Информационен център на Министерство на oтбраната

От утре влизат в сила промените в наредбата за атестиране на военнослужещите

От утре влизат в сила промените в наредбата за атестиране на военнослужещите

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-28 от 5.11.2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия е публикуване в днешния брой на Държавен вестник. Тя влиза в сила от 1 януари 2022 г., като само текстовете, свързани с въвеждането на данните от електронните атестационни формуляри – от 1 юли 2022 г. Това е 13-ата промяна на наредбата от 2010 г. насам. „Военнослужещите се атестират ежегодно с цел осигуряване на кариерното и кадровото им развитие.  Атестирането се извършва по система от критерии, чрез които се оценяват личностните характеристики, постигането на предварително съгласувани професионални цели, степента на изпълнение на задълженията и професионалните компетентности на военнослужещите.  Критериите, условията и редът за атестиране се определят с акт на министъра на отбраната“, регламентира Законът за отбраната и Въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ).

Според мотивите на Министерството на отбраната новите моменти в документа са в резултат на последните промени в ЗОВСРБ в ДВ, бр. 23 от 2021 г., в сила от 1.09.2021 г., както и с цел да се отстранят констатирани слабости.  Проектът за промени е изготвен от  дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“ . Той е съобразен и с констатациите в доклад на главния инспектор на Министерството на отбраната от 3 август 2021 г.

С измененията и допълненията на Наредбата се постигат следните цели:

1. Прецизират се текстовете, уточняващи целите на атестирането.

2. Отстраняват се установени непълноти в текста и се уточняват условията и реда за приравняване на атестации, издадени от международни организации към условията за военнослужещите на територията на страната по Наредбата.

3. Дефинират се отделните етапи, срокове и дейности по атестирането на военнослужещите.

4. Въвежда се критерий за валидиране на атестацията т.е. идентичност на данните в хартиеният носител с информацията в електронния регистър по чл. 328, ал. 1, т. 1 от ЗОВСРБ в Автоматизираната система за управление на човешките ресурси.

5. Синхронизира се Наредбата с последните промени в ЗОВСРБ.

6. Регламентира се ангажимента на дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“ по изготвяне и предоставяне на електронните атестационни формуляри.

7. Отговорността и контрола по атестирането на военнослужещите преминава  изцяло в правомощията на командирите. С възможността на място да се установи идентичността на данните в хартиения формуляр с тези, в електронния преди въвеждане в „Автоматизираната система за управление на човешките ресурси“ , отпада потребността от коригиране на атестационния формуляр.

Една от задачите на прилагащите наредбата е оценяване приноса и мотивиране на отделния военнослужещ за изпълнението на функциите и задачите на военното формирование/съответната структура/. Очаква се промените да доведат до ефективно използване експертизата на военнослужещите и определяне на подходящи за тях длъжности в съответствие с професионалната им подготовка и постигнатите резултати, както и  създаване на условия за реализиране на справедливи и прозрачни процедури за кариерно развитие на военнослужещите.

Източник: Otbrana.com

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top