Информационен център на Министерство на oтбраната

Полковник Евгений Динев: С нов радар измерваме скоростта на боеприпасите

От началото на 2021 г. заявките за изпитвания от външни фирми се увеличават, казва началникът на Централния артилерийски технически изпитателен полигон (ЦАТИП) „Змейово”.

– Г-н полковник, как личният състав на полигона ще отбележи днешната 51-годишнина на ЦАТИП?

– Вярвам, че личният състав е удовлетворен от постигнатото през последната година, защото въпреки наложените ограничения заради противоепидемичните мерки Полигонът продължава да защитава достойно своето място в състава на Въоръжените сили на Република България, от една страна, а от друга – да бъде надежден и коректен договорен партньор на фирмите от отбранителната индустрия. Целият ръководен екип и изпълнителският състав успяват да се справят с ежедневните предизвикателства, като успоредно с това поддържат и усъвършенстват своите компетентности и развиват нови способности.

– Кои са основните постижения на формированието в периода от предишния празник досега?

– В качеството ми на началник на ЦАТИП и като ръководител на екипа, който взема решения за развитието на Полигона, винаги съм се стремял да приоритизираме нашите действия основно в две направления – отговорност за запазване на живота и здравето на личния състав и поддържане и развиване на способностите за извършване на изпитвания на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, чрез осигуряване на нова апаратура и обучение на работещите с нея. Възможностите, които имаме, от гледна точка на притежаваните апаратури, територия, сграден фонд, инфраструктура и квалификация на личния състав разширяват значително обсега на изпитванията, които ЦАТИП предлага не само в интерес на Министерството на отбраната и структурите от Въоръжените сили и Българската армия, но и за фирми от отбранителната индустрия. В този смисъл през годината бяха извършени следните нови за ЦАТИП изпитвания в интерес на чуждестранни организации и фирми:

  • По искане на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” – полеви тестове по програма „Хоризонт 2020” на Европейската комисия: Roborder – Autonomous swarm of heterogeneous Robots for BORDER surveillance („Автономно множество от разнородни роботи за наблюдение на границата”).
  • По договор за услуга с International Armored Groupe – изпитване за оценка от TNO (Нидерландска организация за приложни научни изследвания) на защитата от експлозия на бронирана бойна машина „Рила 4х4” съгласно STANAG 4569.

По време на тези изпитвания за пореден път бяха високо оценени условията, които ЦАТИП може да предложи, и компетентността и усилията, положени от личния състав за подготовката и провеждането им.

       – Какво е равнището на изпитванията от външни фирми на отбранителни изделия след спада от миналата година заради пандемичните ограничения? Как в момента изпълнявате своите задачи по изпитванията?

– Въпреки трудните за икономиката времена, наложени от мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19, в ЦАТИП продължихме да провеждаме изпитвания на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия. Въпреки това изпитванията, които се провеждат в интерес на фирмите от отбранителната индустрия, през 2020 г. намаляха с около 25%. От началото на 2021 г. се наблюдава увеличаване на заявките от външни фирми, производители на отбранителни изделия, за извършване на изпитвания, което е обнадеждаващо за възстановяването на сектора. В ЦАТИП се предприеха указаните със заповеди на министъра на отбраната и министъра на здравеопазването противоепидемични мерки. Въпреки че организацията на работния процес не позволява дистанционна форма на работа, ръководството на Полигона въведе указаните мерки и продължи работата по Плана за извършване на полигонни и лабораторни изпитвания на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия на ЦАТИП, съответно през 2020 и 2021 г., и сключените договори за извършване на изпитвания с фирмите от отбранителната индустрия.

         – Какви технически и технологични новости въвеждате в дейността си?

– През изминалата година най-значимото постижение беше придобиването на доплеров радар Weibel SL-520 PEF за измерване на скоростта на боеприпаси, с което въстановихме изгубената преди повече от 5 години способност за изпитване на артилерийски, минохвъргачни и реактивни боеприпаси. Това се дължи най-вече на няколкогодишните усилия на ръководството на Полигона и оказаното съдействие от страна на Министерството на отбраната. С придобиването й изпитванията в ЦАТИП ще бъдат извършвани с апаратура, включена в списъка на одобрените за използване в НАТО измервателни системи в производството и изпитване на оръжия и боеприпаси съгласно STANAG 4114. Също така е в процес на приключване преустройството на отоплителната централа, което ще даде възможност да се използва компресиран природен газ като основно гориво. С тази стъпка ще бъдат изпълнени предписанията на „Концепция за опазване и възстановяване на околната среда в районите на дислокация на военните формирования и в местата на провеждане на учения и мероприятия, свързани с отбраната на страната”, а именно – замяна на традиционните горива, използвани в парокотелни централи (мазут, газьол, твърди горива) в районите на военните формирования с екологично и енергоефективно гориво, каквото е природният газ.

        – Имате ли некомплект и какви мерки предприемате за неговото преодоляване?

– Нееднократно съм заявявал, че ЦАТИП е желано място за служба и работа. В този смисъл е трудно да кажем, че имаме некомплект. Да, имаме свободни места за военнослужещи – един сержант и един войник, които със сигурност ще бъдат заети по време на годишното разместване след обявяването им в Регистъра на вакантните длъжности за сержанти (старшини) и войници.

        – Какви са основните дейности, които планирате в близко бъдеще?

– Едни от важните предизвикателства пред ЦАТИП през 2022 г. са подготовката и провеждането на демонстрационни стрелби като съпътстващо мероприятие към Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2022”. Разбира се, основните усилия на ръководството ще бъдат насочени към изпълнение на Плана за извършване на полигонни и лабораторни изпитвания на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия и изпълнение на приходната част от бюджета на ЦАТИП. В съответствие с отпуснатите ни финансови средства през 2022 г. плановете ни са насочени в няколко направления: придобиване на нови апаратури, с помощта на  които да повишим броя на провежданите изпитвания и да гарантираме по-голяма точност и достоверност на резултатите от изпитванията; ремонтиране и поддръжка на сградния фонд и инфраструктурата; осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Гарант за успех при изпълнение на тези планове е безкомпромисното спазване на изискванията на въведената интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасност при работа, сертифицирана съгласно изискванията на ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.

       – Какво ще пожелаете на хората от ЦАТИП за празника?

       – Преди да изкажа моите пожелания, искам да използвам възможността да им благодаря. Благодаря на всеки един от изпитателите за неговите професионализъм и отдаденост, благодаря на логистиците за техните трудолюбие и всеотдайност и не на последно място – благодаря на щаба и управлението на Полигона, които с компетентност и умения успяват да организират, координират и ръководят всички процеси по провеждането и осигуряването на изпитванията! Пожелавам на военнослужещите и цивилните служители от ЦАТИП преди всичко здраве, спокойствие у дома и безопасност на работното място. Всеки един от тях е лицето на Полигона и със своите знания и умения допринася за това, той да бъде гарант за надеждност и сигурност на оръжията и боеприпасите.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Архив

Scroll to Top