Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Защита на подаващите сигнали
по ЗЗЛПСПОИН

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ В ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

1. Лица, на които се предоставя защитата по ЗЗЛПСПОИН

Имате възможност да подадете сигнал за нарушение чрез канала за вътрешно подаване на сигнали в Информационен център на Министерството на отбраната, ако сте сигнализиращо лице по смисъла на чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, а именно физическо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в качеството му на:

Имайте предвид, че защита по закона се предоставя и на лицата, които подпомагат сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнала, лицата, които са свързани със сигнализиращото лице и могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането, както и юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

ВажноАко не сте сред посочените лица, също имате възможност да подадете сигнал за нарушение, който ще бъде разгледан по общите правила на Административно процесуалния кодекс в Информационен център на Министерството на отбраната.

2. Предметни области на сигналите за нарушения по ЗЗЛПСПОИН

Сигналите за нарушения, подавани по реда на ЗЗЛПСПОИН, трябва да се отнасят до една или повече от следните области, свързани с дейността на Информационен център на Министерството на отбраната:

Списък с актовете на Европейския съюз, които се отнасят до сигналите за нарушения по ЗЗЛПСПОИН, се съдържа в приложение към чл. 3, ал. 1 и 3 от него. Ако считате, че в дейността на Информационен център на Министерството на отбраната са допуснати нарушения на тези актове и сте в кръга на сигнализиращите лица по ЗЗЛПСПОИН, имате право да подадете сигнал чрез канала за вътрешно подаване.

3. Как да подадете сигнал чрез канала за вътрешно подаване в Министерството на отбраната

Информационен център на Министерството на отбраната осигурява подаването на сигнали по ЗЗЛПСПОИН писмено, включително чрез електронна поща, или устно.

За подаване на писмен сигнал може да използвате образеца на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН, като попълните само Част I – V включително, положите саморъчен подпис и депозирате или изпратите по пощата попълнения формуляр на адрес:

 гр. София, п.к. 1000, ул. „Г.С.Раковски“ № 106, „ЛИЧНО! СИГНАЛ ПО ЗЗЛПСПОИН“.

В срок от 7 дни след получаването на сигнала служител, отговарящ за разглеждането му, ще потвърди получаването и ще Ви предостави информация за регистриране на сигнала и неговия уникален идентификационен номер и дата. Всяка следваща информация или комуникация във връзка със сигнала се прилага към този уникален идентификационен номер.

За подаване на сигнал чрез електронна поща може да използвате образеца на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН, като попълните само Част I – V включително, може да го подпишете с квалифициран електронен подпис (КЕП) и изпратите на адрес: signal@armymedia.bg. В срок от 7 дни след получаването на сигнала служителя, отговарящ за разглеждането му, ще потвърди получаването и ще Ви предостави информация за регистриране на сигнала и неговия уникален идентификационен номер и дата. Всяка следваща информация или комуникация във връзка със сигнала се прилага към този уникален идентификационен номер.

Устно подаване на сигнал става след предварителна уговорка със служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали. Комуникацията може да бъде посредством електронна поща (signal@armymedia.bg ) или телефон (+359 02 9531207). 

Устен сигнал може да се подаде и на телефон (+359 02 9531207) на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали

Моля имайте предвид, че:

ИНФОРМАЦИЯ

Администратор на личните данни

  • Информация относно Администратора на лични данни
  • Наименование: Информационен център на Министерство на отбраната
  • Данни за кореспонденция: гр. София, п.к. 1000, ул. „Г.С.Раковски“ № 106
  • Телефон: (+359 02 9531207)
  • Web site: https://armymedia.bg/

Цели на обработване на личните данни в сигналите за нарушения

Личните данни се обработват за целите на осигуряването на защитата на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актовете на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите им задължения или в друг работен контекст по смисъла на ЗЗЛПСПОИН, както и за изпълнение на съответните законови задължения.

Правно основание за обработване на личните данни

Личните Ви данни се обработват на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) във връзка със задълженията, които произтичат от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Личните данни не се предават в трета държава или международна организация. Ако възникне правно задължение за предаване на данните, Информационен център на Министерството на отбраната ще информира сигнализиращите лица преди предаването и ще представи приложимите за конкретния случай мерки, които гарантират адекватността на защитата на личните данни.

Достъп до личните данни, съдържащи се в сигналите за нарушения, имат единствено служителите, отговарящи за разглеждането на сигналите, определени със заповед на Информационен център на Министъра на отбраната. Разкриването на самоличността на лицата и на информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения, се допуска само при условията на чл. 31 от ЗЗЛПСПОИН, а именно:

Получатели на личните данни

Срок за съхранение на личните данни

Личните данни се съхраняват в срок от 5 години.

Значение на предоставените лични данни

Предоставянето на личните Ви данни за целите на подаване на сигнали за нарушение е задължително изискване, а непредоставянето на данните и подаването на анонимни сигнали е пречка да се образува производство по сигнала, в съответствие с чл. 9, т. 1 от ЗЗЛПСПОИН.

Права на субектите на данни

При обработване на личните Ви данни разполагате с правата по Регламент (ЕС) 2016/679, които може да упражните по реда, посочен в общата ни информация за защита на личните данни. С тази информация може да се запознаете тук (връзка с рубриката защита на личните данни).В допълнение към посочените в Регламент (ЕС) 2016/679 права имате и следните права по ЗЗЛПСПОИН:

Данни за контакт за външно подаване на сигнали:

Комисията за защита на личните данни

  • писмено: по имейл whistleblowing@cpdp.bg;
  • устно: на място в КЗЛД, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, София 1592.