Информационен център на Министерство на oтбраната

Обществени поръчки – профил на купувача

– Заповед за Вътрешни правила за управление на обществените поръчки в “Информационен център на МО” (Заповедта за Вътрешни правила за управление на обществените поръчки в Информационен център на МО е публикувана на 27.06.2016г.)
      
Заповед за Вътрешни правила за управление на обществените поръчки в “Информационен център на МО (публикувана на 24.06.2015г.) – ОТМЕНЕНА

– Вътрешни правила за управление на обществените поръчки в “Информационен център на МО”  (Вътрешни правила за управление на обществените поръчки в “Информационен център на МО” са публикувани на 27.06.2016г.)
     Вътрешни правила за управление на обществените поръчки в ”Информационен център на МО”  (публикувани на 24.06.2015г.)  –  ОТМЕНЕНИ, в действие до 14.04.2016г. вкл.


10.08.2016 г.

Във връзка с проучване на пазара ,,Информационният център на Министерството на отбраната’’ набира оферти от български GSM оператори предлагащи услуги за мобилни комуникации и достъп до Интернет за неговите служители. Офертите могат да се изпращат на адрес: гр. София, ул.  „Г.С.Раковски” № 106, п.к.1080, тел. 0882464331, лице за контакт: Станимир Христов в срок до 17.08.2016 г.


16.11.2015 г.

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА 3G УСТРОЙСТВО ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДАВАНЕ НА КАРТИНА И ЗВУК ОТ МЯСТОТО НА СЪБИТИЕТО’’ ЗА НУЖДИТЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА”

1. Обявление

2. Документация

3. Протокол

4. Договор и приложение


02.10.2015 г.

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА, ОХРАНА С ПОМОЩТА НА ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ НА СГРАДИ И ИМУЩЕСТВО В ТЯХ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ,,ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 

1. Обявление

2. Документация

3. Отговори на въпроси

4. Отговори на въпроси II

5. Отговори на въпроси III

6. Разяснения – отваряне на оферти

7. Протокол от работата на комисията 

8. Договор


11.09.2015 г.

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА УСЛУГА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА НА ВОЕНЕН ТЕЛЕВИЗОНЕН КАНАЛ /ВТК/ ЧРЕЗ САТЕЛИТ И ИНТЕРНЕТ”

1. Обявление (Обявлението е публикувано на 11.09.2015)

2. Решение (Решението е публикувано на 11.09.2015)

3. Решение за промяна (Решението на промяна е публикувано на 14.09.2015)

4. Решение за промяна II (дата за отваряне на офертите) (Решението за промяна II е публикувано 13.10.2015)

5. Документация (Документацията е публикувана на 11.09.2015)

6. Променена документация (Променената документация е публикувана на 14.09.2015)

7. Протокол №1 от работата на комисията  (Протокол №1 от работата на комисията е публикуван на 12.11.2015)

8. Отваряне на ценови оферти (Отварянето на ценови оферти е публикувано на 13.11.2015)

9. Протокол №2 от работата на комисията (Протокол №2 от работата на комисията е публикуван на 18.11.2015)

10. Решение за класиране на участниците (Решение за класиране на участниците е публикувано на 18.11.2015)

11. Договор и приложение (Договора и приложението са публикувани на 07.12.2015)

12. Освободена гаранция за участие (Освободена гаранция за участие е публикувана на 17.12.2015)

13. Обявление за приключане на договор за обществена поръчка (Обявление за приключване на договор за обществена поръчка е публикувано на 12.12.2016)

14. Възстановена парична гаранция (Възстановена парична гаранция е публикувана на 19.12.2016)


12.05.2015 г.

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ХАРДУЕР И  СОФТУЕР ЗА ЕФИРНА АПАРАТНА И КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА НА ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА” 

1. Обявление

2. Документация

3. Протокол

4. Договор


07.05.2015 г.

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ХАРДУЕР И  СОФТУЕР ЗА ЕФИРНА АПАРАТНА И КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА НА ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА” (ПРЕКРАТЕНА)

1. Обявление

2. Документация

3. Решение за прекратяване


16.06.2014 г.

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ „ НАЕМАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОННО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА „ВОЕНЕН ТЕЛЕВИЗИОНЕН КАНАЛ“ НА „ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА“

1. Обявление

2. Документация


05.05.2015 г.

Във връзка с проучване на пазара Информационния център на Министерство на отбраната набира оферти от фирми, с опит в проектирането и изработването на студийни телевизионни декори, със следния предмет: проектиране и изработване на студиен телевизионен декор за нуждите на ефирно телевизионно студио на Военния телевизионен канал, за две снимачни площадки, както следва:
– за снимачна площадка „новини”
– за публицистични програми

Телевизионното студио е с обща площ от 40 кв. м и се намира на адрес гр. София ул. „Г. С. Раковски” 106.

Предложенията следва да съдържат проект (анимация) на декора и крайна цена съдържаща стойност на отстъпеното авторско право, срок за изработване и инсталиране на проекта, като предложенията ще се оценят съобразно художествената и естетическа стойност на авторските проекти, в тяхната съотносимост към програмния профил на ВТК и срок за изработване

Офертите могат да се изпращат на адрес: гр. София, ул.  „Г.С.Раковски” № 106, п.к.1080, тел. 0882464330, лице за контакт: Тома Иванов в срок до 08.05.2015 г., 17.00 ч.
Предоставя се възможност за оглед на телевизионното студио на горепосочения адрес в работните дни от 9.00 до 17.00 ч.


01.05.2015 г.

1. Договор за предоставяне на електронна съобщителна услуга на основание Чл. 90, ал.1, т.4 от ЗОП

2. Приложение №1

3. Уведомление до АОП за прекратяване на договор за обществена поръчка №278 от 29.10.2012 г. с предмет “Предоставяне на телекомуникационнна услуга за разпространение на програмата на ВТК чрез сателит и интернет

4. Хронологична справка за извършени плащания

5. Допълнително споразумение към Договор № ДО-01-58 от 01.06.2015г. 


31.03.2015 г.

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕЛЕВИЗИОННА ТЕХНИКА”  

1. Обявление

2. Документация

3Протокол  (от 17.04.2015 г.)

4. Договор

5. Оферта

6. Цена

7. Техническо предложение


25.03.2015 г.

Във връзка с проучване на пазара Информационният център на Министерство на отбраната набира оферти от фирми, с опит в извършването на доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за контрол на достъпа. Офертите могат да се изпращат на адрес: гр. София, ул.  „Г.С.Раковски” № 106, п.к.1080, тел. 0882464331, лице за контакт: Станимир Христов в срок до 30.03.2015 г.

1.  Описание на предмета на поръчката

2.  Протокол (от 31.03.2015 г.)


25.03.2015 г.

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ „ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ И ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА СУТЕРЕН И ТЕЛЕВИЗИОННО СТУДИО В СГРАДАТА НА ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА” 

1. Обявление

2. Документация

3Протокол /от 09.04.2015 г./

4. Договор

5. Оферта 

6Цена

7. Техническо предложение


4.07.2014 г.

Във връзка с проучване на пазара Информационният център на Министерство на отбраната набира оферти от фирми, с опит в извършването на ремонтни дейности на хидроизолация на покриви. Офертите могат да се изпращат на адрес: гр. София, ул.  „Г.С.Раковски” № 106, п.к.1080, тел. 0892606749, лице за контакт: Елена Кирилова  в срок до 28.07.2014 г.


 

Scroll to Top