Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Генерал-майор Михаил Попов: Развиваме системите за разузнаване и наблюдение

[post-views]
Генерал-майор Михаил Попов: Развиваме системите за разузнаване и наблюдение

Генерал-майор Михаил Попов: Развиваме системите за разузнаване и наблюдение
Генерал-майор Михаил Попов

По проекта за бойната машина целта ни е договорът да се сключи догодина, казва командирът на Сухопътните войски

– Г-н генерал-майор, как ще обобщите резултатите от завършилото неотдавна учение „Балкан-22”? Какви нови способности придобиха Сухопътните войски (СВ) чрез него?

– С риск да повторя своите думи, които казах по време на заключителния етап на учението „Балкан-22”, ще отбележа, че то премина изключително успешно и постигна поставените цели и задачи. Ние, от Сухопътни войски, отново показахме, че изпълнението на нашите задължения по мисия „Отбрана” е в основния фокус на подготовката на щабовете и формированията от СВ.  Не мога да не споделя своята удовлетвореност от постигнатото по време на учението и ако погледнем нещата в дълбочина, можем да откроим няколко основни момента. Учението предостави добра възможност за отработване на определени оперативни въпроси, свързани с планирането на операцията, командването и управлението, използването на войските и силите, както и изготвянето на разчети, анализи и др. Учението постави част от щабовете на формированията, и по конкретно тези, провеждащи тактически учения с бойни стрелби едновременно с КЩУ в ситуация, където бе необходимо да погледнат нещата от различен ъгъл по отношение на задачите за изпълнение и необходимостта от преформатиране на командната верига.

– Ще станат ли традиция през следващите години подобни мащабни учения с привличането на повече участващи военни формирования?

– Мащабността на едно учение се определя от гледна точка на няколко основни характеристики, а именно: поставените цели и задачи на първо място, типът на учението, нивата на участващите в щабове и ангажирани структури, броят на участниците в учението като личен състав и участващи формирования, привлечените бойна и спомагателна техника, мястото или местата за провеждане на учението и не на последно място – продължителността му. В този ред на мисли планирането, а и самото провеждане на едно такова учение е продължителен процес и налага необходимостта от създаването на стройна организация с ръководство, която да планира, организира и координира различните аспекти и елементи за нуждите на учението между всички ангажирани структури, като се започне от сценария и оперативните въпроси и се премине през реалното осигуряване, транспортирането и извеждането на личен състав и техника, както и осигуряване на необходимите комуникации. Мога да кажа, че съгласно възприетия модел на планиране на учения в СВ и нивото ни на амбиция ние се стремим да планираме и проведем по едно голямо учение на година. В тези учения като основен обучаем са формированията с ранг на бригада/полк, като за целите на тези учения се привличат като участници и други формирования от състава на СВ, които да допълнят оперативната картина в общата схема на учението и да допринесат за изпълнението на неговите цели и по-конкретно за изпълнение на задачите от основните обучаеми. По този начин нашата цел е да обхванем по-голям брой участващи, като маневрените формирования да получат необходимата поддръжка от тези от родовете войски, отработвайки съответно и въпросите за координацията и взаимодействието по отношение на управлението на бойното пространство. Не бих искал да говоря за създаването на „традиция” в провеждането на мащабни учения, а ще отбележа, че ние в Сухопътни войски ще продължим да нарастваме усилията, като развиваме споменатия модел за планиране и провеждане на ученията, използвайки същите като основен модификатор за създаване на необходимите условия за тестване и надграждане на способностите на щабовете и формированията от състава на Сухопътните войски.

– Като цяло – каква беше 2022 г. за Сухопътните войски? В кои направления отбелязахте успехи, а в кои все още срещате трудности и предизвикателства?   

– Ако направим една ретроспекция, ще видим, че по отношение на изпълнението на нашите основни конституционни задължения по поддържане на необходимите способности за изпълнение на мисия „Отбрана”, щабовете и формированията от състава на Сухопътните войски проведоха и предстои да проведат редица учения и подготовки в национален и коалиционен формат. Моята лична оценка е, че нивото на подготовка в СВ е добро и свидетелство за това са резултатите от ученията и оценките на нашите партньори. Не мога да не отбележа големите учения на Сухопътните войски като „Стоманен щит” с 4-ти артилерийски полк, споменатото вече КЩУ с реални действия на местността „Балкан-22”, както и предстоящото след седмица наше участие в международното КЩУ LOYAL LEDA 22 с клетка за отговор на ниво дивизионен щаб и на ниво бригада. По отношение на нашето участие в мероприятия по втората мисия на Въоръжените сили – „Подкрепа на международните мир и сигурност”, продължава участието на военнослужещи и формирования в операциите на ЕС и НАТО, както и носенето на дежурства от определените формирования от Сухопътните войски в колективната система за отбрана на НАТО и ЕС. Не мога да не отбележа и факта, че на основата на формирования от състава на Сухопътните войски първоначално беше изградена бойната група на територията на България, свързана с прилагането на мерките по усилена бдителност и след вземането на политическо решение Сухопътните войски успешно продължават своето участие с офицери и механизирана рота в многонационалната бойна група с рамкова държава Италия. По отношение на задачите по третата мисия „Принос към националната сигурност в мирно време” искам да подчертая, че формированията на Сухопътните войски имаха своя неоспорим принос при оказване на ефективна и своевременна помощ на населението при преодоляване на последствията от бедствия на територията на цялата страна. Ние гасихме пожари, оказвахме помощ в населените места на община Карлово при наводненията, продължаваме да изпълняваме съвместни задачи с екипите на „Гранична полиция” по охрана на държавната граница и извършване на ремонтно-възстановителни дейности по инженерното съоръжение.

Не мога да не спомена и раздвижването по някои от проектите на Сухопътните войски за технологично обновяване на въоръжението и бойната техника. Най-значимото в това отношение е, че успяхме да осъществим проекта за модернизация на основния боен танк на Сухопътните войски – Т-72, а по други, свързани със системите за разузнаване и наблюдение на СВ, бележим развитие. Когато говорим за трудности и предизвикателства пред Сухопътните войски, то те винаги са свързани с познатите ни до болка въпроси, а именно: изпълнение на проектите за технологичното обновяване на въоръжението и техниката  на СВ, поддържането в техническа изправност на наличните въоръжение и техника, което неминуемо е свързано с осигуряването на необходимите резервни части, поддържането на сградния фонд и извършването на текущи ремонти, попълването на некомплекта от незаети длъжности в СВ.

– Какво е кадровото състояние на войските към момента? На какво равнище е некомплектът сред войнишкия състав и какви са тенденциите в това отношение?

– Известен факт е, че през последните години Сухопътните войски изпитват постоянен недостиг от военнослужещи. И докато при офицерските кандидати и сержанти окомплектоването е на високо ниво, то при войниците и офицерите, особено младшите такива, е доста по-ниско, отколкото всеки командир би желал. Въпреки ежегодно провежданите конкурси за войници приемането на военна служба без конкурс на резервисти, изпълнявали срочна служба в доброволния резерв и производството в първо офицерско звание на випускниците на НВУ „Васил Левски”, които започват службата си при нас, некомплектът при младшите офицери и войниците си остава голям.

Некомплектът конкретно сред войнишкия състав е малко под средния за Сухопътни войски. На проведените два конкурса през настоящата година се забелязва спад в броя на кандидатите за военна служба спрямо предходните две т. нар. „ковидни” години. През 2022 г. рязко се увеличи и броят на войниците, които се уволняват по различни причини. Като прибавим към тях и тези, които биват преназначавани на длъжности извън Сухопътните войски, които са в пъти повече от тези, които се назначават от външни структури в наши формирования, то тенденцията очевидно е неблагоприятна.

– Господин генерал-майор, какви са перспективите в близките месеци да стартира проектът за придобиване на бойна машина за пехотата? Какво според Вас трябва да се промени в подхода към проекта, за да започне успешното му изпълнение?

– Проектът не е спрян. Съгласно ръководството за проектно управление той е във фаза „Изпълнение”. Прекратена е процедурата за изпълнение на поръчката на проекта, тъй като предложените цени надвишаваха това, което е заложено като инвестиционен разход. В началото на септември министърът на отбраната утвърди времеви график за реализацията на проекта. В този времеви график подробно са разписани отделните стъпки, през които трябва да се премине, и сроковете за тяхното изпълнение. Относно втората част от въпроса – изпратено е Искане за информация (RFI) до доказани производители на бойни машини на пехотата. Данните от получените отговори ще бъдат анализирани и на основата на анализа ще бъде съставен списък от кандидати, на които в началото на следващата година да бъде изпратено Искане за предложение за изпълнение на проекта. Целта е през 2023 г. да се пристъпи към сключване на договор с избрания изпълнител.

– След като вече се извършва модернизация на танковете Т-72 и автоматите АК-47, какви други въоръжение и бойна техника предстои да бъдат обновени?

– Един от приоритетните инвестиционни проекти за Сухопътните войски е модернизацията на танк Т-72. Реализирането на проекта ще позволи повишаване на бойната ефективност на танковите формирования чрез подобряване на възможностите им за поразяване, маневреността, автономността, защитеността и обмяната на информация. За подобряване на способностите на военнослужещите от СВ за водене на високоинтензивен бой при всякакви климатични условия и по всяко време на денонощието се извършват процедури по проекта за модернизация на автомат АК-47. В Сухопътни войски се изпълнява пакет от инвестиционни проекти за модернизация чрез придобиване на екипировка и снаряжение на високо военнотехническо ниво в съответствие със съвременните изисквания за бойна ефективност и защитеност, съпоставими с аналогичните образци на въоръжение в страните – членки на НАТО.

– Какви инфраструктурни проекти се изпълняват в Сухопътните войски?  

– През изминалия период на 2022 г. са разкрити множество проекти, свързани с реновиране, ремонт и повишаване на енергийната ефективност на сгради във всички военни формирования от Сухопътни войски. Едни от големите проекти са: основен ремонт на сграда № 163 (Ремонтен цех) в Пловдив, проектиране и изграждане на изкуствена алпийска стена в Смолян, ремонт на сграда № 12 (складове и рампа) в Шумен, ремонт на покрива на сграда „Битов корпус” в Смолян, ремонт на покрива на сграда „Битов корпус” в Мокрен, ремонт на външна ограда на 110-и логистичен полк – Пловдив. Всичките на стойност над 900 000 лв. За повишаване на енергийната ефективност бяха изпълнени дейности по подмяна на дограма в обекти. Подменена беше изцяло паровата инсталация във военното формирование в Свобода. Всичките на стойност над 200 000 лв. Извършиха се и голям брой аварийни ремонти за възстановяване на щети на стойност над 250 000 лв. Общата стойност за извършване на ремонти по инфраструктурата надвишава 1 500 000 лв.

– Какви основни прояви на Сухопътните войски планирате през 2023 г.?

– През 2023 г. усилията на Сухопътните войски ще бъдат насочени към поддържане на съществуващите способности за водене на операции при изпълнение на трите мисии на ВС, като приоритетно ще заложим на подготовката по мисия „Отбрана”. През следващата календарна година един от основните ни приоритети ще бъде насочен за провеждането на серия от учения с общи сценарий и замисъл под общото название „Балкан-23”, част от DEFENDER EUROPE 23 през месеците май–юни.

През октомври щабът на Сухопътните войски ще демонстрира способности при участието си в учението на НАТО STEADFAST JUPITER 23 като клетка за отговор на ниво дивизия под ръководството на Многонационалния корпус „Югоизток”. Ще вземем участие и в националното командно-щабно учение „Щит-23” ръководено от началника на отбраната през месеците октомври–ноември. Във военните формирования са планирани и четиринайсет командно-щабни учения, като в осем от тях ще бъдат използвани симулационни системи от НВУК „Чаралица” с цел повишаване и надграждане на подготовката на щабовете.

Планирано е провеждането и на редица тактически учения с бойни стрелби, тактическо-специални учения и полеви лагери с формированията от Сухопътните войски. През следващата година за формированията от Сухопътните войски са планирани 15 учения за оценка на бойните способности и даване на сертификат на отделни формирования за участие в мисии в чужбина и носене на дежурства в страната съгласно „Националния план за сертифициране”.

– Какво ще пожелаете на личния състав на войските за утрешния празник – 19 ноември?

– В този предпразничен ден пожелавам на войниците, сержантите, офицерите и цивилните служители от Сухопътните войски здраве, лични и професионални успехи. Убеден съм, че по-добрите времена за Сухопътни войски все още предстоят.

Logo_of_Ministry_of_Defense_of_Bulgaria.svg

Андрей Рангелов

Най-ново

Единична публикация

Избрани