Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Бригаден генерал Митко Григоров: Основен приоритет е модернизацията на инфраструктурата

[post-views]

Насоките в бъдещата работата ще се определят и от разработвания от Логистичния комитет на НАТО „План за действие в областта на логистиката”, казва директорът на Дирекция „Логистика“ в МО

Бригаден генерал Митко Григоров: Основен приоритет е модернизацията на инфраструктурата
Бригаден генерал Митко Григоров: Основен приоритет е модернизацията на инфраструктурата

–        Г-н бригаден генерал, какво е мястото на логистиката в армията?

–        Преди двадесет и три години със заповед на министъра на отбраната 1-ви март е обявен за Ден за органите по материално-техническото осигуряване – т. е. днешните „логистици”.

Позволете ми първо да поздравя всички логистици с професионалния празник! Да пожелая на всички тях и на близките им крепко здраве, семейно щастие, благополучие, сили и енергия за посрещане на новите предизвикателства и постигане на по-нататъшни успехи в благородната ни дейност по логистичното осигуряване на въоръжените ни сили.

Логистиката заема ключова роля в способностите на Въоръжените сили предвид динамиката и разширяването на обхвата и спецификата на рисковете и заплахите.

В днешно време не можем да говорим за боеготовност и боеспособност на Въоръжените сили без гъвкава и адекватна на съвременните изисквания логистика, интегрирана и ориентирана към нуждите на потребителите.

Досегашният ни опит ни научи, че в съвременни условия може да се постигнат успехи в логистичното осигуряване само при постоянно взаимодействие и единение между всички логистични структури на въоръжените сили.

Логистичната система на БА подлежи на непрекъсната оценка и усъвършенстване, за да осигурява условия за изграждане на такива способности, които да дават възможности за автономна и продължителна поддръжка на формированията в операциите, провеждани и по трите мисии на въоръжените сили. 

–        Какъв беше акцентът и новостите по линия на дейностите, свързани с поддръжката от страната домакин на сили на НАТО през изминалата година?

–        През изминалата година дейностите по поддръжката от страната домакин бяха повлияни основно от промените в средата за сигурност и в отбранителното планиране на НАТО. Основните усилия бяха насочени към поддръжката на сили, развърнати на територията на страната в контекста на усилените мерки за бдителност на НАТО, както и на преминаващите и пребиваващи съюзнически сили за участие в учения и операции. Като критичен елемент на логистичната система се очертава осигуряването на инфраструктура за настаняване на сили на Алианса на територията на страната, както и наличието на формирования, които да я поддържат и обслужват.

Друг акцент по изпълнението на плановете на НАТО е военната мобилност, която е един от най-важните ни приоритети. Щабът на отбраната работи във взаимодействие със съответните национални органи за изграждане и развитие на транспортната инфраструктура в страната в съответствие с военните приоритети, произтичащи от плановете на НАТО и с изискванията за военна мобилност.

–        Как предизвикателствата на средата за сигурност ще се отразят на предстоящата работа по оказване на поддръжка от страната домакин (ПСД)?

–        Основните предизвикателства през настоящата, а вероятно и през следващите години, ще са свързани с адаптирането на нормативната база, регламентираща ПСД. Проектът на съюзна концепция за ПСД, предвижда ПСД като основен метод за поддръжка на силите при изпълнението на плановете на НАТО. Изискванията, на които ПСД трябва да отговаря, са адаптирани според ролята на страните в тези планове.

Приоритет, но и сериозно предизвикателство в сферата на ПСД, остават дейностите по изграждане и/или модернизиране на необходимата инфраструктура, способстваща за изпълнението на плановете на НАТО, както и осигуряването и окомплектоването на формирования за нейната поддръжка и обслужване – изграждането на територията на страната на елементите от така наречената Мрежа за усилване и поддръжка.

Насоките в бъдещата ни работата ще се определят и от приоритетите в разработвания от Логистичния комитет на НАТО „План за действие в областта на логистиката”, чиято основна цел е създаване на необходимите условия за гарантиране изпълнимостта на плановете на НАТО чрез тяхното ресурсно осигуряване.

         Празникът на логистиката бе отбелязан тържествено вчера с награждаване на отличили се военнослужещи и цивилни служители, концерт и кулинарна изложба. На снимката – заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Цанко Стойков поздравява директора на дирекция „Логистика” бригаден генерал Митко Григоров
Фото Красимир Тодоров

–        Какви основни дейности по ресурсното осигуряване на Въоръжените сили предстоят през тази годината?

–        През миналата година в изпълнение на решение на Министерския съвет за определяне наличието на основен интерес, свързан със сигурността на страната, бяха сключени договори за доставка на боеприпаси по заявки с български производители.

На следващо място в изпълнение на решение на Народното събрание с дружеството „ВМЗ” ЕАД беше сключен договор за обновяване на боеприпаси от ведомствените военновременни запаси на МО.

Също така успешно приключи изпълнението на сключения между Агенцията на НАТО за поддръжка и придобиване (NSPA) и италианското дружество „ESPLODENTI SABINO” договор за унищожаването на касетъчните боеприпаси на БА за общо 872 тона.

България е член на Агенцията на НАТО за поддръжка и придобиване (NSPA) и през изминалата година по предложение на Дирекция „Логистика“ в МО бяха направени изменения на Закона за обществените поръчки  с цел създаване на условия за използване в пълна степен на възможностите на NSPA за осигуряване на Българската армия с необходимите й материални ресурси, ремонт и поддръжка на техниката и въоръжението. Един от първите положителни резултати от тези дългогодишни усилия на дирекцията е стартирането през месец декември на процес по доставката на стрелкови боеприпаси по стандартите на НАТО.

С цел улеснение и съкращаване на административните процедури, за осигуряване с полагащото се униформено облекло на випускниците-курсанти на военните училища, е предвидено те да се осигуряват на зонален принцип, директно чрез разкритите военни магазини от състава на Командването за логистична поддръжка. Искам да отбележа, че тези военни магазини вече осигуряват и кадровия състав на висшите военни училища.

Предприети бяха и действия по подобряване осигуряването на военнослужещите с полагащата им се безплатна храна и напитки. От една страна, беше извършена своевременна актуализация на паричните стойности на приложенията от Наредба № Н-5/02.04.2015 г., регламентираща храненето, което даде възможност за осигуряване на по-разнообразен асортимент от доставяните хранителни продукти и напитки. От друга страна, беше сключен договор с „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД за доставка на хранителни продукти и напитки, което ще даде възможност както за своевременното осигуряване на военнослужещите с полагащата им се безплатна храна и напитки, така и за формиране на необходимите запаси от хранителни продукти в обем, позволяващ тяхното навременно опресняване.

Предстоят логистични задачи по осигуряване на подготовката и изпълнението на ежедневните дейности от военните формирования в Българската армия с необходимите горива, масла и специални течности.

Друга съществена дейност, която ще продължи да се извършва е изпълнението на договора за унищожаване на излишните за БА специални горива чрез фирма изпълнител.

–        Какви са целите за развитие днес и необходимостта от придобиване на нови способности?

–        Един от основните приоритети през годината е реализирането на четирите проекта в управление на Дирекция „Логистика”, а именно „Придобиване на автобуси за формированията  от Въоръжените сили”, „Развитие на способности за медицинска евакуация”, „Придобиване на лек/товарен автомобил с повишена проходимост до 3,5 т., с двойна кабина, тип пикап” и „Развитие на способности за транспортно осигуряване на БА.”.

Заради динамиката в международната обстановка и ситуацията на източния фланг на НАТО възниква необходимостта от изграждане на нови съдови вместимости за съхранение на горива и модернизиране на съоръженията в складовите бази за съхранение на гориво-смазочни материали и специални течности и в авиобазите от състава на Военновъздушните сили, с цел повишаване на способностите за съхранение на горива и тяхната употреба при многонационални учения и операции на НАТО и ЕС.

Друг основен приоритет през годината ще бъде обновяването на палатъчния фонд на военните формирования и подобряване на способностите им за настаняване на личния състав при полеви занятия. Основна цел през годината ще бъде осигуряването на формированията с нови палатки, съвременни образци, с олекотена конструкция, комплектовани с климатични системи и компресори за бързото им развръщане.

–        Успява ли армията да се освобождава от излишните ѝ движими вещи и в каква степен?

–        Освобождаването от излишните за МО и юридическите лица от Българската армия движими вещи се извършва от комисионера „Снабдяване и търговия-МО” ЕООД, на базата на сключени договори за продажба. Процесът на освобождаване от излишните движими вещи е динамичен, като търговската им реализация е в пряка зависимост с пазарния механизъм на търсене и предлагане на стока, която потребителите желаят и могат да закупят на цена, формирана към определен период от време.

През настоящата година се запазват задоволителни темпове по освобождаването от излишни движими вещи. В резултат от предприетите и извършени дейности, към настоящия момент за търговска реализация на излишните движими вещи, може да се каже, че за миналата година са сключени над 50 комисионни договори и допълнителни споразумения към тях, на обща стойност над 25 млн. лв. без ДДС, като постъпилите средства от продажби са в размер на приблизително 15 млн. лева без ДДС. Също така около 30% на годишна база е намалял броят на излишните движими вещи, съхранявани от „Снабдяване и търговия-МО” ЕООД, и с толкова от обявените за излишни и съхранявани във военните формирования от БА продукти, свързани с отбраната, са продадени. Приблизително 66 % от обявените за излишни и съхранявани във военните формирования от БА оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия също са продадени.

Новото, което се въвежда след приетите промени през миналата година в Закона за отбраната и въоръжените сили е че се търгуваха директно с излишните движими вещи от местата им на съхранение във военните формирования. По този начин се постига икономия на време и финансови средства за транспортиране и сдаване от БА на „Снабдяване и търговия-МО” ЕООД.

Би било добре тези финансови средства да остават в разходната част на бюджета на МО, а не да бъдат връщани отново в държавният бюджет.

Уеднаквяват цветовете на полевите облекла

„През настоящата година предстои уеднаквяване на цветовете на полевите облекла за всички видове въоръжени сили, като съм уверен, че Командването за логистична поддръжка ще предостави в срок новите униформи на военнослужещите от състава на ВВС и ВМС“, посочи бригаден генерал Григоров.

От началото на годината беше увеличен и размерът на лимита за униформени облекла при участие в задгранични мисии с 230 лева, което дава възможност на военнослужещите, участващи в мисия, да си закупят допълнително вещево имущество по техен избор.

„Бих отбелязал, че ще бъдат въведени нови номенклатури униформени облекла за военнослужещите от ВМС и спортно имущество за военнослужещите от Въоръжените сили, които ще могат да се закупуват от военните магазини. Освен това, летателният и техническият състав от ВВС ще имат възможност да си закупуват и летателните обувки от военните магазини.   Ще бъдат увеличени и полагащите се количества от камуфлажно облекло за новоназначените военнослужещи, което ще повиши атрактивността на военната служба“, каза още директорът на Дирекция „Логистика“.

Предстои придобиване на автомобилна техника

„Важно направление в нашата дейност е реализирането на започналите проектите, които са в управление на дирекция „Логистика” за придобиване на различна автомобилна техника за нуждите на формированията от Въоръжените сили.

Също така важно направление е разработването на нови проекти за придобиване на способности в областта на приготвянето на храна и предоставяне на банно-перални услуги в полеви условия, а също и продължаването на процеса за придобиване на палатки от модулен тип и подобряване процеса по осигуряване на военнослужещите с полагащото им се униформено облекло. Към настоящия момент е в ход проект за изменение и допълнение на Наредба Н-9. С внесените предложения се определя нов състав на полагащото се тактическо оборудване за всички военнослужещи от БА, с което се доближаваме до нивото на екипировка на съюзните армии“, подчерта бригаден генерал Григоров.

„Едно от новите направления в нашата работа е създаването на оптимална организация за използване на граждански и военни ресурси, осъществяване на координация между държавните органи при оказване на поддръжка от България, като страна домакин на сили на НАТО при провеждане на учения и операции на територията на страната.

И не на последно място, ще продължи освобождаването на военните формирования от излишни материални ресурси и войскови райони с отпаднала необходимост“, допълни директорът на Дирекция „Логистика“.

Фото Красимир ТОДОРОВ

Logo_of_Ministry_of_Defense_of_Bulgaria.svg

Венцислав Жеков

Избрани