Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Специализиран курс за капитани и майори за приемане във ВА

[post-views]
Специализиран курс за капитани и майори за приемане във ВА

Нови изисквания влизат в сила от учебната 2025/2026 г.

От есента на миналата година настъпиха промени в Правилника за прилагане на Закона за отбраната и Въоръжените сили. Някои от тях се отнасят пряко до обучението във Военната академия „Г. С. Раковски“. Например за възрастта за приемане на слушателите, при новите условия, офицерите могат да кандидатстват за обучение на оперативно ниво (капитан и майор) до навършване на 48 години.

Подготвя се и нов вариант на наредбата за условията и реда за приемане на слушатели в Академията. Една от промените в нея, казва полковник доц. д-р Димитър Ташков, е свързана с

квалификацията

която трябва да притежават офицерите, за да бъдат допуснати да кандидатстват за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“. Като условие за допускане до кандидатстване по тази специалност, уточнява заместник-началникът на Военната академия по учебната част, е завършването на „Специализиран тактически курс за офицери“. Валидността на полученото при завършване удостоверение ще бъде в рамките на пет години. Този срок е обвързан с периодичността на актуализацията на доктриналните и приложните документи във Въоръжените сили на Република България. Тези изисквания ще влязат в сила от учебната 2025/2026 г. През миналата година е проведен пилотен курс. „В момента анализираме получените резултати, проучваме мнението на участниците в курса, за да се внесат промени в организацията и учебната документация“, посочи полковник Ташков.

Първите специализанти

приключили обучението си в края на ноември 2022 г., „Идеята за създаване на „Специализиран тактически курс за офицери“ възникна, когато пред академичния състав на факултет „Командно-щабен“ беше поставена задачата за разработване на нов, дванайсетмесечен учебен план. По същество курсът трябва да подготви специализантите да изпълняват без затруднения функционалните задължения на младши щабни офицери в щабовете на тактически формирования от видовете въоръжени сили. Решихме, че е необходимо да се създаде продукт, който да даде на нашите обучаеми единно разбиране на военната терминология, да унифицира знанията им в определени области на военната наука, прилагането на стандартите на НАТО, да ги научи да мислят и говорят на един език“, припомня полковник Ташков.

Курсът, който продължава осем учебни седмици, се провежда по шест отделни специализации: „Сухопътни войски“, „Военновъздушни сили“, „Военноморски сили“, „Логистика“, „Комуникационни и информационни системи“ и „Разузнаване, специални операции и електронна война“. Успешното завършване в една от посочените специализации, профилира и специализацията, за която ще кандидатства офицерът. В него могат да се обучават офицери, предвидени за заемане на длъжности, не по-ниско от 18 – длъжностно ниво. Да притежават образователна степен „бакалавър“ по военно дело или да са преминали приравнителен курс при завършване на чуждестранни военни академии или колежи.

„Сигурни сме, че тези офицери, които завършат успешно курса, ще познават и разбират

най-новите аспекти

на характера на съвременните тактически бойни действия“, подчертава заместник-началникът на Академията. Те ще са наясно със задачите на тактиката на маневрените формирования от Сухопътните войски, Специалните, Военновъздушните и Военноморските сили. Ще имат необходимите знания и умения, свързани с основите на използването на тактическите формирования от видовете въоръжени сили, родовете и специалните войски в бойните действия, сраженията и операциите на видовете въоръжени сили. „Тук не става въпрос за съвместни операции. Те са предмет на обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ от професионално направление „Военно дело“, уточнява полковник Ташков.

От не по-малко значение е, че много от бъдещите специализанти ще изучават подробно същността, съдържанието и методите за работа в щаб на формирования от типа батальон, полк, дивизион, ескадрила, група, в различни видове операции и бойни действия по подготовката и воденето на бойните действия в съвременни условия. В рамките на занятията от офицерите се изисква да разбират и прилагат тактиките, техниките и процедурите, свързани с планирането, организирането, воденето и управлението на тактическите бойни действия.

След завършване на курса офицерите ще могат да използват знанията и уменията си на длъжности като началници на отделения в маневрени, разузнавателни, специални, осигуряващи и поддържащи тактически формирования от типа батальон, дивизион, ескадрила и/или група във видовете въоръжени сили. Полковник Ташков е сигурен, че този курс ще е от полза не само на отделните офицери, но и на военните формирования и войските.

Друга промяна

е, че офицерите могат да кандидатстват за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър по специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили” от професионално направление „Военно дело”, ако притежават военно звание „полковник” („капитан I ранг”) и към 31 декември същата година не са по-възрастни от 52 години. Преди това обаче трябва да са завършили „Стратегически курс“, чиято роля е да повиши квалификацията на старшите офицерите и да ги подготви за назначаване на управленски позиции. Обучението в курса е планирано и провеждано изцяло с практико-приложна насоченост.

„В „Стратегическия курс“

редовна форма на обучение, могат да кандидатстват офицери, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „Военно дело“. Те обаче трябва да имат военно звание „полковник“ („капитан I ранг“) или „подполковник“ („капитан II ранг“), в което са престояли не по-малко от две години. Срокът в редовна форма на обучение е 8 учебни седмици, по 36 часа седмично. 8 седмици е и при редовно обучение на английски език, но със заложени 30 часа седмично. По-различно е при дистанционна форма на обучение, където срокът е 5 присъствени седмици, но по 36 часа седмично“, посочва полковник Ташков.

Военната академия вече изпълнява учебната си дейност и провежда квалификационни курсове в съответствие с настъпилите промени. От 3 януари 2023 г. е започнал Стратегическият курс – редовна форма, в променения формат. „Видимо интензитетът на курса е повишен за сметка на продължителността на обучението“, смята заместник-началникът на ВА.

По отношение на Специализирания тактически курс в началото на февруари е планирано съвещание за обсъждане на резултатите и идентифицираните проблеми, които ще изискват решения и корекции, както на учебно-плановата документация, така и на подходите за обучение. „Ще се дискутират периоди, продължителност, форма на обучение, място за провеждане (НВУ „В. Левски“, ВВВУ „Г. Бенковски“, ВВМУ „Н. Вапцаров, Военна академия „Г. С. Раковски). Поканени са и заявителите/потребителите на кадри. „Ще чуем и тяхното мнение, тъй като то е много важно за нас. В крайна сметка всички усилия са насочени към подготовка на високо подготвени кадри за Българската армия“, отбеляза в заключение полковник доц. д-р Ташков. 

Logo_of_Ministry_of_Defense_of_Bulgaria.svg

Спирдон Спирдонов

Най-ново

Единична публикация

Избрани