Информационен център на Министерство на oтбраната

МО разработи нова наредба за материално подпомагане

МО разработи нова наредба за материално подпомагане

По препоръки, посочени в доклад на Инспектората на Министерството на отбраната, е подготвен проект на нова наредба за условията и реда за подпомагане с парични средства на различни категории лица.

От него става ясно, че право на подпомагане с парични средства имат изпадналите в тежко материално положение

– военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;

– цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;

– български граждани – военнослужещи в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея;

– курсанти, обучавани за нуждите на Министерството на отбраната;

– пенсионирани военнослужещи;

– ветерани от войните;

– военноинвалиди и военнопострадали;

– български граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната.

Дейността по подпомагането с парични средства в Министерството на отбраната се осъществява от Комисия по материално подпомагане. На тези лица, които отговарят на изискванията в наредбата може да се отпуска еднократна парична помощ веднъж годишно за задоволяване на епизодични или сезонни потребности, както и за посрещане на разходи при болест, смърт, злополука, при стихийни бедствия и аварии, довели до загуба на имущество, и др. Размерът на помощта не може да надвишава 2500 лв. При доказана нужда комисията може да вземе решение за отпускане на помощта над посочения размер само след писмено разрешение на министъра на отбраната или оправомощено от него лице. Тези, които имат предварително разрешение за трансгранично здравно обслужване, могат да получат еднократна парична помощ за медицински услуги, пътни разноски, застраховка “Злополука” и лични нужди.

 Паричните помощи се отпускат въз основа на заявление-декларация по образец, подадена от нуждаещото се лице лично, чрез законен представител или пълнолетен член на семейството до комисията, но не по-късно от 15 ноември на съответната година.

Подробности ТУК

Източник: otbrana.com/

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Архив

Scroll to Top