Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

От днес НВИМ е с нов правилник

[post-views]
От днес НВИМ е с нов правилник

Военната културната институция все повече се доближава до широката общественост.

От днес Националният военноисторически музей (НВИМ) е с нов правилник за устройството и дейността си. Документът е публикуван в Държавен вестник. Целта му е оптимизация на организационната структура на Музея и функционалните характеристики на структурните му звена. Това става  чрез прецизиране на функциите, но в рамките на утвърдената щатна численост и бюджет. Създава се още една длъжност „заместник – директор“, който да подпомага директора на музея при осъществяване на неговите правомощия, както и укрепване на административния капацитет.

Основно са преразгледани функциите на звената, като са систематизирани с оглед на по-голяма ефективност и по-добре дефинирани, а новата им регламентация съответства на функционалната компетентност на директора на музея с цел оптимизиране на дейностите и укрепване капацитета на служителите. Дава се приоритет на функции и дейности, насочени към активна работа с разнопрофилната публика на музея, към ангажираност с важните теми на обществото, към осигуряване на широк достъп до колекциите и експозициите на музея, които изграждат външния облик на институцията. Във връзка с това се прецизират функциите на съответните дирекции и се променят техните наименования, а именно на „Работа с публики, връзки с обществеността и маркетинг“ и  „Международна и проектна дейност, прилагане на информационни технологии“. Преразгледани и детайлизирани са функциите и отговорностите на териториалните структури – филиали на НВИМ, съобразно техния статут на звена към музея и функционалната им зависимост от него.

Музеят е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на отбраната. Той се ръководи методически от Министерството на културата, а в научноизследователската си дейност – от Българската академия на науките, е записано в правилника. Директорът на музея се назначава от министъра на отбраната за срок от пет години след провеждането на конкурс по реда и условията на Закона за културното наследство и Кодекса на труда.

Logo_of_Ministry_of_Defense_of_Bulgaria.svg

Спирдон Спирдонов

Най-ново

Единична публикация

Избрани