Информационен център на Министерство на oтбраната

Публично състезание

20190327-04868-0005
02.04.2019

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА УСЛУГА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА НА ВОЕНЕН ТЕЛЕВИЗОНЕН КАНАЛ /ВТК/ ЧРЕЗ САТЕЛИТ И ИНТЕРНЕТ”

1. Решение (Публикувано на 02.04.2019 г.)
2. Обявление (Публикувано на 02.04.2019 г.)
3. Документация (Публикувано на 02.04.2019 г.)
4. Приложение 1 Техническа спецификация (Публикувано на 02.04.2019 г.)
5. Приложение-2-Предложение за изпълнение на поръчката (Публикувано на 02.04.2019 г.)
6. Приложение-3-Ценово предложение (Публикувано на 02.04.2019 г.)
7. Приложение-4-_EEDOP (Публикувано на 02.04.2019 г.)
8. Приложение-5-Декларация за спазени задължения (Публикувано на 02.04.2019 г.)
9. Приложение 6-Декларация за конфединциалност по чл.102 ЗОП (Публикувано на 02.04.2019 г.)
10. Приложение 7-Проект на договор (Публикувано на 02.04.2019 г.)
11. Приложение 8-Банкова гаранция (в случай, че е избрана от участника) (Публикувано на 02.04.2019 г.)
12. Приложение 9-Критерии за възлагане и Методика за оценка (Публикувано на 02.04.2019 г.)
13. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация  (Публикувано на 09.04.2019 г.)
14. Протокол № 1 (Публикувано на 14.05.2019 г.)
15. Съобщение за отваряне на ценови предложения (Публикувано на 08.05.2019 г.)
16. Протокол №2 (Публикувано на 14.05.2019 г.)
17. Протокол №3 (Публикувано на 14.05.2019 г.)
18. Решение за избор на изпълнител (Публикувано на 14.05.2019 г.)
19. Договор (Публикувано на 10.06.2019 г.)
20. Приложения (Публикувано на 10.06.2019 г.)

20161007-04868-0013

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА УСЛУГА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА НА ВОЕНЕН ТЕЛЕВИЗОНЕН КАНАЛ /ВТК/ ЧРЕЗ САТЕЛИТ И ИНТЕРНЕТ”

1. Документация (Публикувано на 07.10.2016 г.)

2. Решение (Публикувано на 07.10.2016 г.)

3. Обявление (Публикувано на 07.10.2016 г.)

4. Решениe за прекратяване (Публикувано на 31.10.2016 г.)

5. Информация при производство по обжалване (Публикувано на 10.11.2016 г.)

6. Решение (Публикувано на 18.01.2017 г.)

7. Определение на Върховния админисративен съд (Публикувано на 27.01.2017 г.)

8. Определение КЗК – АКТ- 438 – 27.04.2017 (Публикувано на 27.04.2017 г.)

9. Определение – ВАС (Публикувано на 14.06.2017 г.)

10. Уведомление до участниците съгласно чл. 53 ППЗОП за дата, час и място за отваряне на офертите (Публикувано на 27.06.2017 г.)

11. Протокол № 1 (Публикувано на 04.07.2017 г.)

12. Протокол № 2 (Публикувано на 04.08.2017 г.)

13. Съобщение за отваряне на ценови предложения (Публикувано на 04.08.2017 г.)

14. Протокол №3 (Публикувано на 09.08.2017 г.)

15. Решение (Публикувано на 10.08.2017 г.)

16. Договор (Публикувано на 28.08.2017 г.)

Scroll to Top