската дейност и натрупания от академичния състав професионален опит,

през 2010 г.

Националната агенция за оценяване и акреди-тация дава право на Факултета за обучение в образователна и научна степен „доктор“ по научните специалности „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати“, „Комуникационни мрежи и системи”, „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката” и „Радиолокация и радионавигация”.

От учебната 2014/2015

година започва прием на курсанти и студенти по нова инженерна специалност – „Компютърни технологии за проектиране“.

Днес в град Шумен като съставна част на Националния военен университет „Васил Левски” функционира административно-академична част на Университета, включваща Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ и Департамент „Чуждоезиково обучение“.

Първият началник на училището е полковник Иван Цонев (1948-1949 г.), а последният – полковник проф. Андрей Андреев (2002 г.). Първият декан на факултета е полковник доц. д-р Николай Досев (2002-2010г. ).  Днес факултетът се ръководи от полковник доц. д-р  инж. Дилян Димитров

***

Бележити дати и събития от развитието на Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“

Висшето народно военно артилерийско училище (ВНВАУ) се формира на основание Указ № 1657 на Президиума на Великото народно събрание от 27.11.1948 г.

На 01.05.1949 г. НВАУ „Георги Димитров“ произвежда своя първи випуск артилерийски командири.

През есента на 1951 г. училището се пребазира от град София в град Шумен.

С Указ на Президиума на Народното събрание № 213 от 29.04.1952 г. е връчено бойното знаме на училището.

1958 г. – начало на петгодишно обучение с висше образование и преименуване на НВАУ във Висше народно военно артилерийско училище (ВНВАУ) „Г. Димитров“.

През 1969 г. към ВНВАУ е създадено Средно сержантско военно училище (ССВАУ).

През 1972 г. се разкрива нова специалност – „Изчислителна техника и АСУВ“.

С Указ на Президента на Република България № 248 от 15.08.1991 г. е извършена замяна на старото име на училището с ново – Висше военно училище по артилерия и противовъздушна отбрана (ВВУАПВО) „Панайот Волов“

През септември 2002 г. училището се трансформира във Факултет “Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни информационни системи” (А, ПВО и КИС), на Националния военен университет „Васил Левски“.

През месец октомври 2007 се открива Център за езиково, компютърно обучение и информа-ционни технологии (ЦЕКОИТ) като структура на НВУ „Васил Левски”.

През 2009 г. е реновирана спортната база и е изграден Спортен център.

Мисията на Факултета е да работи активно за развитието на военното образование в Република България, подготвяйки офицери за Българската армия, притежаващи отлична професионална подготовка, морална, физическа и психическа устойчивост, лидери в армейските колективи и обществото, способни да се реализират във всички сфери на армейския живот.

Източник: Otbrana.com

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top