Информационен център на Министерство на oтбраната

До кога да служи военнослужещият, ако медицинските органи казват, че е негоден?

До кога да служи военнослужещият, ако медицинските органи казват, че е негоден?

Да се допусне ли предварително изпълнение на експертното решение, когато се обжалва?

Този казус е обект на внимание на предоставените за обществено обсъждане промени в Закона за отбраната и Въоръжените сили. Какво показват данните? В периода 2018 – 2022 г. Централната военно-медицинска комисия  (ЦВМК) е издала общо 102 решения за негодност на военнослужещи (през 2018 – 25 бр., 2019 – 24 бр., 2020 – 16 бр., 2021 – 20 бр. и 2022 – 17 бр.). От издадените 102 решения за негодност, са обжалвани общо 10  (през 2018 – 2 бр., 2019 – 1 бр., 2020 – 3 бр., 2021 – 0 бр. и 2022 – 4 бр.).

Нито едно от обжалваните решения на ЦВМК не е отменено с влязло в сила съдебно решение, но по силата на закона всички военнослужещи са продължили да изпълняват задълженията си по военната служба до приключване на съдебните производства. Средната продължителност на едно съдебно производство по обжалване на решение на ЦВМК за настъпила негодност за военна служба е около 1 година и 4 месеца, изчислена на база общата продължителност на тези дела. Най-бързо приключилото производство е продължило над 6 месеца, а най-дългият процес е продължил пред различните съдилища и съдебни инстанции 2 години и 6 месеца. Налице е и висящо съдебно производство, което продължава повече от 3 години и към момента не е приключило. Административнопроцесуалният кодекс (АПК) забранява изпълнение на административните актове, преди да са изтекли сроковете за тяхното оспорване, а при подадена жалба или протест – до решаването на спора от съответния орган. Но дава право на изключение, когато  със закон е допуснато предварително изпълнение на акта.

В Закона за отбраната и въоръжените сили липсва регламентирана възможност за предварително изпълнение на експертното решение по годността на военномедицинските органи, съответно на решението за психологическа пригодност. Това е така, въпреки че състоянието на негодност е пряко свързано със здравословното състояние на военнослужещия и  не му позволява да изпълнява задълженията си. Дори изпълнението на военна служба от медицински негодно лице може да представлява опасност за самото лице, за околните, а също и за отбраната и сигурността на страната. Този казус е решен в Закона за МВР. В него е предвидено, че съответните решения на комисиите, въз основа на които може да бъде прекратено по здравословни причини служебното правоотношение на държавния служител в МВР, може да бъдат обжалвани пред Административния съд – град София, по реда на АПК, като жалбата не спира изпълнението.

Предлаганото изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили  предвижда да се допусне предварително изпълнение на експертното решение по годността на военномедицинските органи и решението за психологическа пригодност. В чл. 162, където се уреждат случаите на прекратяване договора за военна служба, да се запише нова алинея, съгласно, която актовете при настъпила негодност за военна служба или психологична непригодност могат да бъдат обжалвани по реда на Административнопроцесуалния кодекс, но жалбата не спира изпълнението.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top