Информационен център на Министерство на oтбраната

ВВВУ обогати екипа си с един професор и трима доценти

Красимир МИТОВ

Новите кадри ще допринесат за по-висока акредитационна оценка на училището.

Военновъздушната ни Алма Матер – ВВВУ „Г. Бенковски” обяви един нов професор и трима нови доценти в началото на учебната 2023 г. Конкурсите за хабилитирани преподаватели са от изключителна важност за ВВВУ, за да заеме то достойно място в семейството на университетската общност в страната. Развитието на тази програма – споделя доцент д-р Милен Митков – е продиктувано и от необходимостта за сътрудничество на високообразователно ниво с другите университети в страната и чужбина и особено тези, реализиращи специалност „Авиационен мениджмънт”, както и участие в значимия за образованието проект „Еразъм+“.

dav

Всичко това изисква ускорено развитие на докторанти за излъчване на собствени академични кадри. Тези процеси според доцент д-р Митков ще допринесат за получаване на по-висока акредитационна оценка на ВВВУ „Г. Бенковски”, ще се разшири капацитетът на обучение на курсантите и студентите чрез разкриване на нови атрактивни и търсени специализации, реализиране на допълнителни финансови приходи от обучение на чуждестранни студенти.

Началникът на катедра „Тактика, въоръжение и системи за сигурност в отбраната” полковник доцент д.н. инж. Милен Атанасов се яви на конкурс за придобиване на академична длъжност „професор” в областта на висшето образование: „Технически науки”, професионално направление „Транспорт, корабоплаване и авиация”, научна специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати”.

Жури под председателството на доцент д-р инж. Даньо Лалов проведе две заседания и членовете се запознаха с рецензиите и становищата за научната и преподавателската работа на полковник Атанасов. Журито призна приноса му в научните трудове, които са оригинални и значими в областта на експлоатацията, надеждността, управлението и преподаването на авиационното въоръжение. Той е защитил успешно две дисертации със степен „доктор” и „доктор на науките”. Има 81 научни публикации, две монографии,  написани четири учебника, един проект и четири приложни разработки. Със Заповед на министъра на отбраната номер КВ-713 от 23.12.2022 г. полковник доц. д.н. инж. Милен Атанасов е преназначен на академичната длъжност „професор”.

Катедра „Навигационна подготовка и авиационен мениджмънт” увеличи своя научен потенциал с двама доценти. Началникът на катедрата и председател на едно от научните журита полковник професор д-р Николай Ничев сподели: „Лидерството е по-скоро да управляваш хора и екипи, а мениджърството е да управляваш ресурси – човешки, информационни, материални и финансови. Обучението по военно дело е регулирана професия. Освен на тактическо ниво обучението се извършва в единен военен план, който включва военна и гражданска специализация. За „летец-пилот” тя е „Авиационен мениджмънт”. Всяка военна специализация има поддържаща или съпътстваща, паралелно изучаваща се такава. Това е по държавните изисквания. „Авиационният мениджмънт” не е приоритет само на гражданската авиация. Той е характерен и за армията. Нека не се счита, че тя е друга система, по-различна от тази в цивилния живот. Тя е система от държавата и се подчинява на всички закони, които действат в страната, защото законът за въздухоплаването е един.”

За обявените конкурси в област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки”, професионално направление „Администрация и управление” се явиха двама кандидати. За придобиване на академичната длъжност „доцент” по научната специалност „Икономическо, финансово и стратегическо управление в публичния сектор” се яви главен асистент д-р Милен Митков. Роден е през 1980 г. в гр. Никопол. Завършва през 2002 г. Стопанска академия „Д. А. Ценов” гр. Свищов, където последователно придобива образователно квалификационна степен „Магистър” по специалности „Застраховане”, „Банков мениджмънт” и „Стопански и финансов контрол”. През 2022 г. завършва и Академията на МВР – степен „Магистър” по „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и опазване на обществения ред”. През 2014 г. защитава дисертационен труд на тема: „Финанси, парично обращение, кредит и застраховка” и придобива научна образователна степен „доктор”. От 2020 г. е преподавател във ВВВУ „Г. Бенковски” на длъжност „главен асистент” първоначално в Департамент „Природни и хуманитарни науки” а впоследствие – в новооткритата катедра „Навигационна подготовка и авиационен мениджмънт”. Член е на Факултетния съвет на факултет „Авиационен” при ВВВУ. Председател е на Контролния съвет на Съюза на учените в България – клон Плевен. Доктор Милен Митков има 12 години стаж като научен работник, от които 9 в Стопанската академия в Свищов и 3 години във ВВВУ „Г. Бенковски”. Провежда занятия, лекции и упражнения със студенти и курсанти в редовна и задочна форма на обучение по специалности „Авиационен мениджмънт”, „Летец-пилот” и „Логистика на ВВС”.

Главен асистент д-р Филип Филипов защити проучванията си в научна специалност „Психология на труда и инженерна психология” пред научно жури под председателството на доц. д-р инж. Иван Вълков. Доктор Филипов също завършва Стопанската академия в Свищов през 2005 г., специалност „Стопанско управление” с магистърска степен и специалност „Психология” – степен „Магистър” във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, през 2008 г. Докторант е в БАН през 2009 г., а през 2012 г. защитава докторска дисертация по направление „Психология на труда и инженерна психология” на тема: „Стимули и мотиви за труд в организациите”. Заема академични длъжности „асистент” и „главен асистент” в БАН от 2013 г. до 2016 г., където се занимава с научноизследователска работа. Бил е преподавател в Европейския политехнически университет Перник. От 2018 г. е преподавател в НВУ „Васил Левски”, а от 2020 г. е главен асистент в Департамент „Природни и хуманитарни науки” на ВВВУ „Г. Бенковски”, а впоследствие в катедра „Навигационна подготовка и авиационен мениджмънт”. Провежда занятия с курсанти и студенти по дисциплините „Военна педагогика и психология”, „Организационно поведение”, „Мениджмънт на човешките ресурси” и др. Професионалните му интереси са насочени и към извършване на анализи и диагностициране на бизнеспроцеси и структури в организациите.

Главен асистент д-р инж. Стойко Стойков е преподавател в катедра „Тактика, въоръжение и системи за сигурност в отбраната” след възстановяването на ВВВУ. Той е завършил Технически университет София по специалността „Машинен инженер”, а магистратура в Стопанската академия в Свищов и НВУ „Васил Левски” по специалност „Авиационен мениджмънт”. От 2013 г. е асистент в НВУ „Васил Левски”, където защитава дисертация на тема: „Авиационно въоръжение” през 2016 г. и придобива образователна научна степен „доктор”. Провежда занятия и упражнения с курсанти и студенти по дисциплините в сферата на авиационното въоръжение, авиационни прицелни системи и точност на бомбопускане.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top