Информационен център на Министерство на oтбраната

Разработват карти с мащаб 1:50 000

Разработват карти с мащаб 1:50 000

След цялостното им създаване предстои да се въведат във войските

Разработват карти с мащаб 1:50 000
Разработват карти с мащаб 1:50 000

Работим по създаването на следващия мащаб държавни топографски карти (ДТК) – 1:50 000, като след покриване с този мащаб карти на територията на страната предстои въвеждането им в употреба и използването от войските. Това каза за в. „Българска армия” началникът на Военно-географската служба (ВГС) полковник Иван Инковски. В края на 2021-ва, на 27 декември, Службата отбеляза своята 130-годишнина.

Военната картография е една от основните области, в които ВГС полага усилия и развива през последните години, изтъкна полковник Инковски. По думите му бързото развитие на техниката, цифровите системи и технологиите, задава нови рамки в развитието на картографията. В тази област ВГС изпълнява задачи в няколко основни направления. По първото направление Службата изпълнява отговорностите на Министерството на отбраната по държавната политика в областта на геодезията и картографията, възложени със Закона за геодезията и картографията – създаването, обновяването и издаването на държавните топографски карти за територията на страната в мащаб 1:25 000 и в по-дребни мащаби.

През 2018 г. със заповед на министъра на отбраната се въведе в употреба средномащабната ДТК в мащаб 1:25 000 за територията на страната (това са общо 1300 номенклатури – картни листи), като същевременно бяха снети от употреба старите издания топографски карти в мащаб 1:25 000 в координатни системи 1942 г. и 1942/1983 г. и т. нар. стопански карти в същия мащаб в координатна система 1970 г., обясни полковник Инковски. С това един 4–5-годишен труд на военните картографи се увенча с успех и армията и националното стопанство се сдобиха с едни изцяло нови и с нова знакова система топографски карти, коментира той. ВГС ежегодно обновява средномащабната ДТК, използвайки аероснимки и сателитни изображения с високо качество.

Друго направление в работата на Службата е свързано с необходимостта от оперативно съвместими географски продукти, съобразени с Географската политика на НАТО. В това направление ВГС изработва и поддържа два вида карти: топографска карта в мащаб 1:50 000 – Topographic Line Map (TLM), и обща оперативна карта – Joint Operation Graphic (JOG) в мащаб 1:250 000 в два варианта – сухопътен и аеронавигационен. През настоящата година продължи обновяването на TLM, като за територията на страната от общо 205 картни листа са обновени 70, посочи полковник Инковски. И допълни: „По отношение на картографския продукт JOG сме отговорни за 12 номенклатури (карти листа), чието обновяване се извършва ежегодно”.

За нуждите на картографията във ВГС е разработена технология за създаване, обновяване и отпечатване на картографските продукти, като най-важната част от нея са структуриране на масивите от данни по вид и характер и тяхното надеждно архивиране. Изградена е географска база данни по стандартите на НАТО по обектни класове за всички мащаби карти. За съхраняването на големия обем от данни и картографски продукти в цифров вид са осигурени мощни сървъри и подходящи архивиращи системи, каза началникът на ВГС.

Определиха деклинацията на военните летища

През 2020 и 2021 г. бяха осъществени геодезически измервания и определения на магнитната деклинация (ъгълът между географския и магнитния меридиан в дадена точка от земната повърхност – б. р.) на всички военни летища за нуждите на Командването на ВВС, каза полковник Инковски. Ежегодно през последните години се осъществяват и кампании за поддържане на мрежата от магнитни станции (Измерени са общо над 500 т.) и определяне на деклинацията за територията на страната. Предстои създаване на модел на деклинацията и данните от него ще се използват в бъдещите издания топографски и аеронавигационни карти.

По думите на началника на ВГС в областта на геодезията Службата работи по определянето и осъвременяването на геодезическата система за територията на страната и по поддържането на Държавната геодезическа мрежа. От 2013 г. ВГС активно развива и поддържа способности за високоточна обработка и анализ на наблюдения чрез използване на глобални спътникови системи (GNSS) с научноизследователския софтуер Bernese на Астрономическия институт на Университета в Берн – Швейцария, каза полковник Инковски. „В периода 2015–2018 г. се проведе Втори цикъл измервания на точките от Основния клас на Държавната геодезическа мрежа за определяне на скоростите им на движение. Обработката се извърши с този софтуер. Наблюдателните кампании през този цикъл измервания са реализирани от екипи на ВГС, a обработката на измерванията е извършена независимо от ВГС и от Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН, с който поддържаме отлични професионални отношения”, поясни той.

Високи технологии в дистанционните изследвания

В сферата на дистанционните изследвания и цифровата фотограметрия са внедрени и се използват високотехнологичните постижения на науката и технологиите, посочи полковник Инковски. Той поясни, че през 2006 г. във ВГС се поставя началото на цифровата фотограметрия. Създава се сектор „Дистанционни изследвания”, който се оборудва с фотограметрични станции със стереомонитори. Развива се цифрова блокова аерофототриангулация по фотограметрични блокове в среда ERDAS IMAGINE. Преминава се към пълно цифрово стереокартиране на топографските елементи от местността  и експортване на данните във векторни формати. Започва създаване на Географската база данни и изработването на ортофотопланове.

През 2010 г. започва създаването на цифров модел на терена, по фотограметричен начин, за територията на България, апроксимиран върху земната повърхност във векторен и растерен формат, изтъкна началникът на ВГС. През 2014 г. чрез цифрово стереокартиране се създава и поддържа база данни на високите препятствия. От 2015 г. започват обработката и използването на LIDAR данни – лазерно сканиране.

Службата използва петцветна печатна машина

През 2007 г. е въведена в експлоатация новата сграда на сектор „Полиграфия”, в която се монтира най-новата петцветна печатна машина Rapida 105 Universal, с което се повишава още повече качеството на отпечатваната картографска и друга продукция, заяви полковник Инковски. Със закупуването през последните 2–3 години на нови модерни спомагателни машини са се подобрили също предпечатните и книговезките дейности.

В сектора се развиват и поддържат необходимите способности за отпечатване на геоинформационни продукти – всички видове карти; полиграфически материали за осигуряване на учебния процес и бойната подготовка на войските и силите; материали във връзка с провеждане на съвместни учения с други страни – членки на НАТО; военнослужебна литература и акциденция, както и на нормативните документи на министъра на отбраната.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top