Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Полковник Бисер Богданов: Не извършваме мобилизация на населението

[post-views]
Полковник Бисер Богданов: Не извършваме мобилизация на населението

Изпълняваме ежедневните си задължения, казва ВрИД началникът на Централното военно окръжие (ЦВО).

Г-н полковник, извършвате ли мобилизация на населението?

– ЦВО и военните окръжия не извършват мобилизация. Мобилизацията е процес за преминаване на въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България от мирновременна към военновременна организация и дейност. Мобилизация може да бъде извършена при внезапно въоръжено нападение или нахлуване на чужди войски на територията на страната, обявяване на положение на война или военно положение, или при възникнала заплаха от въоръжено нападение или война. Положение на война и военно положение се обявяват с решение на Народното събрание или с указ на президента на републиката по установения в Конституцията ред и се оповестяват по всички средства за масово осведомяване. ЦВО и подчинените военни окръжия в страната изпълняват ежедневните си задължения по водене на военния отчет и комплектуване на военновременните формирования на въоръжените сили и структурите от системата за национална сигурност на Република България с ресурси от резерва (запасни и техника запас) за военно време.  През 2022 г. и първите месеци на 2023 г. сме връчили толкова повиквателни заповеди, колкото и в годините назад от създаването на ЦВО през 2011 г.

Създавате ли необходимата организация за новия прием за срочна служба в доброволния резерв?

– Със заповед на министъра на отбраната от март тази година са обявени 250 длъжности за изпълнение на срочна служба в доброволния резерв. ЦВО създаде необходимата организация за запознаване на обществеността. Информация за срочната служба се предоставя на гражданите при посещение във военните окръжия чрез националния телефон 0700 20 407, на интернет сайта на ЦВО, както и чрез социалните мрежи.Запознаваме гражданите с обявените длъжности, изискванията за тяхното заемане, необходимите документи и срока за кандидатстване, който приключва на 28 април. След изтичането на този срок военните окръжия ще разгледат постъпилите документи и ще допуснат до подбор кандидатите, които отговарят на изискванията. Подборът ще се извърши от военните окръжия първа степен, а окончателното класиране по бал – от комисия в ЦВО. Класираните кандидати ще преминат прегледи за психологична пригодност и медицинска годност. След това ще бъдат издадени предписания за явяване за сключване на договор за изпълнение на срочна служба в доброволния резерв.

Minolta DSC

Това не е първият прием за срочна служба в доброволния резерв. Какъв е анализът Ви?

– Правната възможност за изпълнение на срочна служба в доброволния резерв беше въведена през декември 2020 г. с изменение и допълнение на ЗРВСРБ. Условията и редът за преминаване на срочната служба бяха определени с промените в Правилника за прилагане на закона, които станаха факт през март 2021 г.  През септември 2021 г. беше отдадена първата заповед за набиране на кандидати за изпълнение на срочна служба в доброволния резерв. МО, ЦВО и НВУ „В. Левски“ създадоха необходимата организация за привличане и подбор на кандидатите, за тяхната подготовка, настаняване, материално и вещево осигуряване.През юни 2022 г. излезе втората министерска заповед.През двата периода резервистите преминаха начална и специална военна подготовка и изпълниха задачи в състава на военни формирования.МО и ЦВО изготвиха задълбочени анализи. Направени бяха изводи и предприети стъпки за оптимизация на процеса и улесняване на гражданите.

– Какво коригирахте?

– През първия период на срочната служба установяването на психологическата пригодност на кандидатите се извършваше само от психолозите от Лабораторията за психично здраве и превенция към ВМА–София. През втория период се включиха и психолози от видовете въоръжени сили/структури, като извършваха това във военните окръжия във Варна, Плевен, Пловдив и Сливен. Това спести транспортни разходи на част от кандидатите и позволи повече граждани да бъдат изследвани в рамките на ден. През втория период на срочната служба първо се провеждаха психологичните изследвания на кандидатите, а след това медицинските, което спести финансов ресурс на ВМА и нейните филиали в страната. През тази година ще бъде приложен същият подход. Друга разлика е, че през 2023 г. срокът за подаване на документи е удължен и са обявени повече длъжности, което предоставя на гражданите по-големи възможности за избор на място за изпълнение на срочната служба.

– Какви са наблюденията Ви за нагласите на кандидатите? Защо решават да се възползват от тази възможност, която им дава законът?

– Гражданите решават да се възползват от възможността да изпълняват срочна служба в доброволния резерв, водени от чувствата си за дълг и родолюбие. Получават възможност да се докоснат до воинските порядки и да вземат решение дали да изберат армията като поле за дълготрайна професионална реализация. Разбира се, има и кандидати, които вече са направили този избор.За времето на изпълнение на срочната служба резервистите са със статус на военнослужещи, получават месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и присвоеното военно звание, имат осигурено настаняване и изхранване.След изпълнението на срочната служба резервистите могат да бъдат приети на военна служба или на служба в доброволния резерв без провеждане на конкурс, ако отговарят на изискванията. Освен това те имат предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация, в т. ч. в органите и структурите в системата за защита на националната сигурност, при постигнати равни крайни резултати с други кандидати от проведената процедура.

– Каква е реализацията им в интерес на армията?

– През 2022 и 2023 г. над 80% от завършилите трите етапа на срочна служба в доброволния резерв бяха приети на военна служба. Други сключиха договори за служба в доброволния резерв. Това няма как да не ни удовлетворява, тъй като по този начин попълваме въоръжените сили и резерва с подготвени кадри, преминали начална и специална военна подготовка. Освен това резервистите, изпълнили срочната служба, както и тези с прекратен договор, след първия или втория етап се завеждат на военен отчет в запаса.

– Кое е новото в проекта на Наредба за условията и реда за организиране, провеждане и осигуряване на обучението на българските граждани за защита на Отечеството във връзка с подготовката на учениците от 10. и 11. клас?

– Сега действащата наредба е от 2013 г., т.е. преди изменението на ЗРВСРБ през 2020 г. Вече има разработен проект на нова Наредба за условията и реда за организиране, провеждане и осигуряване на обучението на българските граждани за защита на Отечеството.В него се предвижда обучението на българските граждани за усвояване на знания и придобиване на умения, свързани със защитата на Родината, действията за оцеляване при кризи от военен характер и за мисиите и задачите на въоръжените сили, да се провежда в двата етапа за придобиване на средно образование, т.е. в 10. и 11. клас, а не в 9. и 10. клас, както беше досега.Регламентира се детайлно и процедурата по кандидатстване и обучение на български граждани, отговарящи на условията на чл. 57 от ЗРВСРБ за придобиване на квалификация „Офицер от резерва“. Определени са условията и редът за кандидатстване и обучение. Предвижда се наредбата да влезе в сила от учебната 2023/2024 г., тъй като е необходимо време за запознаване на заинтересованите лица с новия правен регламент.

– Колко време ще продължава обучението на офицерите от резерва по тази наредба?

  • Предвижда се обучението да бъде с продължителност до хиляда учебни часа в рамките на до две учебни години и да включва провеждане на базова военна подготовка (начална военна подготовка и курс по оцеляване), обща военна подготовка, специална военна подготовка, полагане на не по-малко от четири семестриални изпита и защита на курсов проект.Завършилите граждани ще полагат военна клетва, ще им се присвоява първо офицерско звание по резерва и ще се зачисляват в запаса.
Logo_of_Ministry_of_Defense_of_Bulgaria.svg

Спирдон Спирдонов

Най-ново

Единична публикация

Избрани