Информационен център на Министерство на oтбраната

Събиране на оферти с обява

16.09.2020

Уникален номер на поръчката в РОП: 04868-2020-0001

ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛ, КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА, ЗА НИСКО И СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ С ПЪЛНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ПОТОК С ЕСО И ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НЕБАЛАНСИ ЗА СГРАДАТА НА ИЦМО“  

1. Указания за участие електроенергия (Указанията са публикувани на 16.09.2020)

2. Техническа спецификация (Техническата спецификация е публикувана на 16.09.2020)

3. Договор – Проект (Договор – Проект е публикуван на 16.09.2020)

4. Ценово предложение (Ценовото предложение е публикувано на 16.09.2020)

5. Предложение за изпълнение (Предложението е публикувано на 16.09.2020)

6. Промяна на параметри (Промяната на параметри е публикувана на 16.09.2020)

7. Протокол за класиране (Протоколът за класиране е публикуван на 12.10.2020)

08.06.2020

ОТПЕЧАТВАНЕ НА ВЕСТНИК “БЪЛГАРСКА АРМИЯ”

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 , ал.3 от ЗОП (Обявата е публикувана на 08.06.2020г.)

2. Указания и техническа спецификация (Указанието и техническата спецификация са публикувани на 08.06.2020г.)

3. Образец № 1А-Техническа-спецификация (Образецът е публикуван на 08.06.2020г.)

4. Образци на документи и договор (Образците са публикувани на 08.06.2020г.)

5. Протокол за класиране (Протокола е публикуван на 29.06.2020)

6. Договор и предложение (Договора и предложението са публикувани на 29.07.2020)

04.07.2019

ОТПЕЧАТВАНЕ НА ВЕСТНИК “БЪЛГАРСКА АРМИЯ”

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 , ал.3 от ЗОП (Обявата е публикувана на 04.07.2019г.)

2. Образец Техническа спецификация (Образецът е публикуван на 04.07.2019г.)

3. Указание за участие (Указанието е публикувано на 04.07.2019г.)

4. Образци на документи и договор (Образците са публикувани на 04.07.2019г.)

5. Информация за удължаване на срока за получаване на оферти (Информацията за удължаване на срока за получаване на оферти е публикувана на 15.07.2019г.)

6. Протокол за класиране (Протоколът е публикуван на 23.07.2019г.)

7. Договор и Приложения (Договорът и Приложенията са публикувани на 31.07.2019г.)

11. 10. 2018 г.

„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА, ОХРАНА С ПОМОЩТА НА ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ НА СГРАДИ И ИМУЩЕСТВО В ТЯХ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ,,ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП (Обявата е публикувана на 11.10.2018г.)

2. Документация (Документацията е публикувана на 11.10.2018г.)

3. Техническа спецификация (Техническата спецификация е публикувана на 11.10.2018г.)

4. Методика за оценка (Методиката за оценка е публикувана на 11.10.2018г.)

5. Удължаване на срока за участие (Удължаване на срока за участие е публикуван на 18.10.2018г.)

6. Протокол от работата на комисията (Протокола за работата на комисията е публикуван на 25.10.2018г.)

7. Договор (Договора е публикуван на 30.10.2018г.)

05. 07. 2018 г.

ОТПЕЧАТВАНЕ НА ВЕСТНИК “БЪЛГАРСКА АРМИЯ”

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП (Обявата е публикувана на 05.07.2018г.)

2. Към обявата в АОП (Към обявата в АОП е публикувана на 05.07.2018г.)

3. Заглавна страница на документацията (Заглавната страница на документацията е публикувана на 05.07.2018г.)

4. Техническа спецификация (Техническата специфиакция е публикувана на 05.07.2018г.)

5. Оферта (Офертата е публикувана на 05.07.2018г.)

6. Приложение 10 – Проект на договор (Проект на договора е публикуван на 05.07.2018г.)

7. Приложение 4б – Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП (Приложението е публикувано на 05.07.2018г.)

8. Приложение 5 – Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП (Приложението е публикувано на 05.07.2018г.)

9. Приложение 4а – Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП (Приложението е публикувано на 05.07.2018г.)

10. Приложение 6 – Декларация съгласие подизпълнител (Приложението е публикувано на 05.07.2018г.)

11. Приложение 6а – Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП (Приложението е публикувано на 05.07.2018г.)

12. Приложение 7 – Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП (Приложението е публикувано на 05.07.2018г.)

13. Приложение 8 – Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП (Приложението е публикувано на 05.07.2018г.)

14. Приложение 11- Декларация (Приложението е публикувано на 05.07.2018г.)

15. Информация за удължаване на срока за получаване на оферти (Информацията за удължаване на срока за получаване на оферти е публикувана на 12.07.2018г.)

16.  Протокол от работата на комисията (Протокола от работата на комисията е публикуван на 19.07.2018г.)

17. Договор (Договора е публикуван на 25.07.2018г.)

18. Приложения (Приложенията са публикувани на 25.07.2018г.)

03. 10. 2017 г.

„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА, ОХРАНА С ПОМОЩТА НА ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ НА СГРАДИ И ИМУЩЕСТВО В ТЯХ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ,,ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал 3 от ЗОП (Обявата е публикувана на 03.10.2017г.)

2. Документация (Документацията е публикувана на 03.10.2017г.)

3. Техническа спецификация (Техническата спецификация е публикувана на 03.10.2017г.)

4. Удължаване на срока за участие (Удължаване на срока за участие е публикуван на 10.10.2017г.)

5. Протокол от работата на комисията за класиране на участниците (Протокол от работата на комисията за класиране на участниците е публикуван на 19.10.2017г.)

6. Договор (Договора е публикуван на 27.10.2017г.)

Удължен краен срок за получаване на оферти: 13.10.2017г. – 17:00ч.

19. 09. 2017 г.

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, профилактика и гаранционно обслужване на 1 (един) брой нов пневматичен статив и 1 (един) брой нов контролен панел за управление на видео смесителен пулт с два смесителни ефекта, за нуждите на телевизионното студио на ,,Военен телевизионен канал‘‘​

1. Обява на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП (Обявата е публикувана на 19.09.2017г.)

2. Документация (Документацията е публикувана на 19.09.2017г.)

3. Образци (Образците са публикувани на 19.09.2017г.)

4. Удължаване на срока за участие (Удължаване на срока за участие е публикуван на 27.09.2017г.)

5. Протокол от работата на комисията за класиране на участниците (Протокол от работата на комисията за класиране на участниците е публикуван на 20.10.2017г.)

6. Договор (Договора е публикуван на 09.11.2017г.)

Удължен краен срок за получаване на оферти: 02.10.2017г. – 17:30ч.

07. 09. 2017 г.

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, профилактика и гаранционно обслужване на 1 (един) брой нов пневматичен статив и 1 (един) брой нов контролен панел за управление на видео смесителен пулт с два смесителни ефекта, за нуждите на телевизионното студио на ,,Военен телевизионен канал‘‘​

1. Обява на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал 3 от ЗОП (Обявата е публикувана на 07.09.2017г.)

2. Документация (Документацията е публикувана на 07.09.2017г.)

3. Образци (Образците са публикувани на 07.09.2017г.)

4. Съобщение за прекратяване на поръчката (Съобщението за прекратяване на поръчката е публикувано на 19.09.2017г.)

10. 08. 2017 г.

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, профилактика и гаранционно обслужване на 1 (един) брой нов пневматичен статив и 1 (един) брой нов контролен панел за управление на видео смесителен пулт с два смесителни ефекта, за нуждите на телевизионното студио на ,,Военен телевизионен канал‘‘​

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал 3 от ЗОП (Обявата е публикувана на 10.08.2017г.)

2. Документация (Документацията е публикувана на 10.08.2017г.)

3. Образци (Образците са публикувани на 10.08.2017г.)

4. Удължаване на срока за участие (Удължаване на срока за участие е публикуван на 25.08.2017г.)

5. Протокол от работата на комисията (Протокол от работата на комисията е публикуван на 05.09.2017г.)

6. Съобщение за прекратяване на поръчката (Съобщението за прекратяване на поръчката е публикувано на 05.09.2017г.)

Удължен краен срок за получаване на оферти: 30.08.2017г. – 17:30ч.


03. 07. 2017 г.

ОТПЕЧАТВАНЕ НА ВЕСТНИК “БЪЛГАРСКА АРМИЯ”

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  (Обявата е публикувана на 03.07.2017г.)

2. Към обявата в АОП (Към обявата в АОП е публикувана на 03.07.2017г.)

3. Документация и пълно описание на поръчката (Документацията е публикувана на 03.07.2017г.)

4. Техническа спецификация (Техническата специфиакция е публикувана на 03.07.2017г.)

5. Оферта (Офертата е публикувана на 03.07.2017г.)

6. Проект на Договор 2017 – 2018 (Проект на Договор 2017 -2018 е публикуван на 03.07.2017г.)

7. Информация за удължаване на срока за получаване на оферти (Информацията за удължаване на срока за получаване на оферти е публикувана на 10.07.2017г.)

8. Протокол от работата на комисията (Протокол от работата на комисията е публикуван на 14.07.2017г.)

9. Договор (Договора е публикуван на 19.07.2017г.)


26. 09. 2016 г.

„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА, ОХРАНА С ПОМОЩТА НА ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ НА СГРАДИ И ИМУЩЕСТВО В ТЯХ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ,,ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал 3 от ЗОП (Обявата е публикувана на 26.09.2016г.)

2. Документация (Документацията е публикувана на 26.09.2016г.)

3. Техническа спецификация (Техническата спецификация е публикувана на 26.09.2016г.)

4. Отговор на поставени въпроси

5. Информация за удължаване на срока за получаване на оферти (Информацията за удължаване на срока за получаване на оферти е публикувана на 04.10.2016 г.)

6. Протокол от работата на комисията (Протокол от работата на комисията е публикуван на 12.10.2016г.)

7. Договор (Договора е публикуван на 20.10.2016г.)


22. 06. 2016 г.

Отпечатване на вестник „Българска армия”

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал 3 от ЗОП (Обявата е публикувана на 22.06.2016г.)

2. Към обявата в АОП (Към обявата в АОП е публикувана на  22.06.2016г.)

3. Техническа спецификация (Техническата спецификация е публикувана на 22.06.2016г.)

4. Договор (Договора е публикуван на 22.06.2016г.)

5. Оферта (Офертата е публикувана на 22.06.2016г.)

6. Информация за удължаване срока за получаване на оферти (Информацията за удължаване на срока за получаване на оферти е публикувана на 29.06.2016 г.)

7. Протокол от работата на комисията (Протокол от работата на комисията е публикуван на 12.07.2016г.)

8. Договор (Договора е публикуван на 15.07.2016г.)

Scroll to Top