Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Без реформи нямаше да бъдем в НАТО

[post-views]
Без реформи нямаше да бъдем в НАТО

Обновяването на техниката и въоръжението е основен приоритет.

„Армията ни е готова да изпълнява съюзническите си задължения.“ Това е основният извод, който си правят и политическото, и военното ръководство на Министерството на отбраната през 2004 г., когато ни приемат в НАТО. Министърът на отбраната Николай Свинаров и началникът на Генералния щаб на Българската армия генерал Никола Колев са категорични, че българските Въоръжени сили могат адекватно и напълно професионално да изпълняват всички специфични дейности като пълноправен член на Алианса. В серия от публикации, интервюта, коментари и позиции вестник „Българска армия“ отразява готовността на армията ни за НАТО и информира своите читатели за всичко, което съпътства членството ни в този съюз.

„Постигането на членството в НАТО е комплекс от политически и военнотехнически критерии. Оценката на политическите критерии дава една много добра представа за демократичното развитие на България“, заявява в интервю за военния вестник министър Свинаров. Той прави и прогноза за развитието на военнополитическата обстановка на Балканите след приемането на България и Румъния в НАТО. По думите му двете страни представляват нова източна граница на Алианса и участват в антитерористичната коалиция в Ирак. „Ние трябва да си дадем сметка, че в такава коалиция се участва не конюнктурно, не за да се харесаме на водещата държава, а за да отстояваме ценности, които не само декларираме, а и принципно стоим зад тях“, категоричен е военният министър тогава. С тази своя и на армията ни позиция той демонстрира не само готовността ни в чисто организационен план да бъдем пълноправен и достоен член на НАТО, но и показваме, че сме убеден съюзник, на който може да се разчита и който е в състояние да изпълнява

общите ангажименти

които съюзът следва и изпълнява. Това е не просто лоялност, но преди всичко е демонстрация на узрялата необходимост от осъзнаване на обща система за сигурност, която не застрашава мира по света, а напротив, бори се именно за това, да го въплъти навсякъде, където това е възможно.

Ситуацията, включително и на Балканите, през 2004 г. продължава да е тревожна и рисковете за сигурността не са намалели. Това налага по-мощната ангажираност на ООН, НАТО, ЕС и ОССЕ, за да бъдат постигнати добрите резултати в следващите месеци и години на тема сигурност в региона и това, разбира се, се случва с усилията на всички, съпричастни към тези процеси.

Срещата на върха на НАТО в Истанбул прави обективна оценка на постигнатото.

Между поканата и реалното приемане

Ñîôèÿ ( 31 ìàðò) Äåí íà „îòâîðåíè âðàòè“ èìà äíåñ â Ìèíèñòåðñòâîòî íà îòáðàíàòà. Ìèíèñòúðúò íà îòáðàíàòà Íèêîëàé Ñâèíàðîâ èçíåñå ïóáëè÷íà ëåêöèÿ íà òåìà: „Ïðåäèçâèêàòåëñòâàòà ïðåä Áúëãàðèÿ êàòî ñúþçíèê íà Àëèàíñà“. Ïðåñôîòî ÁÒÀ ñíèìêà: Âëàäèìèð Øîêîâ Ä

 на седемте нови членове на Алианса са настъпили много важни събития. В Истанбул се поставя едно ново начало на взаимоотношенията между ООН, НАТО е ЕС в защита и за гаранция на демократичните ценности.

И понеже реформата във Въоръжените сили е актуална и тогава, а и сега с провеждащата се модернизация на армията ни, тогава министърът на отбраната заявява, че е абсолютно убеден, че без реализация на военната реформа приемането ни в НАТО не би било възможно.

„Много добре е да си даваме ясна сметка за това и във всеки момент да благодарим на тези кадрови военнослужещи, които изнесоха реформата на гърба си. Някои от тях бяха съкратени. Да благодарим на тези, които успяха да реализират националния приоритет чрез личен труд, усилия и жертви през този период“, казва пред военния вестник министър Свинаров.

Той е категоричен, че текстът на Вашингтонския договор не е единствената възможна гаранция, а тя е

активната политика на България

 като член на съюза. За страната ни е от особена важност да изпълнява всички необходими критерии както във военната, така и в политическата област. „Нато ще продължава да бъде гарант за сигурността, в това число и за региона само ако развитието на политическите отношения между държавите членки бъде на висотата на демократичните ценности, които изповядва Алиансът“, смята министърът на отбраната през 2004 г.

По това време структурите на НАТО са над 300, според експертите ние се подготвяме за участие в 250 от тях. Много военнослужещи и граждански лица са били подготвени за тези дейности.

Точно по това време, когато влизаме в НАТО, в Българската армия се провежда поредният Стратегически преглед на отбраната. Прави се ясна оценка на рисковете и заплахите, както и на ресурсното обезпечаване на силите и средствата. Промяната в структурите на БА след прегледа дава възможност в по-кратки срокове да се изгради модерна армия.

Модернизацията е най-важният процес

Още с приемането ни в НАТО началникът на Генералния щаб на БА генерал Никола Колев поставя модернизацията на армията ни като основен приоритет. „Постепенно ще бъдат съкратени старите системи въоръжение и бойна техника и ще бъдат модернизирани тези с достатъчен експлоатационен ресурс и ще бъдат купени нови“, заявява генерал Колев в статия във вестник „Българска армия“. Думите му се оказват пророчески, защото точно по тази схема върви модернизация на армията ни. Може би не с очаквания ход, но все пак поне в тази посока.

Приоритет са системите за командване и управление, комуникационните и информационните системи и тези за разузнаване и наблюдение с цел осигуряване на информация в реално време.

Според генерал Колев модернизацията на техниката и въоръжените е не само основен приоритет за армията ни, но и необходимост, защото това ще ни направи съизмерими с нашите съюзници в НАТО.

Точно това прави и сега с модернизацията на Българската армия в няколко основни посоки. Целите са същите – да бъдем надеждни съюзници, които са адекватно оборудвани и максимално подготвени да изпълняват и национални, и съюзни задачи в различни горещи точки, където са нужни участието и експертизата ни.

Logo_of_Ministry_of_Defense_of_Bulgaria.svg

Венцислав Жеков

Най-ново

Единична публикация

Избрани