Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Изменя се Правилникът за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

[post-views]
Министърът на отбраната Атанас Запрянов ще участва в съвместна сесия на Съвета „Външни работи“ в Люксембург

Министерският съвет одобри Постановление за изменение и допълнение в Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с ПМС № 46 от 2010 г.

Измененията целят постигане на определените в Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България до 2032 г. параметри в направление „Хората в отбраната“ и заложените цели в Плана за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026 г. в направление „Образование, наука и обучение“. Промените са и във връзка с констатирани проблемни въпроси при прилагане на част от текстовете на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ППЗОВСРБ), регламентиращи изпълнението на военната служба.

Допълнени са част от разпоредбите на ППЗОВСРБ в съответствие със Закона за развитие на академичния съвет на Република България (ЗРАСРБ) и Закона за висшето образование, чрез създаване на нарочна уредба за реда и условията за заемане на академични длъжности от военнослужещи и цивилни служители в научните организации от системата на Министерството на отбраната.

Адаптирана е нормативната уредба с политиката по управление на човешките ресурси от Програмата за развитие на отбранителните способности на Република България 2032 и Плана за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026 г, както и възможността за обучение на офицерите, придобили професионална квалификация по военно дело, във висшите военни училища в задочна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“.

Създадена е възможност за период от 2 години в Регистрите на вакантните длъжности да се обявяват само вакантни длъжности във военни формирования с висок некомплект и длъжностите на военнослужещите, които навършват пределна възраст по чл. 160, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) в едногодишен период от датата на годишното разместване и не са определени за включване в списъците по чл. 32, т. 2 от ППЗОВСРБ. Това ще допринесе за комплектуване на длъжности от военни формирования с висок некомплект.

Отстранено е противоречие възникващо при прилагане на процедурата по прекратяване на договора за военна служба и освобождаване от военна служба на основание чл. 162, т. 3 от ЗОВСРБ (при настъпила негодност за военна служба или психологична непригодност).

Синхронизирани са процедурите в действащите разпоредби в ППЗОВСРБ, с Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Уредени са допълнителни хипотези за прекратяване на командировката за участие в операции и мисии, извън територията на страната по чл.70, ал. 4 от ППЗОВСРБ. Прецизирани са процедурите за подбор на служители за заемане на длъжности извън територията на страната в задгранични представителства на Република България и в международни организации или в други международни инициативи.

Източник: МС

Най-ново

Единична публикация

Избрани