Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Р Е Ш Е Н И Е НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 03.10.2018 г. № 120 гр. София

[post-views]
Р Е Ш Е Н И Е  НА МИНИСТЪРА  НА ОТБРАНАТА  НА РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 03.10.2018 г.  № 120   гр. София

СЪДЪРЖАНИЕ:    
Относно откриване на процедура по продажба на жилища от жилищния фонд на Министерство на отбраната по реда на Наредбата за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерство на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерство на отбраната, структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия, находящи се в гр. Крумовград, обл. Кърджали.
 

На основание чл. 31, ал. 1, във връзка с чл. 319, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, обн., ДВ, бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., посл. изм., бр. 7 от 19.01.2018 г., чл. 7 от Наредбата за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерство на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерство на отбраната, структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия, приета с ПМС № 193/08.09.2010 г. (обн. ДВ, бр. 73/17.09.2010 г.; изм., бр. 84/28.10.2011 г., изм. бр. 53/18.06.2013 г., посл. изм. и доп. с ПМС № 235/31.08.2015 г.), във връзка с министерска Заповед № ЗС-52/21.05.2018 г. и предложение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“,

Р Е Ш И Х:

1. Откривам процедура по продажба на жилища от жилищния фонд на Министерство на отбраната по реда на Наредбата за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на на Министерство на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерство на отбраната, структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия /Наредбата/, включени в списък – Приложение № 1 към министерска Заповед № ЗС-52/21.05.2018 г., находящи се в гр. Крумовград, обл. Кърджали.
2. Продажбата на имотите по т. 1 съгласно списък – Приложение № 1, който е неразделна част от настоящото решение, се извършва на цени, формирани по реда на чл. 9 от Наредбата. Върху определените цени за продажба на имотите купувачите заплащат дължимите данъци, такси и режийни разноски, преди подписването на договора за покупко-продажба.
3. Утвърждавам образец на заявление за закупуване на жилище по реда на Наредбата /Приложение № 2/; образец на декларация за гражданско, семейно, имотно състояние и обстоятелствата по чл. 71, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /Приложение № 3/; образец на удостоверение от съответната структура по управление на човешките ресурси /по личния състав/ за потвърждаване на местоработата /местослужене/ и стажа /прослуженото време/ в МО, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия /Приложение № 4/; декларация във връзка с чл. 3, ал. 2 от Наредбата /Приложение № 5/, образец на декларация за желание/отказ за закупуване на жилище /Приложение № 6/ и декларация – съгласие за обработване на лични данни /Приложение № 7/.
4. Срок за подаване на заявления и документи:
Кандидат-купувачите подават заявления и документи за закупуване на имотите по Приложение № 1 в Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /Агенцията/, на адрес: град София, п. к. 1000, бул. „Цар Освободител” № 7, в едномесечен срок от датата на публикуване на решението за продажба във в.„Българска армия”, в един централен и в един местен всекидневник и на интернет страницата на Министерство на отбраната и на Агенцията.
5. Право да закупят жилище по определените с т. 2 цени имат лицата, които отговарят на изискванията на Наредбата, при спазване на следната последователност:
5. 1. ПЪРВА ГРУПА – заварени наематели в обявеното за продажба жилище, когато те и членовете на техните семейства отговарят на условията на чл. 71, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/;
5. 2. ВТОРА ГРУПА – лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата, когато те и членовете на техните семейства отговарят на условията на чл. 71, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ППЗДС;
5. 3. ТРЕТА ГРУПА – лицата по чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредбата, когато те и членовете на техните семейства отговарят на условията на чл. 71, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ППЗДС;
5. 4. ЧЕТВЪРТА ГРУПА – лицата по чл. 3, ал. 1, т. 3 от Наредбата, когато те и членовете на техните семейства отговарят на условията на чл. 71, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ППЗДС;
5. 5. ПЕТА ГРУПА – заварени наематели в обявеното за продажба жилище, когато те и членовете на техните семейства не отговарят на условията на чл. 71, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ППЗДС;
5. 6. ШЕСТА ГРУПА – лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата, когато те и членовете на техните семейства не отговарят на условията на чл. 71, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ППЗДС;
5. 7. СЕДМА ГРУПА – лицата по чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредбата, когато те и членовете на техните семейства не отговарят на условията на чл. 71, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ППЗДС;
5. 8. ОСМА ГРУПА – лицата по чл. 3, ал. 1, т. 3 от Наредбата, когато те и членовете на техните семейства не отговарят на условията на чл. 71, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ППЗДС.
6. Кандидат-купувачите доказват обстоятелствата по т. 5 с декларация за гражданско, семейно, имотно състояние и обстоятелствата по чл. 71, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ППЗДС и удостоверение от съответната структура по управление на човешките ресурси /по личния състав/ за потвърждаване на местоработата /местослужене/ и стажа /прослужено време/ в Министерство на отбраната, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия или удостоверение за прекратяване на правоотношенията за изпълнение на военна служба, служебни /трудови правоотношения с Министерство на отбраната/, приложени към заявлението за закупуване на жилище по реда на Наредбата.
7. Класирането на кандидатите за покупка на жилище по реда на тази Наредба, се извършва според продължителността на стажа/прослуженото им време в Министерство на отбраната, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия с изключение на лицата по т. 5. 1. и по т. 5. 5. За лицата по т. 5. 3. и по т. 5. 7. класирането се извършва според продължителността на прослуженото време в МО, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната или в БА на загиналия военнослужещ.
Едно лице може да кандидатства за всяко жилище по Приложение № 1, но има право да закупи само едно по реда на Наредбата.
Лицата по т. 5 могат да закупят жилище по Приложение № 1, ако имат най-малко 3 години стаж/прослужено време в МО, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната или в БА, с изключение на лицата по т. 5. 3. и по т. 5. 7.
В случай, че определеният за купувач направи писмен отказ от заявеното жилище се поканва следващия в класирането.
8. Упълномощавам изпълнителният директор на Агенцията да назначи комисия, която да разгледа преписките за продажба, да дава становища за тяхната законосъобразност и да извърши класиране на кандидат-купувачите. В състава на комисията да се включи правоспособен юрист.
9. В едномесечен срок от изтичане на срока по т. 4, комисията по точка 8 да разгледа постъпилите заявления и извърши класиране на кандидат-купувачите.
10. Извадка от протокола с класирането да се публикува на интернет страницата на Министерство на отбраната и на Агенцията в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни.
Изпълнителният директор на Агенцията да ми представи проекти на заповеди на класираните кандидат-купувачи и проекти на договори за продажба, окомплектовани със съответните документи по реда на чл. 11, чл. 12 и чл. 13 от Наредбата. 
Изпълнението на настоящото решение възлагам на изпълнителния директор на Агенцията.
Контрола по изпълнението на настоящото решение възлагам на ресорния заместник-министър на отбраната. 

МИНUntitled-1ИСТЪР НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
               
     КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ

Най-ново

Единична публикация

Избрани