Информационен център на Министерство на oтбраната

Николай Наков: Нужни са иновации в охраната на войсковите обекти

Николай Наков: Нужни са иновации в охраната на войсковите обекти

Николай Наков: Нужни са иновации в охраната на войсковите обекти
Николай Наков: Нужни са иновации в охраната на войсковите обекти

Управителят на „МОБА“ ЕООД настоява за нормален часови работен режим, без извънреден труд

–        Г-н Наков, какво е финансово състояние на търговско дружество „МОБА“ ЕООД?

–        През последните три календарни години 2019, 2020 и 2021 г. във финансово отношение фирмата бележи устойчивост на счетоводната  печалба. Първото тримесечие на 2022 година също приключи с печалба. Тези факти показват, че се движим в правилната посока и поставените в бизнес-програмата на публичното предприятие показатели и прогнози се изпълняват благодарение на правилната финансова политика и отговорността на административния персонал. Постигнатите резултати се потвърждават и от направения вътрешен одитен доклад за анализ и оценка на дейността за периода 01.07.2017 – 30.06.2021 г. и окончателния доклад за извършен планов одитен ангажимент за увереност и независима обективна оценка на резултатите на „МОБА“ ЕООД за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 година от Дирекция „Вътрешен одит“ към МО. Бизнес програмата на дружеството за периода 2020-2024 година е документ, съдържащ ключовите показатели за заложените за изпълнение финансови и нефинансови цели.

–        Какви са основните насоки, в които работите?

–        На основание на Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагането му в програмата са одобрени няколко показатели, по които се работи в момента: приходи от продажби; счетоводна печалба/ загуба; размер на задълженията; размер на вземанията; разходи на 100 лева приходи от продажби и средно списъчен брой на персонала.

– Има ли нови обекти за охрана, които са поети през последната година и ако има, кои са те?

– От 01.12.2021 година поехме на въоръжена охрана обекти от структурата на Командване за логистична поддръжка. Това е едно голямо предизвикателство и отговорност за целия персонал на фирмата. Подготовката за поемане на охраната изисква много конкретни дейности, свързани с логистиката, охранителното обследване, подбор на охранителния състав, разрешителния режим от  КОС-МВР за съхранение, транспортиране на оръжието, застраховки „гражданска отговорност“, осигуряване на МПС за вътрешно постово транспортиране на охранителните смени и охранителен обход. В интерес на истината, най-големите трудности, които срещнахме, са с подбор на охранителния състав. Обектите са дислоцирани в райони, където трудно се набират хора за въоръжена охрана, съгласно Закона за частната охранителна дейност и критериите, които той изисква.

– Какво предстои на фирмата в близка и в по-далечна перспектива?

– През месец септември изтича срокът на договорите за охрана на освободени войскови райони с отпаднала необходимост. Предстои подписването на нови договори с Министерството на отбраната по така наречената процедура от ЗОП „Ин хаус“. В тази връзка е необходимо да подготвим всички необходими документи и финансови разчети за доказване на финансовите разходи за поемане на охранителната дейност. В спецификацията на броя на охранителите на един пост ще предложа да бъде спазено изискването от 5,01 броя, което осигурява нормален часови работен режим, без де се допуска извънреден труд. Ще търся диалог и обсъждане с ръководството на МО и Щаба на отбраната за прилагане на иновации в организацията на охраната на войсковите формирования, чрез използването на физическа охрана и технически системи за повишаване на сигурността и контрола на дейността.

– Как се осъществява управлението и ръководството на дружеството и какви са основните правила, които спазвате в ежедневната си дейност?

– Организационно-щатната структура на фирмата е съставена от управител, контрольор, три отдела-оперативен „Охрана и сигурност“, „Финансово счетоводна дейност“ и „Управление на човешки ресурси и ТРЗ“, три оперативни зони за охрана и инспектори на региони. В големите обекти за охрана има коменданти и отговорници на обекта, отговорници на охранителни смени и отговорници на постове. Служителите в централния офис на фирмата притежават необходимите професионални качества, отговорност и опит в организацията и ръководството на охранителната дейност и търговските перспективи и намерения. Общо ръководството се реализира от 22 служители в централното управление в София и 18 регионални инспектори, отговарящи за охранителната дейност на над 2000 души персонал на територията на цялата страна. Охранителите са преминали  курс за първоначално обучение по учебна програма минимум, курс за боравене с бойно оръжие и боеприпаси.

– Какви социални придобивки имат служителите на търговското дружество и как ги мотивирате да работят при Вас?

– Социалните стимули, финансовите и материалните придобивки за административния персонал не са много, но използвам реалните парични приходи за своевременно актуализиране на фонд „работна заплата“. През месец април тази година, на основание съществуващата инфлация на годишна база, повиших заплатите на администрацията. От 2021 година във фирмата се учреди приз „служител на годината“. Този вид стимул е определена форма на признание за труда на служителите, които показват високи професионални качества. Призът включва награждаване с плакет „Почетен знак“ на търговско дружество „МОБА“  ЕООД, сертификат към него и парична награда. За 2021 година наградените служители на публичното предприятие са Иванка Василева от отдел „Управление на човешки ресурси и ТРЗ“ и Димитър Димитров, началник на „Охрана и сигурност“ на зона „ЮГ“.

Съвместимост на физическа и техническа охрана

Вече четвърто поредно изложение „Хемус“, търговското дружество „МОБА“  ЕООД  осигурява въоръжената охрана на територията на палатите и технически средства за видеонаблюдение.

„Тази система на съвместимост на физическа и техническа охрана дава по- голяма сигурност на охраната и възможност за пълен видео контрол и реален пропускателен режим на гостите  и посетителите на изложението. Наличието на Лиценз за износ и внос на продукти, свързани с отбраната и Удостоверение за регистрация и трансфер на продукти, свързани с отбраната ни позволиха да осигурим вноса и износа на 11 международни фирми, участници в изложението“, каза Николай Наков.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top