Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Путин се хвали със силен военен флот

[post-views]
Путин прие военноморски парад в Санкт Петербург

Русия непрекъснато и успешно усъвършенства въоръжението на военноморския си флот и е в състояние да открие всякакъв противник и ако се наложи, да му нанесе необратим удар. Това заяви президентът на Русия Владимир Путин преди началото на военноморския парад в акваторията на р. Нева. „Русия в най-кратки срокове зае достойното си място сред водещите морски държави, като измина огромен път на развитие. Тя придоби ефективна морска авиация с далечен и малък обсег, надеждни комплекси за брегова охрана, най-нови хиперзвукови прецизни системи на въоръжение, които нямат свой аналог в света и които ние усъвършенстваме постоянно и успешно“, заяви руският държавен глава.

ST PETERSBURG, RUSSIA – JULY 26, 2020: Russia’s President Vladimir Putin (C), Admiral Nikolai Yevmenov (L front), Commander-in-Chief of the Russian Navy, and Russia’s Defense Minister Sergei Shoigu (R background) inspect warships in the Kronstadt roadstead aboard the Raptor boat ahead of a military parade on Russian Navy Day. Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASSÐîññèÿ. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí (â öåíòðå), ãëàâíîêîìàíäóþùèé Âîåííî-Ìîðñêèì Ôëîòîì Ðîññèè, àäìèðàë Íèêîëàé Åâìåíîâ (ñëåâà íà ïåðâîì ïëàíå) è ìèíèñòð îáîðîíû ÐÔ Ñåðãåé Øîéãó (ñïðàâà íà âòîðîì ïëàíå) íà áîðòó êàòåðà „Ðàïòîð“ âî âðåìÿ îáõîäà ïàðàäíîé ëèíèè áîåâûõ êîðàáëåé íà Êðîíøòàäòñêîì ðåéäå ïåðåä íà÷àëîì Ãëàâíîãî âîåííî-ìîðñêîãî ïàðàäà â ÷åñòü Äíÿ Âîåííî-Ìîðñêîãî Ôëîòà Ðîññèè. Àëåêñåé Äðóæèíèí/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

Путин подчерта, че военноморският флот има всичко необходимо, за да гарантира защита на страната и националните интереси. „В състояние сме да открием всякакъв противник – подводен, на вода или въздушен, както и ако се наложи, да му нанесем необратим удар“, изтъкна руският лидер.

В морската столица на Русия Снкт Петербург преминаха 54 кораба, три атомни подводници, хеликоптери и самолети. Путин обходи парадната линия в боен катер, след което държа реч на брега. Денят на военноморския флот се празнува в последната неделя на юли. Различни тържествени събития има в повечето крайбрежни градове с военни бази.

Най-ново

Единична публикация

Избрани

15 юли 2024