Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Правителството се разпореди с имоти

[post-views]
Правителството се разпореди с имоти

С решение на Министерския съвет се отчуждават имоти – частна собственост, необходими за изграждане на нов пътен надлез спирка Верила по проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“. Имотите се намират в село Лозен, Столична община, и село Равно поле, община Елин Пелин, Софийска област. Средствата за обезщетяване на собствениците са предвидени по линия на Механизма за свързване на Европа /МСЕ/-Сектор „Транспорт“ от споразумение № INEA/CEF/TRAN/[M2014]/l048809, сключено между Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и Изпълнителна агенция за иновации и мрежи. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

По решение на правителството имот в гр. Бургас, който е частна държавна собственост, става публична държавна собственост. Той представлява самостоятелен обект на първия етаж в бл. 44 в ж. к. „Славейков“. Обектът е в управление на Областната дирекция на МВР в Бургас за изпълнение на функционалните й задължения и е придобил качеството на имот – публична държавна собственост.

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне на имот-публична държавна собственост за управление на Министерството на отбраната за нуждите на Сухопътни войски. Предмет на акта на Министерския съвет е поземлен имот, намиращ се в област Благоевград. Имотът е необходим за изпълнение на функции и задачи, свързани с отбраната на Република България.

Министерският съвет прие решение за отнемане на земеделски земи от   Министерството на отбраната и включването им в Държавния поземлен фонд.

Предмет на акта на Министерския съвет са два поземлени имота. Намиращи се в област Софийска, община Божурище, е. Гурмазово. Имотите са с трайно предназначение на територията: земеделска. За тях е отпаднала необходимостта, свързана с отбраната и сигурността на страната, поради което е приетото Решение на Министерския съвет тези земеделски земи се включват в Държавния поземлен фонд.

Правителството предостави безвъзмездно на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) управлението на 7 имота – публична държавна собственост. Имотите са разположени на територията на с. Алдомировци и гр. Сливница, община Сливница, Софийска област. Това ще позволи реализацията на национален обект „Модернизация на железопътна линия София – Драгоман – сръбска граница: жп участък Волуяк – Драгоман“.

Правителството промени статута на части от имоти, представляващи техническа сграда в с. Оризово и сграда релейна осигурителна инсталация в гр. Българово, като ги обяви за частна държавна собственост. Те ще бъдат премахнати от активите на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ поради лошото им техническо състояние. По време на реализацията на проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас“ сградите ще бъдат премахнати, а системите за сигнализация и телекомуникации, намиращи се в тях, ще бъдат преместени в други.

Кабинетът промени статута на части от имоти, представляващи техническа сграда в с. Оризово и сграда релейна осигурителна инсталация в гр. Българово, като ги обяви за частна държавна собственост. Те ще бъдат премахнати от активите на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ поради лошото им техническо състояние. По време на реализацията на проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас“ сградите ще бъдат премахнати, а системите за сигнализация и телекомуникации, намиращи се в тях, ще бъдат преместени в други.

Министерският съвет предоставя безвъзмездно за управление на „Дунав мост Видин – Калафат“ АД мостово инспектиращо съоръжение – подвижна работна платформа. Съоръжението, което е публична държавна собственост, ще бъде използвано от дружеството при извършване на дейностите по експлоатация и поддръжка на комбинирания мост между Видин и Калафат.

Източник: МС

Най-ново

Единична публикация

Избрани