Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Личният състав при логистиците е окомплектован на 90%

[post-views]
Личният състав при логистиците е окомплектован на 90%

След последния проведен конкурс през януари 2022 г. са назначени 36 войници.

Военната логистика  е комплекс от дейности за планиране и осъществяване на придвижването и поддръжката на Въоръжените сили и като такава осигурява и участва в поддържането и развитието на необходимите отбранителни способности за провеждане на операции по трите мисии на Въоръжените сили. От друга страна, логистиката е важен фактор за изграждане и поддържане на физическия компонент на военната мощ и свързва националната икономика с поддръжката на военните формирования, развърнати в операция. Това каза специално за вестник Българска армия командирът на Командване за логистична поддръжка (КЛП) бригаден генерал Тодор Тодоров.

Той поздрави военнослужещите и цивилните служители с Празника на логистиката – 1-ви март, като им пожела здраве, лично благополучие, сили и енергия за посрещане на предизвикателствата в дейностите по логистичното осигуряване на Въоръжените сили.

Опазването на околната среда при утилизация и унищожаване на различни опасни материали е основен приоритет. На територията на страната тези дейности се извършват в съответствие с действащото национално законодателство, в обекти, отговарящи на изискванията за безопасност, охрана и опазване на околната среда, както и на друга нормативна уредба, регламентираща този вид дейности. До участие в процедурите по разкритите обществени поръчки за утилизация и унищожаване се допускат изпълнители, които отговарят на изискванията, казва бригаден генерал Тодоров в отговор на въпрос от военния вестник.

В МО е създаден и функционира механизъм за освобождаване на Българската армия от излишните боеприпаси, като това се извършва чрез тяхната търговска реализация, утилизация или унищожаване. През 2021 г. от военните формирования на КЛП са изтеглени около 7000 т боеприпаси по сключени договори за покупко-продажба.

„Процесът по освобождаване на БА от излишните боеприпаси чрез тяхната търговска реализация е приоритетен. Практиката обаче показва, че се реализират единствено тези боеприпаси, за които към съответен момент е налице търговски интерес. Процесът „Търговска реализация на излишни боеприпаси” не може в пълна степен да реши проблема с освобождаването от излишните боеприпаси. Бих искал да отбележа, че към настоящия момент в процес на изпълнение е договор за унищожаване на 203 т излишни боеприпаси от „Терем–Холдинг“ ЕАД, както и договор за утилизация на касетъчни боеприпаси. Предстои да бъдат стартирани процедури за сключване на рамкови споразумения за утилизация и унищожаване в следващите 4 години на общо 1335 т излишни боеприпаси“, казва командирът на КЛП.

Подготовката и изпълнението на ежедневните задачи в КЛП и подчинените военни формирования се извършват при спазване на въведените противоепидемични мерки за недопускане на разпространението на COVID-19 сред военнослужещите и цивилните служители.

„Ограниченията, наложени от пандемията, ни принудиха да спазваме дистанция, ограничиха се контактите и събирането в помещения на личен състав, което затрудни изпълнението на задачите, провеждането на колективната подготовка и ежедневната дейност в Командването и подчинените формирования. Военнослужещи и цивилни служители, които са с потвърдена коронавирусна инфекция или контактни лица, се поставяха под карантина, което налагаше своевременно препланиране и преразпределение на задачите към останалия личен състав. Задачите в КЛП се изпълняваха в заповяданите срокове и обеми въпреки ограниченията, наложени от пандемията от COVID-19“, категоричен е бригаден генерал Тодоров.

Окомплектоването с военнослужещи и цивилни служители в щаба на КЛП е близо 90 %, като процентът е същият и за подчинените военни формирования.

КЛП регулярно провежда конкурси за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. След последния проведен конкурс през януари 2022 г. бяха назначени 36 войници.

Новата структура осигурява повече възможности

В периода 2019–2020 г. е извършен преглед на отбраната, в това число и на Системата за логистично осигуряване на Въоръжените сили. Целта е анализиране на съществуващите логистични способности и очертаване на направления за развитие на Системата.

Основният извод, който е изведен, е, че за преодоляване на дефицита от логистични способности на оперативно и тактическо ниво, следва да се формират логистични структури, с които ще се осигурят изграждането и поддържането на необходимите способности на Въоръжените сили за гарантиране на суверенитета и независимостта на страната в национален формат и в рамките на колективната отбрана на НАТО.

В резултат на това от 01.09.2021 г. е изградено Командване за логистична поддръжка с подчинени военни формирования. Нивото на амбиция, което е заложено в Програмата за развитие на отбранителните способности на страната до 2032 г., е Командването да постигне способности за планиране и провеждане на логистична поддръжка на операция с ограничен мащаб и изпълнение на военните ангажименти по поддръжката като страна домакин.

Посоката е към пълни оперативни способности

Предстоящите задачи пред КЛП и предизвикателствата, които стоят пред него, обхващат няколко основни направления. На първо място това е изграждане и постигане на пълни оперативни способности на КЛП в рамките на Плана за развитие на въоръжените сили до 2026 г. Поетите ангажименти по развитието на ефективни логистични способности, свързани с Цели за способности 2021 на НАТО, налагат планирането, поддържането, изграждането и подготовката на декларираните логистични формирования, отговорност на Командването, да се извърши в съответствие с изискванията, заложени в описанията и кодовете за способности на НАТО. Постоянна и важна задача е освобождаването на военните формирования от излишни материални ресурси и войскови райони с отпаднала необходимост, чрез реализирането на които се допълва ограниченият бюджет на МО. Акцент е поставен и върху усъвършенстване на нормативната база в областта на логистиката, свързана с дейността на КЛП.

На последно място, но не и по значение място, е развитието на информационната система „Логистика на БА”, с което се очаква да се подобри управлението на финансовите и материалните ресурси.

Logo_of_Ministry_of_Defense_of_Bulgaria.svg

Венцислав Жеков

Най-ново

Единична публикация

Избрани