Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Често задавани въпроси

За разпространение на телевизионната програма ВТК има сключени договори
с над 70 кабелни оператора. Чрез разпостранението си в Интернет, кабел и
чрез сателит програмата на ВТК е достъпна в повече от 200 държави.
Програма на ВТК може да гледате на живо и от сайта armymedia.bg.

Очаквайте скоро интерактивна карта с конкретните населени места, в които
ВТК се разпространява!

„Българска армия“ е различен вестник, сам знаеш. Излиза от 1892 г. и е
най-старият в съвременния периодичен печат. Разлистил е страниците си
над цели три века. Влизал е в боя. В окопите. В джоба на куртката и
шинела. Бил е до сърцето на великия наш български войник. Във война и в
мир. Отново сме №1 в каталога. През 2024 г. предлагаме абонамент на
суперсимволични цени – само 3 лева за шест месеца и 6 лева за година.
Във всеки пощенски клон на територията на страната можеш да се абонираш
за в. „Българска армия“. Тази работа става и онлайн. Само влизаш на
www.abo.bgpost.bg и готово.

Заявления по Закона за достъп до обществена информация може да подавате
на следния адрес: e-mail: cao@mod.bg

Електронната поща на кабинета на министъра на отбраната е: e-mail:
minister@mod.bg

За да бъдете приет/а на военна служба, трябва да отговаряте на следните изисквания, посочени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България:

  • да имате завършено средно или висше образование;
  • да не сте по-възрастни от 40 години;
  • да сте медицински годни и психологично пригодни за военна служба;
  • да не сте осъждани за умишлено престъпление oт общ характер, независимо от реабилитацията;
  • срещу Вас да няма образувано наказателно производство;
  • да нямате друго гражданство;
  • да покривате нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната.

 

Вие можете да кандидатствате за заемане на вакантни длъжности в Българската армия, за които има обявени конкурси.

 

За да участвате в определен конкурс, Вие трябва да подадете заявление във военното окръжие и да приложите следните документи: автобиография, копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността, копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако притежавате такъв), военноотчетна книжка (ако имате) и др. Останалите бланки на документи (декларации и др.) се получават във военното окръжие. Същите могат да бъдат свалени и от сайта на Централно военно окръжие (публикувани са в секция „Кандидати“).

 

След представянето на всички документи и преминаването на медицински прегледи, Вашите документи ще бъдат изпратени от военното окръжие във военното формирование, което провежда конкурса.

 

Изследването за установяване на психологичната Ви пригодност за военна служба се организира от вида въоръжена сила/структурата, провеждаща конкурса или в Лабораторията за психично здраве и превенция към Военномедицинска академия-София.

 

В случай, че отговаряте на изискванията и условията на съответния конкурс, Вие ще бъдете допуснат/а до участие в него. Конкурсът се състои от изпит по физическа подготовка, тест за обща култура и събеседване. Нормативите за изпита по физическа подготовка по възрастови групи са приложения към съответните обяви.  Критериите и реда за формиране на състезателния бал на кандидатите също са посочени в обявата или в приложение към нея.

 

Актуална информация за вакантните длъжности, сроковете, условията и реда за провеждане на конкурсите се публикува на интернет сайтовете на Министерството на отбраната (www.mod.bg) и Централно военно
окръжие (www.comd.bg).  Документи за кандидатстване се приемат във военните окръжия в областните градове, в дните от понеделник до петък от 8.30 до 17.00 ч. Адресите и телефоните за контакт с военните окръжия са публикувани в секция „Контакти“ на сайта на Централно военно окръжие.

Условията и редът за приемане и изпълнение на служба в доброволния резерв са регламентирани в Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (ЗРВСРБ) и правилника за неговото прилагане.

За да сключите договор за изпълнение на служба в доброволния резерв, Вие трябва да отговаряте на следните изисквания:

– да сте пълнолетен гражданин на Република България и да нямате друго гражданство;

– да сте годни и психологично пригодни за служба в доброволния резерв;

– да притежавате образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

– да не сте осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

– срещу Вас да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

– да не сте освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

– към датата на сключване на договора за служба в доброволния резерв да Ви остават не по-малко от две години до навършване на пределна възраст за служба в доброволния резерв;

– да не сте назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната Българската армия и структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и да не сте отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация.

За начало на разположението Ви за активна служба се счита датата на сключения договор. За всяка навършена година на разположение за активна служба Вие ще получавате възнаграждение в размер едно основно месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност, за която е сключен договорът, и присвоеното военно звание.

В случай, че в сключения договор сте поели задължение за участие в мисии и операции извън страната, за всяка навършена година на разположение за активна служба Вие ще получавате възнаграждение в размер на основното месечно възнаграждение, умножено по 1,5.

За времето на разположение за активна служба Вие ще имате право на предимство при приемане на военна служба и при постъпване на обучение във военни училища при равни други условия, както и на ползване на болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация и почивните бази на Министерството на отбраната.

За начало на активната Ви служба се счита Вашето явяване за изпълнение на задачи в състава на военно формирование от въоръжените сили за придобиване на военна подготовка или за обучение в курсове за придобиване и повишаване на квалификацията или за преквалификация.

За времето на активната служба Вие ще имате статус на военнослужещ, с правата и задълженията, съответстващи на заеманата длъжност и ще получавате основно и допълнително възнаграждение или част от тях, пропорционално на продължителността на активната служба. Това време ще Ви се зачита за трудов стаж от първа категория.

Актуална информация за обявените длъжности за изпълнение на служба в доброволния резерв се публикува на интернет страниците на Министерството на отбраната (www.mod.bg) и Централно военно окръжие (www.comd.bg).

Документи за кандидатстване за доброволен резерв се приемат до 26.07.2024 г. във военните окръжия, в дните от понеделник до петък от 8.30 до 17.00 ч.

Адресите и телефоните за контакт с военните окръжия са публикувани в секция „Контакти“ на сайта на Централно военно окръжие.

За да станете офицер от Българската армия, Вие трябва да бъдете приет/а и да завършите успешно обучението си във висше военно училище. За да кандидатствате, трябва да отговарят на следните изисквания:

– да имате завършено средно образование;

– да сте граждани на Република България и да нямате друго гражданство;

– да не сте осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу Вас да няма образувано наказателно производство;

– да не сте освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;

 – да сте годни и да сте психологично пригодни за военна служба;

– към 31 декември в годината на кандидатстване да сте пълнолетни и не сте по-възрастни от 31 години;

– да сте с минимален ръст 150 см. и минимално тегло 50 кг. за мъжете и минимален ръст 150 см. и минимално тегло 48 кг. за жените, а ако кандидатствате за специализация „летец-пилот“ да бъдете с максимален ръст 185 см. и максимално тегло 80 кг.

Можете да кандидатствате по време на ранен и/или редовен прием в избраното от Вас висше военно училище, като положите общообразователен тест, тест по чужд език, изпит за физическа годност и преминете медицински и психологични изследвания.

Подробна информация, относно обявените места за прием, сроковете и процедурата за кандидатстване за курсант, можете да получите на интернет сайтовете на:

  • Национален военен университет „В. Левски“ (nvu.bg);
  • Висше военноморско училище „Н.Й. Вапцаров“ (naval-acad.bg);
  • Висше военновъздушно училище „Г. Бенковски“ (https://www.af-acad.bg/).

Ако станете курсант, Вие ще сте на пълна държавна издръжка и ще ползвате безплатно общежитие, столово хранене и униформено облекло. Също така, докато се обучавате, ще имате възможност да получавате ежемесечна стипендия и стипендия за успех. Ще изучавате чужди езици и ще можете да се обучавате по различни програми в университети на страни от Европейския съюз. Ще имате възможност да използвате почивната и спортната база към Министерството на отбраната. Освен това, Вие ще получите диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по военна специализация и по гражданска специалност. След дипломирането си, Вие ще имате гарантирана престижна и сигурна работа като офицер от Българската армия.

Документи за кандидатстване за курсанти се приемат във военните окръжия в областните градове, в дните от понеделник до петък от 8.30 до 17.00 ч. и във висшите военни училища.

Можете да кандидатствате за заемане на офицерски длъжности и по обяви за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина по професионални направления, необходими на въоръжените сили (право, икономика, геодезия и др.).