Информационен център на Министерство на oтбраната

1, 73% от БВП за отбрана през 2022 г.

Изменя се Устройственият правилник на Министерството на отбраната

Отделените средства за МО възлизат на 1,882 425 млрд. лв.

Спирдон СПИРДОНОВ

В мотивите към проекта на Закон за държавния бюджет за 2022 г. е записано, че за отбрана разходите ще бъдат 1,73% от БВП с тенденция до 2024 г. да станат 2%, както предвижда Националният план. Отделените средства за Министерството на отбраната са 1,882 425 млрд. лв. От тях 1,588 392 млрд. лв. са текущи разходи, включително 1,233 382 млрд. лв. за персонал. Базата за определяне на най-ниската длъжност по Закона за отбраната и въоръжените сили остава 380 лв., а обезщетенията за правоимащи съпруги на военнослужещи също не се променят и ще бъдат в размер на 340 лв. 

За придобиване на дълготрайни материални активи са предвидени 294, 039 млн. лв., в т. ч. 187 млн. лв. за придобиване на многофункционален модулен кораб. Трансферите към 4-те висши училища са в размер на 36 млн. лв.

***

От мотивите към законопроекта

Осигурени са средства за поддържане и развитие на националните отбранителни способности и способностите, свързани с колективната отбрана.  Разходите за отбрана за 2022 г. възлизат на 1,73% от БВП (с 0,03% повече от референтния процент), като през 2024 г. достигат до 2% от БВП, с което се изпълнява Националният план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от БВП на Република България до 2024 г. и поетите ангажименти пред НАТО.

Предвидени са средства за 2022 г. за превъоръжаване и модернизация на трите вида въоръжени сили и повишаване на отбранителните способности на Българската армия съгласно Споразумението за съвместно управление на Република България в периода 2021–2025 г., а именно:

• 187,0 млн. лв. за придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за Военноморските сили;

• 100,0 млн. лв. за основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада;

• 180,0 млн. лв. за средства за изграждане на интегрирана система и инфраструктура за усвояване, експлоатация и осигуряване на новия тип боен самолет, включително и за съпътстващите разходи по придобиването му;

•126,2 млн. лв. за придобиване, модернизация и поддръжка на въоръжение и техника, в т.ч. осигуряване на експлоатацията на самолети МиГ-29;

• 50,0 млн. лв. за провеждане на подготовката за изпълнение на задачи по мисии „Отбрана”, „Подкрепа на международния мир и сигурност“ и „Принос към националната сигурност в мирно време“, повишаване на броя на мероприятията за съвместна подготовка, включително международни учения, усвояване на новите бойни платформи, въоръжение и техника, и постигане на пълни оперативни способности, подготовка и сертифициране на формированията, определени за Силите за отговор на НАТО и целенасочена подготовка за ефективно изпълнение на процедурите и действията за оказване на поддръжка като страна – домакин на сили на НАТО;

• 77,0 млн. лв. за преодоляване на некомплекта от личен състав на Българската армия, в т.ч. за осъвременяване на кадровата политика.

Чл. 61 от представения законопроект

Чл. 61. Базата за определяне на размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност на лицата по чл. 212, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по чл. 177, ал. 2 и чл. 180, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, по чл. 22 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, по чл. 71, ал. 2 и чл. 73, ал. 2 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, по чл. 64, ал. 3 от Закона за Националната служба за охрана и по чл. 64, ал. 2 от Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ е 380 лв. от 1 януари 2022 г.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top