Информационен център на Министерство на oтбраната

Полковник проф. д-р Георги Димов: Разширява се изучаването на военната дипломация

Полковник проф. д-р Георги Димов: Разширява се изучаването на военната дипломация

Полковник проф. д-р Георги Димов: Разширява се изучаването на военната дипломация
Полковник проф. д-р Георги Димов
Фото Вилхелм ЙОЦОВ – ВА

„Фокусираме се върху обучението на офицерите с примери от конфликта в Украйна“, твърди деканът на факултет „Национална сигурност и отбрана“ във ВА „Г. С. Раковски“

–       Г-н полковник, какво е новото, което може да бъде отбелязано във Факултет „Национална сигурност и отбрана“?

–       През настоящата академична година във Факултет „Национална сигурност и отбрана“ (ФНСО) се надяваме да постигнем образователните цели с реализирането на обновена учебна програма за офицерите, обучаващи се в магистърската специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“, с нова квалификационна характеристика и нов учебен план. А тази програма влияе и върху останалите учебни програми, предлагани за нашите студенти магистри и бакалаври. Много са новите моменти, които може да се отбележат. Важно е да подчертая новата административна и учебна документация на Стратегическия курс. Наред с актуализиране на темите предлагаме много по-интензивна подготовка. Преди обучението се ограничаваше в рамките на шест часа дневно, сега специализантите се обучават по осем часа на ден за сметка на съкращаване на продължителността на курса в съзвучие с практиката в НАТО. Ние формираме знанията у нашите обучаеми въз основа на реалните събития в средата на сигурност, а тя е променена и продължава да се променя с голяма скорост. Създали сме условия за изучаване на закономерностите във взаимоотношенията на сигурност както в международното пространство, така и в страната. Акцентираме върху ролята на отбраната за развитието на обществото. Отговорни сме за реализирането на 6 магистърски и 1 бакалавърска програма в направления „Национална сигурност“ и „Психология“ със студенти и на повече от 30 курса за следдипломна квалификация със специализанти. Обучаваме и докторанти по 5 докторски програми от акредитираните 10 във Военна академия.

–       Актуализирани ли бяха програмите и по какви критерии беше извършено това?

–       За офицерите следваме държавните изисквания за придобиване на висше образование на ниво „магистър“ по специалност от регулираните професии. Съобразяваме се с указанията по подготовката на началника на отбраната. Отчитаме новите документи, свързани с отбраната и с развитието на Въоръжените сили, като се придържаме към стратегическото ниво на управление в системата за отбрана на страната и към моделите на взаимодействие между институциите и местната власт. Нови ракурси за учебните програми се открояват с повишеното изучаване на военната дипломация и на оперативното изкуство, разкриващи се във войната в Украйна, промените в колективната отбрана и приоритетите на отбранителната политика по модернизацията на Въоръжените ни сили. Предстоят промени в учебните сценарии за провеждане на учения и тренировки и в методиката за определяне на необходимите отбранителни способности. В учебния процес е застъпена новата структура на Въоръжените сили в организационен и функционален аспект – сили за сдържане и сили за отбрана. Има и новости в темите по планиране на отбраната, мениджмънта на ресурсите и съюзното синхронизиране.

–       Какъв е профилът на обучаемите през новата учебна година?

–       Профилът на нашите обучаеми офицери обхваща представители от всички видове Въоръжени сили. Това е така, защото военната стратегия обединява, а не дели по какъвто и да е признак. Тази година имаме трима старши офицера обучаеми от Република Северна Македония. Наличието на чуждестранни обучаеми влияе положително върху комуникациите в учебната група и върху поддържането на високо ниво на стратегическа култура. При нас се обучават и значителен брой студенти в магистърските специалности и в бакалавърската специалност „Сигурност и отбрана“. Намирам това за национално отговорно предвид разпространението на знания за сигурността и отбраната сред цивилното население.

–       Как мотивирате преподавателския състав за работа и научни изследвания?

–       Нашите преподаватели са изключително ангажирани. Наред със своите графици и научни изследвания те изпълняват и много други отговорности в интерес на Министерството на отбраната. Случва се така, че определени теми изискват честа актуализация за изнасяне под формата на лекции или организиране на семинари. Динамиката в сигурността е голяма и откровено разчитаме на отдадеността на преподавателя на професията. Има стимули под формата на участия в проекти, каквито предлага Националната научна програма „Сигурност и отбрана“, стажове в Министерството на отбраната, курсове за повишаване на квалификацията или формите на обмяна на опит в рамките на програма „Еразъм+“. Ръководството на Военната Алма матер прави всичко възможно, за да стимулира академичното израстване. Споменавам го, защото в колектив с военни и цивилни преподаватели на академични длъжности това представлява предизвикателство.

–       Какви научни форуми и конференции в национален и международен формат Ви предстоят и как ще участвате в тях?

–       Във факултет „Национална сигурност и отбрана“ акцент в изучаването е синергията между традиции и съвременност: Как може да се адаптираме към промените и как да усвояваме научния прогрес. В този контекст са много важни научните изследвания. Израстването на академичния състав е в пряка връзка с нашите амбиции. Научната конференция на Военната ни Алма матер, която се организира през април с международно участие, е традиционна форма за публикуване на научните резултати от дейността на нашите преподаватели и обучаеми. Наред с тази академична трибуна за нашите изследователи съществуват множество научни форуми, за които получаваме покани ежемесечно както от университетите в страната, така и от значими международни институции. През настоящата година стартира участието на Военната академия в Националната научна програма „Сигурност и отбрана“. В рамките на програмата са включени повечето преподаватели от факултета за решаването на различни задачи. Резултатите се очаква да бъдат с реален принос за страната и да допринесат за научното израстване на академичния състав.

–       Как преодоляхте последствията от COVID пандемията и какви поуки извадихте от тези няколко тежки години?

Профилът на обучаващите се офицери във ФНСО обхваща представители от всички видове Въоръжени сили
Фото Вилхелм ЙОЦОВ – ВА

–       Стартирахме учебния процес във факултета присъствено. Обучението при нас е организирано с множество дискусии и семинарни занятия. Важен акцент са и практическите ситуационни игри и решаването на казуси. Всички те формират логиката на учебния процес в частта на формиране на компетентности. През последните две години във връзка с  COVID пандемията и потребността от дистанционно общуване срещнахме нови предизвикателства, които намериха своите ефикасни решения и новаторски подходи. Ситуацията очерта значимите компетентности да бъдем гъвкави и адаптивни, да ползваме още по-активно подбрани платформи за обучение в електронна среда и да постигаме заложените цели, на живо във факултета или не. Голяма част от обучаемите откриха позитиви във възможността да учат отдалечено. Значим урок за всички ни бе преосмислянето на ракурса единение и сплотеност в динамичните времена, в които живеем.

–       Какво предстои пред факултета през новата учебна година в близка и в малко по-далечна перспектива?

–       През настоящия месец във факултета се подготвят отчетите за изминалата учебна година. Ще се приемат новите задачи и плановете за развитие на академичния състав. В по-далечна перспектива през 2023 г. ни предстои нов мандат на органите за самоуправление, избор на нов декан и заместник-декан. Това са важни въпроси в развитието на факултета, които предполагат отговорни решения. Очакваме промени в наукометричните показатели, произтичащи от Стратегията за развитие на висшето образование в Република България. Имаме амбицията да подготвим една от магистърските програми за преподаване на английски език. Най-важното е да се фокусираме върху обучението на офицерите с примери от конфликта в Украйна. Факултет „Национална сигурност и отбрана“ отстоява ролята си в развитието на военното образование, международното академично сътрудничество и военнонаучните изследвания.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top