Информационен център на Министерство на oтбраната

Генерал-майор Валери Цолов: Имаме голям процент войници, станали сержанти или офицери

Генерал-майор Валери Цолов: Имаме голям процент войници, станали сержанти или офицери

Успешно тествахме процедурата за нов боен ритъм, казва командирът на Съвместното командване на силите

– Г-н генерал-майор, с какви основни постижения от изминалата една година Съвместното командване на силите (СКС) посреща днешния си празник – 1 юли?

– За своята 11-годишна история СКС се утвърди като функционално интегрирана структура на оперативно ниво за планиране и управление на съвместни операции по трите мисии на Въоръжените сили (ВС) и администриране и национален контрол на военните формирования, участващи в операции и мисии извън територията на страната. В този смисъл през изминалата година щабът на Командването заедно с подчинените военни формирования продължиха да изграждат оперативните си способности, необходими за изпълнение на задачите по трите мисии на ВС, което ми дава пълното основание да се гордея с постигнатото. Сред нашите успехи можем да отбележим бързото и успешното адаптиране на личния състав от СКС към новата структура след извършената реформа в резултат от Стратегическия преглед на отбраната (СПО). Организирането на подготовката, сертифицирането, развръщането и осъществяването на националния контрол на формированията, участващи в текущите операции на НАТО и Европейския съюз (ЕС) и осъществяването на оперативно ръководство на дежурните сили и средства от Българската армия (БА) за охрана на въздушното пространство, контрола на корабоплаването и защитата на обекти от критичната инфраструктура на България бе постоянна задача за СКС, която бе съпътствана с много усилия, безсънни нощи и вземане на решения в трудни ситуации. Но това само повишаваше нашата подготовка и ни правеше по-силни и уверени в изпълнението на задачите. Ежедневната комуникация с националните командири на контингентите, задълбочените анализи на периодичните им донесения и добрата координация от командването осигуряваха висока ефективност на техните управление и дейност. Голяма част от нашата дейност бе насочена към усъвършенстване на подготовката за планиране и провеждане на съвместни национални и многонационални операции, усъвършенстване на подготовката на органите за комуникационно-информационна поддръжка (КИП) за осигуряване на устойчива КИС при провеждане на операции, учения и в ежедневната дейност, развитие на способности за ефективна разузнавателна поддръжка на българските военни контингенти. В началото на юни организирахме и проведохме традиционната комплексна тренировка на КИС на БА, по време на която се отработиха задачи по изграждане на част от КИС за поддръжка на системата за командване и управление и за първи път се тренираха въпроси по изграждане на системата от три изнесени пункта за управление. Участието на военнослужещите от Мобилна КИС както в тази тренировка, така и в множество подготовки за осигуряване на КИП на полевите пунктове за управление на Командването все повече усъвършенства техните способности и натренираност. Националният военен учебен комплекс (НВУК) „Чаралица” играе ключова роля за успехите в подготовката на видовете ВС и подчинените на СКС военни формирования в национален и международен формат. Личният състав на комплекса осигури успешното провеждане на множество компютърно-подпомагани учения и тренировки, използвайки системите за моделиране и симулации. През последните години битовите условия значително се подобриха и днес комплексът се превърна в модерно място за провеждане на национални и международни учения, командирски сборове и семинари.     Не бива да бъде подминавана и дейността на Центъра за наблюдение и контрол на радиационната, химическата, биологическата и екологичната обстановка, Военния команден център, Оперативния разузнавателно-информационен център, Оперативния архив на БА, Групата за осигуряване и поддръжка на СКС, без чиято дейност войсковата служба би била съществено затруднена и дори невъзможна. В контекста на системата за колективна отбрана се задълбочиха връзките ни с щабове от различните нива в командната структура на НАТО в процеса на планиране на колективните дейности по гарантиране на суверенитета и териториалната цялост на страната ни. През годината се проведоха редица работни срещи, тренировки и учения с представители на Съюзното съвместно командване на НАТО в Неапол, Многонационалната дивизия „Югоизточна Европа”, Съвместното командване на силите на Румъния и Щабния елемент за интегриране на силите на НАТО в България, в рамките на които бяха обсъждани въпроси по колективната сигурност и съвместната подготовка за синхронизиране на плановете за защита на страната ни, изготвени на базата на тези в НАТО, за защита на България и Румъния при военнополитическа криза на източния фланг на НАТО. Всички тези дейности са следствие на усилен труд, проявена отговорност от личния състав и стремежа му да бъде еталон, както и да поставя високи професионални стандарти.

– Какви нови способности придоби Командването след извършената трансформация от септември 2021 г.?

– Пред нас продължават да стоят редица предизвикателства, групирани най-общо в три основни направления. Първото от тях е развитие и поддържане на способности за планиране и провеждане на съвместни операции (национални и в системата за колективна сигурност и отбрана). На следващо място  формиране, подготовка, осигуряване, развръщане и осъществяване на националния контрол върху контингентите от ВС при участия в операции и мисии извън страната. Третото направление е свързано с планирането, провеждането на подготовката и ежедневната дейност в СКС и подчинените формирования. В резултат на Стратегическия преглед на –отбраната и изпълнението на Плана за развитие на ВС до 2026 г., от състава на СКС през есента на 2021 г. бяха изведени отделни формирования, изпълняващи основно задачи за логистичното осигуряване на БА. С това фокусът на дейността на СКС беше преместен към планирането и провеждането на съвместни операции, осъществяване на координация и взаимодействие със съюзния оперативен командир при провеждане на съвместни операции. Нивото на амбиция за развитие на СКС е достигане на способности за планиране и провеждане на сухопътни операции от сухопътен компонент до ниво операция с ограничен мащаб. Съгласно Плана за подготовка на ВС за 2022 г. през юни СКС за пръв път планира и проведе реални действия с военни формирования от състава на БА под формата на съвместно учение „Морски страж 22”. Това е реален показател за надграждането на способностите за изпълнение на заповяданата мисия.

– Кои са актуалните задачи, които решавате в момента?

– Нашите усилия са насочени към организиране и осъществяване на съвместната подготовка, съвместното разузнаване, съвместната логистика и съвместната КИП. Съвместимостта и функционалната интеграция на оперативно ниво е водеща задача за нас. Тези дейности ние постигаме и чрез усъвършенстване на индивидуалната и колективната подготовка на военнослужещите. Тя се провежда в системата на планираните разделни, единни и съвместни щабни тренировки, организиране и участие в международни и национални конференции, рекогносцировки, методически съвещания и работни срещи, учения и курсове. Планирането и провеждането на споменатото вече съвместно учение послужи като основно мероприятие за изпитване на приложимостта и пригодността на стандартните оперативни процедури (СОП) на СКС, особено новосъздадените такива. Тези документи регламентират процесите, свързани с планирането и провеждането на съвместни операции, както и функционалното взаимодействие между отделните групи, участващи в такъв тип дейности и мероприятия. Нововъведените СОП, каквато е и новият боен ритъм на щаба на СКС, бяха разработени до края на декември 2021 г. на база водещи практики и стандарти на НАТО в областта на планирането и воденето на съвместни операции. По време на приключилото учение те бяха тествани и доказаха своята приложимост и функционалност. Предстои новият боен ритъм на СКС да бъде утвърден и синхронизиран с бойния ритъм на Щаба на отбраната, с което прилагането му в последващи операции и съвместни учения ще продължи.

Наред с това ежедневно осъществяваме националното ръководство и управление на контингентите от ВС при участие в операции и мисии извън страната. Продължаваме организирането на централизираната подготовка на български контингенти и отделни военнослужещи за участие в мисии и операции зад граница. Към настоящия момент ВС участват в три операции на НАТО – „Операцията на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово”, „Участие в плаващия щаб на постоянната военноморска група на НАТО № 2”, „Небойната мисия на НАТО в Ирак”, както и в пет операции на ЕС – „Операция АЛТЕА” в Босна и Херцеговина, „Военноморска операция „АТАЛАНТА”, „Мисията за наблюдатели” в Грузия, „Мисия за обучение на силите за сигурност на Мали” и „Мисията в централната част на Средиземно море ИРИНИ”. В момента в Босна и Херцеговина е дислоциран най-големият български контингент в състав от 115 военнослужещи от ВС за участие в операцията на ЕС „АЛТЕА”. Заедно с военнослужещите в щаба на операцията и подчинените структури от началото на март тази година по искане на командващия на операцията бяха активирани българската рота и национален поддържащ елемент от състава на Междинния регионален резерв. Те изпълняват задачи, свързани с осигуряване на безопасна среда в зоната им на отговорност в Босна и Херцеговина. Операцията на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово се явява основен приоритет по отношение на участието на ВС в операциите на Алианса. В началото на юни тази година в състава на българския контингент в Косово бе развърнат Национален поддържащ елемент (НПЕ). Работните места на тези военнослужещи са в новоизградената сграда, оборудвана с всичко необходимо за изпълнение на задачите. Към настоящия момент е в ход процедура по свързване на работните места с комуникационните линии на KFOR (телефони, класифицирани информационни мрежи и интернет). След приключване на тези дейности българският контингент ще разполага с един добре структуриран НПЕ, като по този начин ще се облекчи осъществяването на непрекъсната комуникация както със сега развърнатия контингент, така също и с военнослужещи, които са командировани в Косово за участие в мероприятия, провеждани от KFOR, и за изпълнение на други задачи. В момента българският контингент в операцията в Косово е в състав от 30 военнослужещи, като допълнително за изпълнение на задачите поддържаме готовност за развръщане в зоната на операцията на рота и национален поддържащ елемент до 150 военнослужещи, включени в състава на Оперативния резерв на операцията. Продължава и участието ни с четирима български медици в мисията на ЕС за обучение на силите за сигурност на Мали в столицата Бамако. Преди броени дни организирахме изпращането на поредния медицински екип. В създалата се ситуация с епидемията от COVID-19 нашите медицински специалисти бяха на първа линия в диагностиката, лечението и проследяването на здравословното състояние на военнослужещите, инфектирани с COVID-19. При всички възникнали случаи и пациенти, потърсили медицинска помощ, е реагирано адекватно, своевременно и съобразно необходимостта. С немалко затруднения и препятствия продължава и приносът на страната ни към небойната мисия на НАТО в Ирак. Промяната в средата за сигурност в глобален мащаб се отразява и на задачите, изпълнявани от НАТО в Близкия изток, част от който е и Ирак. Процесите по трансформация на мисията и промените в изискванията за заемане на длъжности в нея са продиктувани от промените в оперативната среда, постигнатите договорености с правителството на страната, както и от намеренията на съюзните сили за бъдещото им участие в мисията. Тези процеси неминуемо засягат и нашата страна, като в тази връзка се наложи промяна във вече установения ни формат за участие в мисията с един офицер, изпълняващ задачи в щаба на мисията, чрез поемането на две нови позиции в различни от досегашните функционални направления. Тази промяна ще постави нови предизвикателства пред командването, свързани с организирането на подбора, подготовката, осигуряването, сертификацията и ротацията на определените военнослужещи. В Мисията за наблюдение на ЕС в Грузия участваме с двама военнослужещи – наблюдатели, разположени в два полеви офиса – „Гори” и „Зугдиди”. Български военнослужещи участват и в останалите операции – Плаващият щаб на Постоянната военноморска група на НАТО № 2 в щаба на групата на борда на флагманския кораб, операцията на ЕС за възпрепятстване, предотвратяване и възпиране на пиратски действия и въоръжени грабежи край бреговете на Сомалия „АТАЛАНТА” и Операцията на ЕС в централната част на Средиземно море „ИРИНИ” във Военния секретариат на ЕС в Брюксел.

– Какво е кадровото състояние на СКС?

– Пред СКС, и като цяло в БА, през последните години стои проблемът с некомплекта от личен състав. Кадровото състояние на СКС в момента е задоволително. Въпреки некомплекта за щаба и подчинените военни формирования ние изпълняваме задачите си макар с известни затруднения и допълнително натоварване на личния състав. Именно поради тази причина за нас приоритетна задача остава попълването на формированията с личен състав, особено на войнишките длъжности. За СКС и неговите структури този въпрос е най-наболял, от една страна, поради спецификата на длъжностите и изискванията за тяхното заемане, особено за специалисти КИС, при които заплащането в цивилната сфера е в пъти по-голямо. От друга страна, близката дислокация на Мобилната КИС и НВУК „Чаралица” до столицата, където конкуренцията на пазара на труда е голяма, също е ключов негативен фактор за попълването с личен състав. През февруари тази година организирахме конкурс за комплектоване на 30 длъжности за войници в три военни формирования от състава на СКС. В момента също тече конкурс за нови 25 длъжности за войници във военните ни формирования в Горна Малина, Банкя и София, който трябва да приключи в началото на август. Стремим се да създадем такива условия, с които да привличаме и задържаме най-добрите, да ги обучим и мотивираме, за да постигнем устойчиво нарастване на нашите способности. Техните прецизен подбор, качествена подготовка и успешна професионална реализация, мотивация и осигуряване на качествени параметри на живот и дейност са в основата на нашите планове. На младите войници предлагаме добри възможности за кариерно развитие в службата. Преминаването на курсове за повишаване на квалификацията и преквалификацията осигурява големи възможности за кариерно развитие. Освен това на военнослужещите се предоставя и възможност за обучение във висши военни или цивилни учебни заведения. Когато покажат качества, знания и умения и имат изискващото се образование, по предложение на командирите/началниците на военни формирования войниците могат да бъдат повишени в звание и длъжност, както като войници, така и като сержанти или офицери. Вероятно в СКС има най-голям процент войници, станали сержанти или офицери. Изключително важно за нас е изграждането и повишаването на подготовката на сержантския състав, който е пръв помощник на командирите при обучението и възпитанието на войнишкия състав и играе ключова роля за поддържането на дисциплината, морала и уставните взаимоотношения.        СКС може да осигури на младите офицери  израстване в кариерата. Това се дължи на незаетите длъжности  за командири на роти и приравнени такива. Заемането им ще осигури последващо кадрово развитие чрез осигуряване на възможността за кандидатстване и обучение във Военна академия за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво” от професионално направление „Военно дело”.

– Какво ще пожелаете на личния състав на СКС за празника на Командването?

– Хората са най-ценният капитал на всяка организация. Техните подготовка и мотивация, непрекъснатият стремеж към знание и изучаване на опита са залог за успех и престиж. Аз високо ценя професионалните качества и умения, чувството за отговорност и целеустременост от личния състав на СКС. Затова на днешния празник изказвам моята воинска благодарност към всички офицери и сержанти, войници и цивилни служители за неуморния труд, воля и упоритост, които проявяват в ежедневната ни дейност. Желая на всички тях здраве, щастие, нови лични и професионални успехи, много вяра и оптимизъм в бъдещето!

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top