Информационен център на Министерство на oтбраната

Бригаден генерал Тодор Тодоров: В Командването за логистична пъддръжка предстои сертификация

Бригаден генерал Тодор Тодоров: В Командването за логистична пъддръжка предстои сертификация

Провежда се целенасочена подготовка за изграждане и постигане на пълни оперативни способности, казва командирът на КЛП

Бригаден генерал Тодор Тодоров: В Командването за логистична пъддръжка предстои сертификация
Бригаден генерал Тодор Тодоров: В Командването за логистична пъддръжка предстои сертификация

Командирът на Командването за логистична поддръжка (КЛП) бригаден генерал Тодор Тодоров е роден на 1 декември 1968 г. в с. Трояново, Бургаско. Завършил е Висшето военно училище „Васил Левски” през 1992 г., специалност „Автомобилни войски”. През 2002 г. завършва Военна академия „Г. С. Раковски”, а през 2017 г. – Военния колеж на Сухопътните войски на САЩ в Карлайл, Пенсилвания.

Службата си като офицер от Българската армия започва през 1992 г. в 53-ти мотострелкови полк, гр. Средец. През годините последователно заема логистични длъжности в 53-ти мотострелкови полк, 1-ви бронеразузнавателен полк, с. Свобода, Командването на Сухопътните войски, София, 2-ра механизирана бригада, гр. Стара Загора, и дирекция „Логистика“ в Щаба на отбраната, София. Преминава през различни логистични длъжности от командир на взвод до заместник-директор на дирекция „Логистика“ в Щаба на отбраната, участвал е в операцията на Многонационалните коалиционни сили за следвоенното възстановяване и стабилизиране на Ирак. С указ на президента на Република България от 01.09.2021 г. е назначен за командир на Командването за логистична поддръжка и удостоен с висше офицерско звание „бригаден генерал“.

–       Господин бригаден генерал, какво наложи формирането на Командването за логистична поддръжка?

–       В резултат на прегледа на отбраната, който се проведе през 2019–2020 г., и извършения анализ на съществуващите способности и структури на Въоръжените сили се наложи изводът, че съществуват определени дефицити от логистични способности в системата за логистично осигуряване на оперативно и тактическо ниво, като за преодоляването им е необходимо формиране на логистични структури, както и реорганизиране на други. На база на резултатите от прегледа бяха разработени „Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България до 2032 г.“ и „План за развитие на Въоръжените сили на Република България до 2026 г.“. В изпълнение на тези ръководни документи от 01.09.2021 г. беше формирано Командване за логистична поддръжка с подчинени военни формирования, пряко ангажирано, както с логистичното осигуряване на националните сили, така и с изпълнение на необходимия спектър от дейности по оказване на военна помощ на съюзнически сили на територията на страната.

–       Кои са основните задачи, които изпълнява КЛП?

–       Основните задачи, стоящи пред Командването за логистична поддръжка, са свързани с изпълнението на мисиите на Въоръжените сили. На първо място са задачите за осигуряване и поддържане в постоянна бойна готовност на определените дежурни формирования, ремонт и съхранение на всички класове материални ресурси в готовност за използване от Въоръжените сили на България. Също така една от основните задачи е поддържане на формирования за осигуряване на съюзнически сили при влизането/излизането и пребиваването им в страната. В тази връзка Командването подготвя и поддържа в готовност десет декларирани формирования, като на три от тях им предстои сертификация през месеците септември–октомври. За логистична поддръжка на контингентите, участващи в мисии и операции извън територията на страната, се изпълняват задачи по транспортиране и осигуряване с вещево имущество на военнослужещите. Допълнително за подпомагане на МВР за овладяване на бежанските потоци ежедневно формирования от Командването за логистична поддръжка изпълняват задачи по транспортиране на бежанци. За изпълнението на тези задачи са ангажирани техника и военнослужещи от военни формирования в Бургас. Също така сме пряко ангажирани с развръщането на бойната група на територията на страната, като основно изпълняваме задачи по извозване и съхранение на материални ресурси, организиране на гранични и митнически процедури и товаро-разтоварни работи.  Искам да подчертая, че задачите се изпълняват с чувство на отговорност от личния състав и стремеж за доказване на всеки един в областта на своята професионална квалификация.

– Как Командването работи с другите структури в системата на Въоръжените сили?

–       Командването за логистична поддръжка като структура за съвместна логистична поддръжка на оперативно ниво осъществява взаимодействие с всички структури от Българската армия, както и със структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по въпросите за осигуряване с материални ресурси, предоставяне на услуги, ремонт на техника и въоръжение, придвижване и транспортиране на личен състав и материални ресурси, регистрация и отчет на пътните превозни средства, метрологично осигуряване и осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност, осигуряване на военнослужещите с вещево имущество, предоставяне на военна помощ на сили на Алианса и др.  Осъществяваме взаимодействие с дирекциите от Министерството на отбраната и Щаба на отбраната в направленията, свързани с придобиване на материални ресурси, инфраструктурни проекти, организация на логистичната поддръжка на военните формирования от Българската армия. Разработваме също и нормативни документи, регламентиращи организацията на логистичното осигуряване, внедряване и развитие на Информационна система „Рила”, реализация на излишните за Българската армия материални ресурси, изработване на униформените облекла за личния състав от Българската армия и др.

–       Какви дейности бяха изпълнени в посока за постигането на пълни оперативни способности на Командването?

–       Едно от основните направления за работа в Командването е провеждане на целенасочена подготовка за изграждане и постигане на пълни оперативни способности на КЛП, както и усъвършенстване на нормативната база в областта на логистиката, свързана с дейността на структурата. Следващо направление в нашата дейност е целенасочена подготовка за изпълнение на военните ангажименти по поддръжката като страна домакин. Друго направление се явява извършването на реорганизация и развитие на формированията от Командването съгласно Плана за развитие на Въоръжените сили на Република България до 2026 г. Важно направление в нашата дейност е преодоляване на дефицита от способности в декларираните логистични формирования. Това налага планирането, поддържането, изграждането и подготовката на тези формирования в съответствие с изискванията, заложени в описанията и кодовете за способности на Алианса, както и реализирането на проект за придобиване на техника и материални ресурси за тяхното окомплектоване. Постоянно и важно направление е освобождаването на военните формирования от състава на Командването от излишни материални ресурси и войскови райони с отпаднала необходимост.

–       Какво Ви предстои в близко и малко по-далечно бъдеще?

–       Бъдещето на Командването за логистична поддръжка е свързано с неговото развитие и утвърждаване като структура, осъществяваща логистична поддръжка на Българската армия в мирно време, на Въоръжените сили във военно време и поддръжка на съюзните сили на територията на страната. Командването ще продължи да развива гъвкави и мобилни логистични формирования, окомплектовани, всестранно осигурени, с възможности за изпълнение на мисии и задачи самостоятелно или в състава на съвместни национални или многонационални сили на територията на страната и извън нея. Ще продължи въвеждането на нови стандарти, процедури, нормативи и технологии на аналогичните структури на НАТО и ЕС за постигане на пълна оперативна съвместимост с европейските и евроатлантическите структури за сигурност.

Поздравления

„Използвам предоставената ми възможност по случай празника на КЛП да се обърна към всички военнослужещи и цивилни служители от Командването за логистична поддръжка, като на първо място изразявам своята благодарност за ежедневния труд, амбицията, себеотдаването, за тяхното доверие, преданост и подкрепа.

Тук е мястото да подчертая, че е величествено и благородно дело да се изгради структура, да вградиш в нея мечтите си, да й вдъхнеш неповторим дух, всичко това да превърнеш в традиция и най-важното – с любов да го предадеш на поколенията да го развиват, пазят и да продължат делото.

Пожелавам на целия личен състав от Командването крепко здраве, бодър дух, лично и семейно щастие благоденствие, вяра, търпение и енергия за посрещане на новите предизвикателства по логистичното осигуряване на въоръжените сили на Република България“.

Командир на КЛП, бригаден генерал Тодор Тодоров

„Поздравявам целия личен състав по повод на първатагодишнина от формирането на Командването за логистична поддръжка!

Изразявам своята искрена благодарност към военнослужещите и цивилните служители от състава на Командването за положените усилия, ежедневния труд, амбицията и себеотдаването при изпълнение на функционалните им задължения, както за и приноса им за издигане на способностите и авторитета на структурата.

Пожелавам на личния състав на Командването крепко здраве, лично и семейно щастие, благоденствие, вяра, търпение и енергия за посрещане на новите предизвикателства!“.

Заместник-командир на КЛП полковник Людмил Тончев

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК !

Началото беше поставено от едноименната бригада

Командването и щабът на КЛП се формираха на базата на личния състав на командване и щаб на бригада „Логистика”, част от отдел „Логистика” и други експерти от състава на Съвместното командване на силите (СКС). На командването се преподчиниха военните формирования от състава на бригада „Логистика”, Центърът за осигуряване и Отрядът за контрол на придвижването от състава на СКС.

Към 2026 г. организационната структура на КЛП трябва да включва: Командване за логистична поддръжка; бази за съхранение на материални ресурси; бази за ремонт на техника и контрол на качеството на ГСМ и техническото имущество за ГСМ, мобилни формирования за транспорт на товари и приемане, разполагане и последващо придвижване, както и Център за осигуряване.

„Военнослужещите и цивилните ни служители са хора с много знания, възможности и дългогодишен опит в направленията, в които работят. Благодарение на умелата и упоритата работа на всички нас задачите, стоящи пред КЛП, ще бъдат решени на 100% и при високо качество на постигнатите резултати ще са убедително доказателство за положителната роля в логистичното осигуряване на армията ни“, каза преди една година командирът на КЛП бригаден генерал Тодор Тодоров и днес с гордост може да заяви, че всичко, което е било планирано тогава, е било изпълнено успешно и в предвидените срокове.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top