Информационен център на Министерство на oтбраната

ВМА обявява прием на парамедици

За трета година Центърът за професионално обучение (ЦПО) към Военномедицинска академия (ВМА) обявява прием на кандидати за обучение по професия „Парамедик”, специалност „Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения” – трета степен на професионална квалификация.

Срок на обучение: 1 април–10 октомври 2024 г. в два учебни срока.

Брой на обучаемите: 12 (дванайсет) човека.

Форма на обучение: дневна.

Такса за обучение: 650 (шестстотин и петдесет) лева за учебен срок, или общо 1300 (хиляда и триста) лева за периода на обучение, като сумата за всеки учебен срок се внася до два работни дни преди датата на започване на съответното обучение по сметка IBAN: BG43BNBG96613100150601, Банка: БНБ ЦУ.

При невнесена такса за обучение курсистът не се зачислява за обучение.

Минималното входящо образователно равнище за лица, навършили 16 години, е средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование.

Времето за прием на документи за кандидатстване е от 22.02–20.03.2024 г., включително. В случай че кандидатите, заявили желание за обучение, са повече от 12 (дванайсет), класирането и приемът ще се извършат на базата на решаване на писмен общообразователен изпитен тест, като за датата на явяване кандидатите ще бъдат предварително уведомени.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Архив

Scroll to Top