Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Кога некомпенсиран с почивка военнослужещ да си вземе обезщетението?

[post-views]
Кога некомпенсиран с почивка военнослужещ да си вземе обезщетението?

Спирдон СПИРДОНОВ

Това може да стане от датата на прекратяване на служебното правоотношение, става ясно от тълкувателно решение на ВКС.

Военнослужещите, които са работили повече от нормативно определеното при 24-часови дежурства и не са били компенсирани с почивка, могат да предявят иск за вземането си след прекратяване на служебното правоотношение. От този момент започва да тече и тригодишната давност за това. Това виждане е възприела Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) в ново тълкувателно решение.

Вземането за заплащане на обезщетение на военнослужещ, положил труд повече от нормативно определения при даване на 24-часови дежурства, некомпенсиран с почивка, възниква от датата на прекратяване на служебното правоотношение. От този момент то става изискуемо и военнослужещият може да упражни правото си на иск. От същия момент започва да тече тригодишната погасителна давност по съответните текстове на Кодекса на труда се посочва в съобщението на ВКС.

Тълкувателното дело е образувано по предложение на състав на ВКС поради наличието на противоречива съдебна практика. В мотивите на върховните съдии се посочва, че удължаването на работното време е общият случай на полагане на труд от военнослужещите, които превишават нормативно определената продължителност на работното време. То се състои в установяване на работен ден с продължителност, по-голяма от обичайната за съответния вид труд, или категория работници и служители. Удължаването е допустимо не като постоянна, а като временна мярка – през отделни работни дни. То се компенсира чрез съответното му намаляване през други работни дни с писмен акт според Кодекса на труда и Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ).

„Възможността за получаване на парична компенсация, която по своя характер представлява обезщетение за неизползвана почивка, възниква при прекратяване на правоотношението“, пишат върховните съдии и допълват, че ЗОВСРБ не съдържа изрична уредба по този въпрос, но той е принципно разрешен в общия нормативен акт – Кодекса на труда. Начинът на изчисляването му е посочен в същия текст – компенсацията се заплаща като извънреден труд.

Изводът на Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС е, че вземането възниква с прекратяване на правоотношението и тъй като няма определен ден за изпълнение, то е безсрочно. Работодателят изпада в забава след покана по реда на чл. 84, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите, на практика обикновено с подаването на искова молба в съда. Погасителната давност започва да тече от момента на прекратяване на служебното правоотношение.

(Тълкувателното решение е № 6/2017 г. от 11.02.2022 г. по Тълкувателно дело № 6/2017 г. на Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС).

Най-ново

Единична публикация

Избрани