Информационен център на Министерство на oтбраната

Полковник Васил Енчев: Оценката за контингента ни в Босна и Херцеговина е висока

Полковник Васил Енчев: Оценката за контингента ни в Босна и Херцеговина е висока

Притежаваме способности за работа в многонационална среда, твърди заместник-началникът на Щаба по операциите на Сухопътните войски

Полковник Васил Енчев: Оценката за контингента ни в Босна и Херцеговина е висока

– Г-н полковник, каква е оценката на Командването и Щаба на Сухопътните войски за участието на българския военен контингент в Междинния резерв на операцията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина „Алтеа“, който посрещнахме в Шумен?

– В края на февруари българският контингент от състава на междинния резерв бе развърнат в зоната на операция на Европейски съюз в Босна и Херцеговина „Алтеа“ и дислоциран в база Бутмир. Те изпълняваха основно задачи, свързани с патрулиране, охрана на обекти, защита на силите и действие като формирование за бързо реагиране. Оценката на ръководството на Сухопътните войски за действията на контингента е висока. Ще анализираме и обобщим наблюденията и докладите от ръководството на контингента и механизираната рота по отношение на подготовка, логистично осигуряване, транспортиране и придвижване, комуникации, изпълнение на задачи и взаимодействие с партньорите и др., с цел извличане на поуки от практиката и минимизиране на възможни проблемни въпроси при носене на дежурство и последващи ротации.

– Какви отзиви имате в Сухопътни войски от командването на операцията EUFOR за представянето на българските военнослужещи?

– Българските военнослужещи от състава на междинния резерв изпълняваха задачи в състава на многонационален батальон под австрийско командване. Отзивите, които получихме от страна на командването на батальона са, че с началото на ротацията нашите военнослужещи много успешно са се адаптирали към оперативната обстановка и интегрирали в състава на батальона. Положителна оценка за изпълнението на задачите е получена и от командването на операцията на ЕС „Алтеа“, изразена по време на ротацията на контингента, което е доказателство за високото ниво на подготовка и ангажираност на нашите военнослужещи.

– Кое е главното в подготовката на българските военнослужещи за такава мисия? Какви способности трябва да притежава формированието, за да изпълнява успешно задачите в състава на междинния регионален резерв на военната операция?

– Главното в подготовката на контингента за такава мисия се явява   подготовката за изпълнение на специфични задачи, които се планират да бъдат изпълнявани по време на действията му в състава на многонационално формирование. Необходимите (придобитите) способности са неразривно свързани с възможните задачи за изпълнение, които ако обобщим в две групи са: за националния поддържащ елемент – национално командване и ръководството на контингента, събиране, обобщаване и анализиране и информация и докладване, осъществяване на  връзка, координация и взаимодействие, и др. и за механизираната рота – патрулиране в зоната за отговорност, разузнаване, устройване на временни и постоянни контролни постове, охрана на обекти, демонстриране на присъствие, поддържане на сили за бързо реагиране при възникнали заплахи (QRF), наблюдение, съдействие и обучение на Въоръжените сили на Босна и Херцеговина в тясно сътрудничество с НАТО и други страни на двустранна основа и др. Спецификата на мисията налага необходимостта в процеса на подготовка от изучаване на стандартните оперативни процедури и инструкции, правилата за поведение, добиване на задълбочена представа за  оперативната среда с всички нейни измерения, нагласите и намеренията на различните субекти в зоната на операцията.

– Българските военнослужещи са изпълнявали задачи съвместно с колегите си от Австрия, Румъния и Словакия. Отговаряме ли на изискванията за работа в многонационална среда?

– Да, разглеждайки този въпрос от различни аспекти, ще видим, че натрупаният опит от участието на контингенти от състава на Сухопътните войски зад граница и получените положителни оценки от нашите коалиционни партньори при изпълнение на задачите, съчетани с резултатите от нашето участие в проведените международни учения и подготовки са показател за това, че ние притежаваме способности за работа в многонационална среда.  Когато говорим за изисквания за работа в многонационална среда, следва да разглеждаме нещата от гледна точка на подготвен личен състав, познаване на стандартни оперативни процедури и инструкции, установена система за командване, управление и докладване, наличие на оборудване, екипировка и съвместими средства за комуникация.

– Какво е днес участието на Сухопътните войски в  Стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR)?

– Косово е още един регион, в който Сухопътните войски действат съвместно със Стабилизиращите сили на НАТО в подкрепа на съвместните усилия за подобряване на сигурността в региона.  Към настоящия момент приносът на Сухопътните войски в операцията на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR) е с контингент в състав от национален командир на контингента, офицер по планиране и HUMINT TEAM. Военнослужещите от контингента са дислоцирани в щаба на KFOR в гр. Прищина и изпълняват задачи съгласно функционалните си задължения.

– Каква е спецификата на подготовката на български военен контингент за участие в мисия на Балканите за разлика тази за Ирак и Афганистан?

– Спецификата се определя от типа и целите на мисията, характерните задачи, които следва да бъдат изпълнявани, аспектите на средата за сигурност и действията на субектите в зоната за операцията, вероятните заплахи, както и на други фактори. Видно е, че по отношение на задачите спецификата на подготовката на българският военен контингент за участие в мисията на Междинния регионален резерв във военната операцията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина – „АЛТЕА“ има сходни черти и в най-общия смисъл не се различава съществено от спецификата на подготовката на мисиите в Ирак и Афганистан. След завършване на подготовката на мисиите в Ирак и Афганистан, личният състав от националните елементи, щабните офицери и формированията за охрана придобиваха способности за изпълнение на задачи. Разликата се явява от различната среда за сигурност и действащите субекти в нея при мисии на Балканите, Ирак или Афганистан. Това предполага задълбочено познаване на заплахите,  на характерните особености на местното население, възгледи и нагласи, което до голяма степен влияе и върху начина на поведение на контингента при изпълнение на задачи в зона за отговорност.

– Провеждате ли специална подготовка на военнослужещите, които подпомагат органите на МВР на границата?

– В изпълнение на мисия III „Принос към националната сигурност в мирно време“, формирования от състава на Сухопътните войски участват в изпълнението на съвместни задачи с органите на МВР по охрана на държавната граница. Подготовката на формирования от Сухопътните войски за изпълнение на задачи по подпомагане на органите на МВР може да бъде разгледана в два аспекта. Първият е свързан с планирането и преминаването на определени теми и занятия, свързани с действия по контрол на миграцията, докато вторият е свързан с непосредствената подготовка за изпълнение на задачи по подпомагане на органите на МВР и е пряко свързан с разработените за целта планове. Преди всяко излизане на личен състав от Сухопътните войски за участие в съвместни действия по охрана на държавната граница се провежда подготовка, която е насочена към предстоящите за изпълнение задачи. Неизменна част от тази подготовка е и подготовката на техниката и материалните средства, съгласуване на действията с органите на МВР, уточняване на въпросите по взаимодействието, провеждане на рекогносцировка за уточняване на районите и задачите за изпълнение на съвместни дейности. 

– В какви по-големи учения и операции предстои да участват до края на годината Сухопътните войски?

– И през 2022 г. подготовката на Сухопътните войски е изпълнена с много динамика и наситена с множество учения и подготовки от различен характер. Като най-значимо от проведените бих отбелязал тактическото учение с бойни стрелби „Стоманен щит“ на 4-ти артилерийски полк, което послужи като основа за демонстриране на способностите на полка за осигуряване на адекватна огнева поддръжка на маневрените формирования от Сухопътния компонент. То би следвало да се разглежда и като елемент от възприетия модел за провеждане на едно голямо тактическо учение на ниво бригада/полк.  През октомври предстои да проведем най-голямото за тази година учение – двустепенно командно-щабно учение с войски за реални действия на местността „Балкан – 22“, което се явява кулминационна точка в подготовката съгласно посочения по-горе модел. По време на командно-щабното учение ще се проведат и тактически учения с бойна стрелба с механизирани батальони. Освен това личен състав от Сухопътните войски ще вземе участие в края на ноември в ръководеното от Съюзното сухопътно командване на НАТО (LANDCOM) многонационалното компютърно подпомагано командно-щабно учение LOYAL LEDA 22. В това учение нашето участие е с клетка за отговор на ниво дивизионен щаб под командването и управлението на Многонационален корпус „Югоизток“.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top